3. seja sveta - 31.3.2015

Svet krajevne skupnosti Radovljica, 01.04.2015

Z A P I S N I K

3. redne seje sveta, ki je bila dne 31.3.2015 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Irena Resman, Tatjana Marina Ravnik, Stanislav Rozman, Romuald Jovan, Jana Kolman, Slavko Kunčič, Marko Podržaj,

Opravičeno odsotni: Rok Andres, Januša Avguštin, Vesna Goričan,

Odsotni: Marko Markelj, Boris Sodja,

Prisotni vabljeni: Aleš Paplar – Policija

Prisotni ostali: Zdenka Pogačar

DNEVNI RED:

 1. 1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
 2. 2. Varnost v KS Radovljica – Policija.
 3. 3. Pobude in vprašanja.
 4. 4. Praznik KS Radovljica.
 5. 5. Poslovno poročilo 2014.
 6. 6. Plan del 2015.
 7. 7. Prodaja obcestnih zemljišč na Langusovi ulici.
 8. 8. Poročilo o delu-opravljene investicije 2014.
 9. 9. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno potrjen, najprej se obravnava tč. 2, nato tč.6, naprej po dnevnem redu.

Zapisnik je bil soglasno sprejet s pripombo, da se obrazec za pobude in vprašanja objavi na spletni strani, prav tako se uredi rubrika Pišite nam. Gradivo za seje Sveta KS naj se objavi na spletni strani skupaj z Vabilom.

Predsednik je posredoval informacijo, da je v zvezi s problematiko prostorov KS Radovljica župan zagotovil, da bo naredil vse za ustrezno rešitev problema po načrtovani organizaciji medobčinskega redarstva.

Ad.2)

Varnost v KS Radovljica - Policija.

Poročilo o stanju in problematiki v letu 2014 je predstavil policist Aleš Paplar, ki je med drugimi operativnimi nalogami zadolžen tudi za stike z lokalno skupnostjo. Povedal je, da je na področju JRM stanje dobro, varnostna situacija zgledna, prireditve in lokali v redu med drugim tudi zato, ker je zelo zaostrena zakonodaja in predvidene visoke kazni, kršitev iz leta v leto manj; problematična je le skupina (5-7) mladih pretepačev;

Problematika drog je prisotna med drugim tudi zaradi 2 srednjih šol.

Prometnih nesreč je vedno manj, manj tudi poškodovanih.

Na področju kriminala so vlomi v hiše v porastu (kraja denarja in zlatnine). Vredne stvari je potrebno zavarovati, skriti in zakleniti, denar deponirati v banki. V Vrbnjah je bila serija vlomov, ki še niso raziskani.

Požige pa so v veliki većini uspeli raziskati in našli storilce.

Policija sama ne more zagotoviti reda v lokalni skupnosti.

V razpravi sta bili izpostavljeni – problematika varnosti ceste Na Mlako in prometa pri vrstcu.

Glede Ceste na Mlako bo policist pripravil problemsko poročilo in ga posredoval Občini in SPV. Prav tako bo opozoril na problematiko kratkotrajnega parkiranja pri vrtcu, OŠ in AP Radovljica.

Ad.6)

Plan del 2015.

Predsednik je uvodoma pojasnil katere projekte na področju KS Radovljica ima v letošnjem letu v programu Občina:

 • Ureditev pešpoti do OŠ okoli Oble gorice (iz smeri Borove hiše in smeri Lekarne),
 • Ureditev dveh komunalnih otokov za ločeno zbiranje odpadkov,
 • Ureditev ene ceste in kanalizacije na Gradnikovi (iso-span) kjer se jaški ugrezajo; nato postopoma še ostalih cest na tem območju,
 • Cesta Špar – Filipič (odkup zemljišča za cesto, pločnik, kolesarsko stezo),
 • Cesta na Jezerca – izdelava projetne dokumentacije in pridobitev zemljišč ,ureditev pločnika v drugem letu,
 • Waldorfski šolski center Gorenjske na področju SIC (vrtec, OŠ, SŠ) – v fazi priprave idejnega projekta.

KS Radovljica pa bi iz IV sredstev proračuna uredila naslednje zadeve (osnutek programa):

 • Dve izogibališči na Cesti na Mlako (lokacije bodo določene glede na možnost pridobitve zemljišč),
 • Asfaltiranje dveh priključnih cest v Novi vasi,
 • Ureditev obojestranskega pločnika križišče Gorenjska c. – Staneta Žagarja,
 • Dodatno vzdrževanje: pešpot Lancovo, Nova vas – Lesce, bankina Vrbnje, zasaditev pred pokopališčem,
 • Mestna oprema: dve oglasni deski (Gorenjska 24, Staneta Žagarja-Živila,
 • Nadstrešnica za kolesa pri AP Radovljica.

Glede Ceste na Mlako je bila splošna razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči. Ga. Marina T. Ravnik je predlagala, da KS Radovljica vsa investicijska sredstva (43.000) nameni za ureditev te ceste. Opravljeno je bilo glasovanje o predlogu: ZA predlog so glasovali trije (3) člani, šest (6) članov je bilo PROTI predlogu. Predlog NI bil sprejet.

V nadaljevanju je bil soglasno potrjen predlagani gornji osnutek programa KS Radovljica.

Podpira se predlog krajanov Mlake, da Občina resno pristopi k reševanju problematike ceste na Mlako, ki naj se rešuje prednostno z izdelanim celotnim načrtom in finančno konstrukcijo.

V reševanje problematike ceste Na mlako se bo aktivno vključila tudi KS, ki bo stanje redno spremljala tudi z rednimi obravnavami stanja na sejah.

Prometni znaki v KS Radovljica: v sestavi KS, SPV, Komunala bo opravljen ogled stanja v KS Radovljica – ugotovljeni viški in potrebe po novih znakih.

Ad.3)

Pobude in vprašanja:

 • Za delovanje Sveta KS je predvideno 1.600 € za izlet in zaključek leta,
 • Cesta za dostop na pokopališče: problematika se bo reševala celostno skupaj s SŽ, Zavodom za spomeniško varstvo, Občino, KS,…
 • Vzdrževanje stare trte: društvu Šparon se napiše dopis sprošnjo, da predstavijo stanje »stare trte » , ker ga. Marina T. Ravnik ugotavlja, da se trta suši,
 • Langusova ulica (novi del) – težave z vodovodom: opozorilo Komunali Radovljica,
 • Gradnikova 119-131 (prva ulica proti Radovljici: Občini poslati pobudo, da se ulico na eni strani zapre za promet (slepa ulica), ker se tam odvija gost promet velikih hitrosti tik pred vhodi v bloke,
 • Cankarjeva ulica: Občini se pošlje pobudo za označitev prehoda za pešce pri Cankarjevi 12.

Ad.4)

Praznik KS Radovljica.

Soglasno se sprejme program Centra arhitekture (Viki Šubic) s tem, da se vključi tudi nastop dveh zborov in pogostitev pri stari trti (Kunstelj). Skupni strošek KS je omejen na višino 5.000.-€.

Ad.5)

Poslovno poročilo 2014.

Poslovno poročilo za leto 2014 je bilo pregledano in soglasno sprejeto.

Ad.7)

Prodaja obcestnih zemljišč na Langusovi ulici.

Po opravljenem ogledu in ponovni obravnavi se izda pozitivno mnenje za odkup dela obcestnega pasu ob parceli 450/15 lastniku g. Ravniku, Langusova 3.

Ad.8)

Poročilo o delu-opravljene investicije 2014.

Poročilo o delu-opravljene investicije 2014 je bilo pregledano in soglasno sprejeto.

Ad.9)

Razno.

Pod razno ni bilo pobud, ker so bile dane že pri prejšnjih točkah.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik Sveta KS:

Andrej Golčman