6. seja - 21.12.2011

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 21.12.2011Z A P I S N I K


6. redne seje sveta, ki je bila dne 20. 12.2011 ob 18.00 uri v prostorih gostilne Kunstelj, Gorenjska cesta 9, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Tatjana Marina Ravnik, Ivana Varl, Januša Avguštin, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Peter Žula, , Stane Rozman,  Simon Resman
Opravičeno odsotni:
Odsotni: Zvonko Prezelj, Boris Ahac, Irena Resman, Marko Podržaj

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Pregled realiziranih investicij in plan investicij za leto 2012.
3.    Organizacija: - obiska v Domu dr. J. Benedika,
                              - obiska Božička.
4.    Seznanitev s Programom zimske službe Komunale Radovljica.
5.    Razno.


Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red se potrdi; spremeni se tako, da se s soglasjem članov Sveta KS na pobudo Marine T. Ravnik doda  nova točka 5: Problematika spletne strani KS, točka Razno je 6.
Zapisnik zadnje seje Sveta KS: Marina T. Ravnik poda pripombo na zapisnik, da je treba kot prilogo zapisnika objaviti dopis g. Mertlja. O tej in drugih njenih pripombah na zapisnik se je glasovalo; ostali navzoči člani sveta KS so pripombam nasprotovali. Zapisnik je bil sprejet brez sprememb.

Ad.3)
Pregled realiziranih investicij in plan investicij za leto 2012.
G. Golčman je pojasnil, da projekt preureditve prometnega režima na Cankarjevi ulici s strani Občine ni bil potrjen, KS Radovljica pa je realizirala ostala dva odobrena projekta:
-    sanacija opornega zidu na Ljubljanski cesti (32.000 €), izvajalec Promas,
-    sanacija parkirišča na Kajuhovi ulici (12.000 €), izvajalec Krašovec.
Zaradi časovne stiske in zahtevnosti navedenih projektov ni bilo v roku izkoriščenih 4.000 € sredstev investicij.

Predlog plana investicij za 2012 (potrebno še dogovoriti z Občino in ovrednotiti):
- temeljita obnova oz. zamenjava igral na otroškem igrišču,
- postavitev ograje na saniranem opornem zidu na Ljubljanski cesti,
 
-    asfaltiranje prve ceste levo v Novi vasi (poizkusiti dogovoriti sistem financiranja: 1/3 Komunala, 1/3 stanovalci, 1/3 KS),
-    obnova pločnika od Lipe pri Ekonomski šoli do gostilne Kunstelj (obojestransko),
-    odvodnjavanje ceste Gorica-Otok (usedalnik s ponikovalnico),
-    širitev ceste proti Vrbnjam (do Dolenca).
Ob tej priliki je navzoče predsednik Sveta KS seznanil z informacijami, ki jih je pridobil na Občini: za novo mestno opremo, ki je bila predstavljena na prejšnji seji  je bil objavljen razpis in izbran ponudnik; širitev ceste v stare Vrbnje prevzame Občina; Oranžerija v grajskem parku: izvedena bo dražba v kateri bo sodelovala Občina. G. Golčman doda: pločnik Špar – Filipič naj bi bil zgrajen do konca drugega leta; v Domu SIC (Šlander) naj bi bil Waldorfski vrtec in šola z zunanjo tržnico.

Ad. 3)
Organizacija: - obiska v Domu dr. J. Benedika,
                       - obiska Božička.
Obisk v Domu dr. J. Benedika je bil opravljen 19.12 ob 10.30 uri. Obsegal je:  nagovor predsednika Sveta KS, župana Občine, predstavnice Rdečega križa, nastop dveh pevk ob spremljavi harmonikarja, recitali g. Ankersta, zdravico, obdarovanje vseh krajanov KS, ki so oskrbovani v Domu. Prisotno je bilo veliko pozitivne energije.

Obisk Božička: dne 21.12. ob 16.45 uri bo v atriju graščine na Linhartovem trgu nastop otroške folklorne skupinice Kresničke, ob 17h prihod Božička s spremstvom in darili za najmlajše (vabljen vrtec in nižja stopnja OŠ).

Ad.4)
Seznanitev s Programom zimske službe Komunale Radovljica.
Navzoči so bili seznanjeni s podrobnim Izvedbenim programom zimske službe Komunale Radovljica, ki je tudi operativni izvajalec zimske službe. Naročnik in plačnik je Občina Radovljica. Za vse pripombe in pobude krajanov je odgovorni operativni vodja zimske službe na Komunali Radovljica: g. Zalokar Matjaž, operativni vodja zimske službe pa: g. Tonejc Tomaž .

Ad.5)
Problematika spletne strani KS.
V razgovoru vseh navzočih je bilo dogovorjeno, da se spletno stran KS ažurno dopolnjuje z aktualnimi dogodki iz KS (s članki in fotografijami sodelujejo člani Sveta KS), ter dopolni s povezavami na JZ Turizem, športna društva,…

Ad.6)
Razno.
- G. Resman je podal informacijo, da bo za drugi tir železnice Občina podala smernice o bodoči trasi: Ljubljana – Brnik – Jesenice mimo Radovljice ob obstoječem koridorju AC.
- Ga. Marina T. Ravnik je podala informacijo, da je za projekt nove urbane mestne opreme Občina pridobila nepovratna sredstva iz Slowtourism.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                          Ladislav Eržen