7. seja - 30.05.2012

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 30.05.2012                        


Z A P I S N I K


7. redne seje sveta, ki je bila dne 29. 05.2012 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Tatjana Marina Ravnik, Ivana Varl, Januša Avguštin,  Marija Ljudmila Poženel, Peter Žula, Stane Rozman,  Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Simon Resman
Odsotni: Zvonko Prezelj, Boris Ahac, Barbara Boltar, Irena Resman,


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.
3.    Poročilo predsednice Komisije za kulturo pri KS Radovljica.
4.    Poročilo predsednice Komisije za splošne zadeve in informiranje pri KS Radovljica.
5.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen
Zapisnik je bil soglasno potrjen in sprejet.

Ad.2)
Poročilo predsednika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica.
G. Golčman je navzoče seznanil z vsebino obeh zapisnikov Odbora za urbanizem in delom Odbora v preteklem obdobju. Pripomb na zapisnika in delo Odbora s strani navzočih ni bilo.

Predsednik Sveta KS je pojasnil, da je separacija za Radovljičane zopet odprta in normalno posluje (nabava agregatov,…), Občina je dosegla soglasje z g. Božičem in je vstop v Radovljico urejen (pokošena trava), prav tako je urejen kozolček na vstopu v Radovljico.

Glede predvidenega novega stopnišča na ŽP Radovljica je g. Golčman dodal, da je KS zraven pri dogovorih, ki bodo potekali na relaciji Občina, SŽ, Invalidska organizacija, KS.

Ad. 3)
Poročilo predsednice Komisije za kulturo pri KS Radovljica.
Ga. Avguštin je predstavila dogodke ob letošnjem Prazniku KS in povabila vse, da se v čimvečjem številu udeležijo prireditev.
Za razmislek je bilo dodano, da se za prihodnje leto predvidi celodnevno dogajanje z vključitvijo otrok iz OŠ in športnikov (AK).

Ad.4)
Poročilo predsednice Komisije za splošne zadeve in informiranje pri KS Radovljica.
Navzoči so bili seznanjeni z zapisnikom 1. Seje Komisije za splošne zadeve in informiranje, predsednica ga. Ravnik je predlagala naslednje sklepe, ki so bili v nadaljevanju sprejeti:

Sklep1: Spletne strani KS - ga. Ravnik pripravi nov koncept spletne strani, ki ga v nadaljevanju potrdi Svet KS, nakar ga Spletna vila ovrednoti, Svet KS to potrdi in KS realizira naročilo.
Sklep 2: Statut, Poslovnik KS – KS pošlje Občini (Statutarno-pravni komisiji) pobudo, da pripravi osnutek novega statuta in poslovnika za vse KS, kot je že bilo dogovorjeno na OKS.
Sklep 3: zaradi neaktualnosti se ukine Odbor za varstvo potrošnikov in Odbor za zdravstvo; ustanovi se Komisija za turizem – predsednika in člane ter vizijo dela komisije se predlaga na naslednji seji Sveta KS.
Sklep 4: Zapisniki – zapisniki sej se najkasneje v 7 dneh po končani seji objavijo na spletni strani KS z oznako: NEURADNA VERZIJA.
Sklep 5: Pooblastilo za namestnika predstavnika v OKS Občine Radovljica – v primeru odsotnosti predstavnika KS v OKS g. Golčmana je namestnica ga. Marina T. Ravnik.
Sklep 6: Komuniciranje z javnostmi – kot do sedaj ima to funkcijo predsednik Sveta KS Ladislav Eržen.
Sklep 7: Verifikacija prispele pošte – vso prispelo pošto se vlaga v posebno mapo, ki jo člani Sveta KS pregledajo in določijo za obravnavo na dnevnem redu prihodnjih sej.
Sklep 8: Objave v Deželnih novicah – Ladislav Eržen in Marina T. Ravnik se dogovorita glede vsakokratnih objav aktualnih tem v DN.


Ad.6)
Razno.
- ob prazniku KS bo čestitka tudi na Radiu Triglav Jesenice.
- pripombo na ZN pripravi g. Golčman, ki jo posreduje v pregled in dopolnitev vsem članom Odbora za Urbanizem, nakar se jo pošlje Občini
- za pleskanje ograje na Ljubljanski (Kašca) se napiše pobudo Občini..


Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Ladislav Eržen