2. redna seja Sveta KS Radovljica

Svet krajevne skupnosti Radovljica, 19.11.2014

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S K L I C U J E M

2. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v sredo 26. novembra 2014 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.

  2. Pobude in vprašanja.

  3. Imenovanje predsednikov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.

  4. Razno.

    • Prošnja Vrbnje

    • Odgovor JZ Turizem

    • Pobuda Alenčice Marije Bole Vrabec

Poročevalci:

Pod tč. 1-4: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

Predsednik Sveta KS:

Andrej Golčman, l.r.

Vabljeni: - vsi člani sveta KS Radovljica

Priloga: - zapisnik 1. seje

- kopija statuta OR (del ki se nanaša na KS)

- prošnja, odgovor, pobuda,