4. seja - 02.7.2015

Svet krajevne skupnosti                                                                     Radovljica, 02.7.2015

Z A P I S N I K

4. redne seje sveta, ki je bila dne 1.7.2015 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Irena Resman, Stanislav Rozman, Marko Markelj, Vesna Goričan,  Slavko Kunčič, Marko Podržaj,

Opravičeno odsotni: Tatjana Marina Ravnik, Rok Andres, Jana Kolman, Boris Sodja, Januša Avguštin,

Odsotni: Romuald Jovan

Prisotni vabljeni;

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Plan investicijskih del 2015.
  4. 4.Poročilo o prazniku KS Radovljica.
  5. 5.Odgovor Komunale o problematiki oskrbe z vodo na Langusovi ulici.
  6. 6.Poročilo Policije o stanju ceste na Mlaki.
  7. 7.Poročilo Elan Inventa o ogledu otroškega igrišča.
  8. 8.Predlog ureditve križišča Gorenjska cesta-Gradnikova ulica (Iso-span).
  9. 9.Razno.

-          Vloga Langusova ulica

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet s pripombo, da se urgira odgovore, ki jih od Občine nismo prejeli (Gradnikova, Cankarjeva).

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Otroško igrišče v Vrbnjah: glede upravljanja igrišča in sredstev za ta namen se mora dogovoriti ŠD Vrbnje in Občina Radovljica kot investitor,

-          Križišče Gorenjska cesta-Ulica Staneta Žagarja-Cankarjeva ulica: zaradi daljših čakanj v koloni bi bilo potrebno pregledati stanje in ugotoviti možnost ureditve krožišča oz semaforjev na senzor prometa,

-          Pobuda za pregled prometne signalizacije po KS Radovljica v sestavi: predstavniki KS, SPV, Policije, Komunale: organizira se v začetku jeseni,

-          Pobuda za omejitev hitrosti v Vrbnjah na 40 km/h: Občini se pošlje pobudo za postavitev znaka na začetku naselja Vrbnje

Ad.3)

Plan investicijskih del 2015.

Predsednik je uvodoma pojasnil katere večje projekte na področju KS Radovljica ima v letošnjem letu v programu investicijskega vzdrževanja Občina Radovljica:

-          Ureditev uvoza Gradnikovo naselje,

-          Izdelava projekta za ureditev ceste na  Mlako,

-          Sanacija mostu Vrbnje-Gorica.

Komunala Radovljica ima v letnem programu vzdrževanja :

-          Nova vas preplastitev 280 m2,

-          Nova vas gredanje kolesarske steze proti letališču do krajevne meje,

-          Uvoz mimo Kocijančiča Vrbnje – gredanje,

-          Savska cesta krpanje udarnih jam,

-          Ureditev meteorne vode Ulica Stanka Lapuha,

-          Ljubljanska ulica vgradnja meteorne mreže,

-          Ureditev klančine ZD,

-          Ureditev pešpoti Gradnikova ulica,

-          Gradnikova ulica preplastitev 300 m2,

-          Ureditev poti pod Oblo gorico, makadam, asfalt

-          Ureditev pešpoti ZD – OŠ,

-          Ureditev tlaka Linhartov trg,

-          Kosovelova ulica ureditev rešetk,

-          Sanacija meteorne mreže Grajsko parkirišče.

-           

KS Radovljica pa bo iz IV sredstev proračuna uredila naslednje zadeve (potrjen program):

-          Dve izogibališči na Cesti na Mlako – predračun Komunale 8.864,23 € (KS plača 6.000,00, ostalo Komunala),

-          Asfaltiranje ceste (javna pot) v Novi vasi (Debelak)-predračun Krašovec 11.800,00€ (KS 9.000,00, ostalo stanovalci-3 hiše). Dogovor Golčman-Pirc (Občina Radovljica).

-          Križišče Gorenjska cesta-Ulica Staneta Žagarja: dokumentacija pripravljena-takojšnja realizacija!,

-          vzdrževanje: pešpoti Lancovo,  bankina Vrbnje,

-          zasaditev pred pokopališčem se  prestavi na čas po zaključku prenove objekta ob vstopu na pokopališče ,

-          Mestna oprema: dve oglasni deski (Gorenjska 24, Staneta Žagarja-Živila) - naročiti,

-          Nadstrešnica za kolesa pri AP Radovljica.

Program je soglasno potrjen !

Komunali je potrebno predlagati, da se v sklopu investicije uredi poškodovani del cestišča Zagarjeve ulice, kjer bodo zamenjani robniki in pločnik.

Ad.4)

Praznik KS Radovljica.

Vse prireditve so bile izpeljane po programu, udeležba bi bila lahko boljša, sredstva so bila porabljena. Mnenje je naj Komisija za kulturo KS Radovljica za prihodnje leto pripravi program praznika, ki bo zanimiv za širšo populacijo krajanov.

Ad.5)

Odgovor Komunale o problematiki oskrbe z vodo na Langusovi ulici.

Navzoči so se seznanili s pojasnili Komunale; Občini je potrebno predlagati, da v najkrajšem času pripravi projektno dokumentacijo za celovito obnovo Šercerjeve ulice in v nadaljevanju tudi vodovoda Langusove ulice.

Ad.6)

Poročilo Policije o stanju ceste na Mlaki.

Navzoči so se seznanili s poročilom Policije iz katerega izhaja, da je najbolj kritičen  prvi del. KS letos uredi dve izogibališči, projektna dokumentacija naj bi bila v izdelavi..

 

 

 

Ad.7)

Poročilo Elan Invente o ogledu otroškega igrišča.

Navzoči so se seznanili s poročilom o stanju igrišča. Potrebno je pridobiti popis in predračun potrebnih del in prenov Elan Invente, ter spomladi pred odprtjem igrišča poskrbeti za realizacijo prenove..

Ad.8)

Predlog ureditve križišča Gorenjska cesta – Gradnikova ulica (Iso-span).

Gradivo s strani Občine ni bilo pravočasno predloženo zato se točka ni obravnavala.

Ad.9)

Razno.

-          Vloga Langusova ulica: po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči je bil izglasovan (7xZA, 1xPROTI) predlog, da se stanovalcem Langusove ulice odobri 100,00 € kot prispevek za tradicionalno srečanje. KS Radovljica mora prejeti e-račun do višine 100,00 € (vsebina računa se mora nanašati na srečanje: zgibanka, material za gibanico,…).

-          Nova vas: problematika Maček glede dejanskega in ZK stanja – postopek vodi Občina. Golčman in Podržaj v referatu za gospodarjenje z zemljišči preverita v kakšni fazi je postopek in pridobita potrebne informacije,

-          Pešpot Gradiška-Štrukljeva: Komunali se predlaga ureditev in nasutje s peskom.

           

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman