5. seja - 12.10.2011

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 12.10.2011Z A P I S N I K


5. redne seje sveta, ki je bila dne 11. 10.2011 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Tatjana Marina Ravnik, Boris Ahac, Ivana Varl, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Irena Resman, Peter Žula, Marko Podržaj, Stane Rozman,  Simon Resman
Opravičeno odsotni:, Olga Lotrič
Odsotni: Zvonko Prezelj, Januša Avguštin
Prisotni vabljeni: Marko Markelj, Igor Šubic, Janez Horvat, Srečko Pirih, Klemen Rodman, župan Ciril Globočnik
Ostali: Marjan Mertelj

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika odbora za Urbanizem pri KS Radovljica.
3.    Predstavitev projekta mestne opreme Občine Radovljica.
4.    Predstavitev ideje sprehajalne poti okoli starega mestnega jedra.
5.    Razno: vloga za donacijo (Društvo invalidov).

Ob ugotovitvi sklepčnosti je predsednik navzoče seznanil z odstopno izjavo gospe Olge Lotrič, ki zaradi bolezni žal izstopa iz Sveta KS. Gospe se zahvaljujemo za dosedanje opravljeno delo.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red se potrdi, spremeni se tako, da se najprej obravnava točka 3, s soglasjem članov Sveta pa sledi nova točka: Problematika hrupa letal v KS, ki jo predstavi g. Marjan Mertelj.
Zapisnik zadnje seje Sveta KS je bil soglasno sprejet. V naslednjih zapisnikih se na pobudo ge. Marine T. Ravnik poimensko navede kdo je dal kakšno pobudo (pri tem navede, da se pobuda oz. pripomba zapiše v zapisnik).

Ad.3)
Predstavitev projekta mestne opreme Občine Radovljica.
Projekt  mestne urbane opreme je ob pomoči župana Cirila Globočnika predstavil arhitekt Klemen Rodman, v projekt je poleg prisotnega Klemena Rodmana  vključen tudi arhitekt Marko Smrekar. Predstavitev posameznih elementov opreme (klopi, koši za odpadke, stojala za panoje) je bila za občane premierno prikazana ob občinskem prazniku, na sicer začasnih lokacijah. Videni produkti so le pričetek, nadgradnja projekta pa bo potekala ob soglasju vseh KS in Komunale kot urejevalca javnih površin. Projekt se bo tudi v bodoče razvijal z nepovratnimi sredstvi. Oprema je predstavljena tudi na panoju pred Šivčevo hišo vsem na vpogled. Odziv krajanov na predstavljene izdelke je bil zelo pozitiven ( negativno edino Marina T. Ravnik). Sledili bodo še izdelki kot: stojala za kolesa, paviljon, hiške za vrtičkarje, stojnice, koši za pasje iztrebke,… Oprema s svojimi posebnimi oblikami in izbranimi dobrimi materiali pripoveduje o prostoru – Radovljici, in ji daje prepoznaven pečat.
Pobude za umestitev v prostor (kaj, kje, koliko) Občina pričakuje od vseh KS, dokončno pa jih v prostor umesti Marko Smrekar. Avtorji projekta so bili izbrani z javnim zbiranjem ponudb, samo povračilo za opravljeno delo  je simbolično tako, da se lahko smatra da je v večjem delu projekt podarjen Občini.
Po razpravi so se prisotni dogovorili, da se katalog izdelanih rešitev mestne opreme dostavi KS, kjer se lahko skopira in posreduje prisotnim z namenom, da posredujejo dodatne predloge in zlasti predloge za lokacijo posameznih elementov opreme.  Odbor za  urbanizem bo pripravil predlog lokacij postavitve vključno s prioritetami.

Župan Ciril Globočnik, Klemen Rodman in Marko Markelj so zaradi drugih obveznosti sejo zapustili, ta se je nadaljevala po sprejetem dnevnem redu.

Ad. Nova točka)
Problematika hrupa letal v KS.
Navzočim je Marjan Mertelj predstavil problematiko hrupa letal kot jo vidi Društvo proti hrupu in širitvi letališča, navajamo povzetek teksta (original je arhiviran):
-    letališče Lesce je lokalno letališče v lasti Občine, ki odreja in določa pogoje obratovanja,
-    z izgradnjo asfaltne vzletne steze je hrup  na črti Voljčev hrib – Langusova ulica postal nesprejemljiv, nadzora ne izvaja nihče, občina financira Aeroklub v katerem je le 37 občanov Radovljice,
-    Strategija razvoja letališča do l. 2020 predvideva (brez vednosti občanov): dograjevanje in razvoj kompleksa, vlaganje novih investitorjev, učinkovitejše trženje in promocijo letališča, aktivnosti čez vse leto, povezovanje z občinami, ki teh storitev ne nudijo, velik tranzitni turizem. Letališče bo finančno samozadosten regionalni center športne, gospodarske in izobraževalne dejavnosti; ohranilo bo visok status športnega letenja s prireditvami v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu. Za uspešen razvoj je potrebno upoštevati načelo trajnostnega razvoja kot pogoj za pozitiven odnos interesnih skupin lokalnega prebivalstva do letališča. Upravljalec mora tudi vzdrževati obojestransko komunikacijo z interesnimi skupinami.
-    Strategija poudarja interese letalcev, premalo pa je govora o hrupu, degradaciji in onesnaževanju okolja, škodljivih vplivih izpušnih plinov letal brez katalizatorjev.
-    ni moč razumeti in sprejeti sebičnosti in brezbrižnosti večjega števila prebivalcev, ki jih hrup ne doseže do manjšine, ki je izpostavljena nevzdržnemu hrupu,
-    ni moč razumeti, da niti Občina niti KS ne najdeta razumevanja za večino hrupu izpostavljenih prebivalcev, medtem ko ima 37 privilegirancev njihovo podporo,
-    v dokumentih letališča ni opredeljena možnost strmoglavljenja letala v urbano okolje in posledice ter zavarovanje takega dogodka; ni varnostnega načrta letališča ter prisotnosti reševalne in gasilske službe.
V nadaljevanju avtor navaja kakšni ukrepi bi morali biti določeni na osnovi teh zgoraj naštetih argumentov s strani lastnika letališča; gre pa za ureditev režima delovanja letališča v smislu urnika letenja, koridorja letenja in kontrolo teh omejitev.

G. Golčman je na povedano pojasnil, da ima ALC veljavno okoljevarstveno dovoljenje – glede dovoljenih emisij hrupa ter Navodila za letenje , oba dokumenta regulirata pogoje za letenje na območju letališča, njuno izvajanje pa je možno kontrolirati.
G. Resman je izrazil pričakovanje, da bo z ureditvijo kadrovskih razmer, prišlo do spoštovanja reda na letališču določenega z veljavni predpisi in internimi akti .
G. Markelj je poudaril , da je v celoti neprejemljivo, da pride do obravnave tako pomembne točke brez predhodno prejetega gradiva.
G. Šubic je  poudaril, da se je možno argumentirano pogovarjati le če razpolagamo z ustreznimi dejstvi in je G. Mertlju predlagal, da člani društva iz svojih sredstev naročijo neodvisne meritve hrupa za zagotovitev argumentirane nadaljnje razprave.

Prisotni so po obravnavi sprejeli sklep, da se seznanjajo s predstavljeno problematiko in da  je za kakršno koli sklepanje potrebno problematiko argumentirano in celovito pripraviti.

Ad.2)
Poročilo predsednika odbora za Urbanizem pri KS Radovljica.
Pregledan je bil zapisnik Odbora za urbanizem pri KS Radovljica, na zapisnik ni bilo pripomb. Pojasnjeno je bilo, da je obnova podpornega zidu na Ljubljanski cesti v teku, v pripravi pa je tudi sanacija parkirišča na Kajuhovi ulici (namesto obnove pešpoti pod Kunstljem, ki po svoji vrednosti presega razpoložljiva sredstva KS in bo izvedena s strani Občine).

Ad.4)
Predstavitev ideje sprehajalne poti okoli starega mestnega jedra.
G. Srečko Pirih (zunanji član Odbora za urbanizem) je predstavil projekt sprehajalne poti od tržnice pod obzidjem do Gradiške poti, katerega avtor je g. Matej Kučina. Projekt je nastal l. 2005 ko je že bil predstavljen širši javnosti, a takrat ni bil sprejemljiv. Potrebno bi ga bilo uskladiti s sedanjim projektom urbane mestne opreme. Ideja je zanimiva, njena velika prednost je tudi to, da jo je možno uresničiti v posameznih fazah, ki  lahko že samostojno funkcionirajo. Potrebno bi bilo zainteresirati Občino, ter poizkusiti pridobiti evropska sredstva.
Odbor za urbanizem bo nalogo skušal ovrednotiti in jo vključiti v plan KS in Občine bodisi kot samostojno nalogo ali celovito skupaj s prenovo grajskega parka .   

Ad.5)
Razno.
-    vloga za donacijo (Društvo invalidov): odobri se nakazilo100€.
-    Vloga za donacijo (ŠD Vrbnje-kulturna sekcija): odobri se nakazilo 150 €
-    G. predsednik je izpostavil naslednjo problematiko:
•    Separacija
•    Parcela Jože Božič (Špar)
•    Turistični kozolček (vstop v Radovljico) – obnova strehe (potrjeno)
•    Smerokaz Majstrova (obrniti za 90 stopinj)
•    Izvoz Radovljica na AC prekriva znak 40-urgirati ureditev
•    Koncept ogrevanja na biomaso (ponudnik iz Avstrije naj se poveže direkt s Tehnikom)
•    Petrol ob bivši magistralki-omogočiti bi bilo potrebno zavijanje levo
•    Marina T. Ravnik bo na naslednji seji predstavila problematiko prometa v Radovljici in predlog  ureditve,
•    Z 31.12. se odpove časopis Dnevnik in Gorenjski glas.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                                        Ladislav Eržen