10. seja - 26.6.2013

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 26.6.2013

Z A P I S N I K                                   


10. redne seje sveta, ki je bila dne 24. 6.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Peter Žula, Stane Rozman,  Marko Podržaj, Marija Ljudmila Poženel, Irena Resman, 
Opravičeno odsotni: Tatjana Marina Ravnik, Ivana Varl, Simon Resman,
Odsotni: Zvonko Prezelj, Januša Avguštin, Barbara Boltar, Boris Ahac
Ostali prisotni: Igor Šubic, Tadej Gomboc

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.
3.    Poročilo predsednice Komisije za kulturo pri KS Radovljica.
4.    Spletna stran KS Radovljica.
5.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen; najprej se obravnava tč. 5 Razno – problematika Športnega parka Vrbnje, nato se seja nadaljuje po dnevnem redu.
Zapisnik je bil soglasno potrjen in sprejet. 

Ad.5) 
Razno
g. Tadej Gomboc in g. Igor Šubic sta predstavila vso zgodovino športnega igrišča v Vrbnjah do ideje o Športnem parku Vrbnje z otroškim igriščem in opravljenem delu do sedaj. Pridobljena so tudi vsa soglasja za enostavne objekte (npr. ograja okoli otroškega igrišča), nekaj pa jih še pričakujejo. Iz občinskega proračuna so pridobili v letošnjem letu 10.000 €. Člani sveta KS Radovljica pozdravljajo idejo o športnem parku in javnem objektu (tudi volišče) in cenijo dosedaj opravljeno delo v nastajajočem Športnem parku Vrbnje. Soglasno so sprejeli 

Sklep: Športnemu društvu Vrbnje se kot enkratno donacijo v letošnjem letu nameni 2.000 € iz lastnih sredstev KS Radovljica, o morebitnih naslednjih donacijah se glede na eventuelno prosta sredstva dogovori v naslednjih letih brez kakršnihkoli obveznosti za naprej!

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.
G. Golčman je navzoče seznanil z vsebino zapisnikov Odbora za urbanizem in delom Odbora v preteklem obdobju. V nadaljevanju je poudaril, da so vsa letošnja sredstva investicij KS Radovljica po sklepu Odbora za urbanizem namenjena za ureditev parkirišča pred starim mestnim jedrom (sporazum Občina/KS); glede nove knjižnice je pojasnil, da je še vedno vprašljiva »usoda« pritličja, ki bo morda vseeno namenjena knjižnici (stališče KS Radovljica) in ne bo šlo v prodajo. Glede novega dostopa do ŽP Radovljica je navzoče seznanil, da se zadeva počasi pripravlja na nivoju Občina / SŽ. Oba zapisnika sta bila soglasno sprejeta in potrjena.

Ad.3)
Poročilo predsednice Komisije za kulturo pri KS Radovljica.
Ugotovljeno je bilo, da so bile v redu  izpeljane vse predvidene prireditve ob prazniku KS, obisk zaradi slabega vremena sicer ni bil najboljši, stroški vseh prireditev pa so znašali cca. 7.000 €. Zapisnik je bil sprejet in potrjen. Ga. Resman je dala pobudo, da se razstava o delih Ivana Vurnika, ki bo čez vse poletje na Linhartovem trgu, kasneje postavi tudi na Brezjah. O tem se razmisli in dogovori na naslednjih sejah.

Ad. 4)
Spletna stran KS Radovljica.
Ugotovljeno je bilo, da je izdelava nove spletne strani v teku, na naslednji seji ko bo prisotna ga. Ravnik se pregleda predlog nove spletne strani (prezentacija) in predlog sprejme oz. dopolni/spremeni.

Ad.5)
Razno - nadaljevanje.
-    Predsednik Sveta KS se dogovori za termin sestanka z županom Občine Radovljica o tekoči problematiki v KS, sestanka se odeležita tudi Golčman in Gregorčič.
-    Vzdrževalcu Ceste na jezerca se pošlje dopis in s tem opozori na problem meteorne vode, ki se pojavlja pred blokom ob večjem deževju.


Seja je bila končana ob 20.35 uri.
Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Ladislav Eržen