5. seja - 04.11.2015

Svet krajevne skupnosti                                                                     Radovljica, 04.11.2015

Z A P I S N I K

5. redne seje sveta, ki je bila dne 3.11.2015 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Tatjana Marina Ravnik, Irena Resman, Stanislav Rozman, Jana Kolman, Vesna Goričan,  Slavko Kunčič,  Januša Avguštin, Marko Podržaj, Romuald Jovan,

Opravičeno odsotni: Marko Markelj,

Odsotni: Rok Andres, Boris Sodja

Prisotni vabljeni;

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o investicijskih delih 2015.
  4. 4.Poročilo o prazniku KS Radovljica.
  5. 5.Pregled zapisnika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.
  6. 6.Predlogi prometnih ureditev v KS Radovljica.
  7. 7.Pogodba o plakatiranju.
  8. 8.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen s pripombo, da se v zapisnik v bodoče navede predlagatelja pobude. Odgovore se objavi pisno in po potrebi tudi na spletni strani. Pobudo članov Sveta KS potrdi predsednik, nakar se jo po e-pošti posreduje vsem članom v vednost.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Podržaj Marko: krajani Nove vasi predlagajo lokalno avtobusno postajališče pri Trgovskem centru Spar . Pošlje se pobuda občini, ki že planira lokalna postajališča, da prouči predlog pri pripravi strategije prometne ureditve . 

-          Kolman Jana: predlaga ureditev varne peš poti od kapelice Sv. Ane do Poljske poti. Ureditev predlagati Komunali Radovljica.

Ad.3)

Poročilo o investicijskih delih 2015.

Predsednik je pojasnil katere planirane investicije je KS Radovljica v letošnjem letu izpeljala:

-          Pločnik Staneta Žagarja (Krašovec)              19.168,14 €

-          Del cestišča Staneta Žagarja (Komunala)     10.177,53 €

-          Izogibališče Mlaka (Komunala)                      6.000,00 €

-          Nadstrešnica za kolesa (NIK 1)                      7.155,75 €

Skupaj porabljeno:                                         42.501,42 €

Proračun 2015: 43.961,93€

Razlika - ostanek še: 1.460,51 €

Za preostanek IV sredstev se nabavi oglasna deska za Ulico Staneta Žagarja, kar bo zaključilo celovito obnovo tega dela ulice. Poleg tega se iz lastnih sredstev tlakuje tudi del poti mimo Elektra v Predtrgu.

Ad.4)

Poročilo o prazniku KS Radovljica.

Predsednica Komisije za kulturo je povzela dogajanja ob prazniku: vse prireditve so bile izpeljane po programu, udeležba bi bila sicer lahko boljša, sredstva so bila porabljena, za sodelovanje se je zahvalila vsem vključenim: Centru arhitekture, Galeriji Šivčeva hiša, Linhartovem odru KUD Radovljica, Turizmu Radovljica KD Sotočje i Župniji Radovljica. Mnenje je naj Komisija za kulturo KS Radovljica za prihodnje leto pripravi program praznika, ki bo zanimiv za širšo populacijo krajanov.

Ad.5)

Pregled zapisnika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.

Predsednik Sveta KS je navzoče seznanil z vsebino zapisnika s poudarkom na stališčih KS do prostorskih aktov , ki so bili javno razgrnjeni – ZN za centralno območje Radovljice in OPPN za cesto Radovljica- Nova vas - Zapuže, na katerega ni bilo pripomb.

Ad.6)

Predlogi prometnih ureditev v KS Radovljica.

Navzoči so se seznanili z zapisnikom delovnega sestanka predstavnikov KS Radovljica, predstavnikov Občine, predsednika SPV in Komunale Radovljica dne 5.10.2015.

Poleg evidentiranih zadev iz seznama Komunale (tč. 1-24) in predlogov iz delovnega sestanka (tč.25-36) se Občini Radovljica posreduje še naslednje pobude:

-          Proučitev možnosti fizične zapore  Gradnikove ulice (od 119 do 131 in od 63 do 75),

-          Omejitev hitrosti na celotni Gradnikovi od križišča z Ulico Staneta Žagarja proti Gorenjski cesti

-          Cona 30km/h za celoten Predtrg (območje od Policije do Elektra in začetka Šercerjeve ulice),

-          S prometnim znakom naj se označi vse slepe ulice (del Langusove, Jelovška, Tavčarjeva, Roblekova,…)

-          Zaradi neenakomerne obremenitve križišča Gorenjske ceste in Ulice Staneta Žagarja glede na dejavnosti v športnem parku naj se režim v nedeljo ne spreminja

Ad.7)

Pogodba o plakatiranju.

Z izvajalcem plakatiranja (Cifra) je KS Radovljica sicer zadovoljna, vendar se predlaga, da se sklene aneks le za eno leto brez avtomatizma podaljšanja. Člani naj tudi predlagajo potencialne izvajalce plakatiranja, ki bi bili pripravljeni opravljati tovrstne storitve v KS Radovljica, da bo lahko opravljena raziskava trga in primerjava cen.

 

Ad.8)

Razno.

-          Do naslednje seje člani pripravijo predloge glede predlogov za dopolnitev in obnovo javne razsvetljave

-          Prav tako pripravijo predloge del za naslednje leto.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

Zapisal: Bojan Gregorčič                                                                  Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman