4. seja - 18.05.2011

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 18.05.2011Z A P I S N I K


4. redne seje sveta, ki je bila dne 17. 5.2011 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Zvonko Prezelj, Ivana Varl, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Irena Resman, Peter Žula, Marko Podržaj, Stane Rozman, , Januša Avguštin,
Opravičeno odsotni: Simon Resman, Olga Lotrič
Odsotni: Tatjana Marina Ravnik, Boris Ahac
Prisotni vabljeni: Aleš Paplar

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Poročilo predsednika odbora za Urbanizem pri KS Radovljica.
3.    Program praznika KS Radovljica.
4.    Spletna stran KS Radovljica – objava osebnih podatkov.
5.    Predstavitev Vodje policijskega okoliša PP Radovljica.
6.    Razno: vloga za donacijo (Sinti),


Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red se potrdi, spremeni se tako, da se najprej obravnava točka 5.
Zapisnik je bil soglasno sprejet. Pojasnjene so bile točke pod Razno: za oglasno desko v Vrbnjah še ni soglasja krajanov za lokacijo, pobuda za postavitev table Radovljica na Cesti na Jezerca je bila posredovana Občini, seznanitev z delom skupine za prijazno naselje iz Cankarjeve ulice je bila opravljena, funkcionalna zemljišča se po novem ZGO urejajo na pobudo upravnika večstanovanjske zgradbe (Alpdom) Občini, sredstva za urejanje otroškega igrišča so minimalna zato bo potrebno nameniti tudi nekaj lastnih sredstev da bo urejeno, k problematiki pasjih iztrebkov je že pristopila Občina in Komunala, realizacija ograje pod Derničem je v teku, na zastrto razsvetljavo na Gradnikovi so redarji opozorili lastnike zasebnih parcel, o problematiki visokih smrek v Campingu se ob priliki pogovori z županom, problematika spletne strani KS se obravnava v točki današnjega dnevnega reda.

Ad.5)
Predstavitev Vodje policijskega okoliša PP Radovljica.
Predstavil se je policist Aleš Paplar, vodja 1. policijskega okoliša PP Radovljica, ki pokriva vso KS Radovljica. Predstavil je projekt V skupnost usmerjeno delo in s tem komuniciranje s partnerji znotraj lokalne skupnosti, nalog v Radovljici, organiziranost postaje po hierarhični lestvici, delo dežurnih, kriminalistov, patrulj in vodij okolišev. Delo se zaradi velikega obsega in pomanjkljive kadrovske zasedbe prepleta. Navedel je tudi svoje kontaktne podatke z
 namenom dobre medsebojne komunikacije. Stanje varnosti (prometne in javnega reda in miru) Radovljice v primerjavi z drugimi občinami Gorenjske je ugodno; zaenkrat smo ena bolj varnih občin. Policista smo prosili za večjo pozornost policistov v nočnem času ob koncih tedna v Grajskem parku in parkirišču v bivšem Merkurju, kjer so pogosti pojavi vandalizma.
Zahvalili smo se policistu za nazorno predstavitev dela, nakar je zapustil sejo, ki se je nadaljevala po dnevnem redu, točka 2 je bila obravnava na koncu zaradi nujne obveznosti g. Golčmana.

Ad.3)
Program Praznika KS Radovljica.
Vurnikov dan – praznik KS Radovljica 1.6. se praznuje z naslednjimi dogodki:
3.6. petek: ob 19h, Linhartov trg, koncert Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole
                               Radovljica,
4.6. sobota: ob 18h, vrt Gostilne Kunstelj, nagovor župana, predsednika KS, poklon stari trti,
                                recital Linhartovega odra, pesmi o vinu in napitnice,
                    ob 19h, desna dvorana Graščine, predavanje g. Damirja Globočnika o Ivanu
                                Vurniku,
                    ob 20h, Linhartov trg, nastop skupine BA-ROCK,
17.6. petek:  ob 20h, Šivčeva hiša, otvoritev razstave arhitekta Marka Smrekarja.

Vabilo na  dogodke se pripravi v obliki zloženke, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v KS, objavi se v Deželnih novicah, Občasniku, Tedenskem napovedniku.

Ad.4)
Spletna stran KS Radovljica – objava osebnih podatkov.
Na pisno pobudo ge. Ravnik in g. Berlogarja je bila obravnavana problematika prenove Spletne strani KS Radovljica in objava osebnih podatkov članov Sveta KS na spletni strani, v nadaljevanju je bil sprejet Sklep: prenova spletne strani ni potrebna; ažurno se objavljajo javni dokumenti (vabila, zapisniki), aktualni dogodki na željo članov Sveta KS in soglasjem odg. urednika g. Eržena. Člani Sveta so se v glavnem opredelili, da se njihovih osebnih podatkov (naslov, tel., e-naslov) na spletu ne objavi, ker jih krajani dovolj poznajo, da kadarkoli lahko stopijo v stik z njimi ali dobijo kontaktne podatke na KS. Podatki se dodatno objavijo za predsednika KS, podpredsednika KS, g. Rozman Staneta.

Ad.2)
Poročilo predsednika odbora za Urbanizem pri KS Radovljica.

Pregledana sta bila oba zapisnika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica, na zapisnika ni bilo pripomb. Pojasnjeno je bilo tudi, da za investicije v letu 2011 dobi KS Radovljica 48.000€. S strani Občine so odobrene 3 investicije: obnova podpornega zidu na Ljubljanski cesti, obnova poti pod Kunstljem in odvodnjavanje na makadamski cesti Gorica-Dvorska vas.
Vse utrjene in zelene javne površine po občinskem odloku ureja Komunala Radovljica.

Ad.6)
Razno.
-    vloga za donacijo (Sinti): odobri se 100€ v obliki naročilnice za Merkator, o porabi morajo dostaviti dokazilo (dobavnica).
-    S podjetjem Sitra d.o.o. , ki je izkazalo interes za oglaševanje se sklene pogodba za oglaševanje kulturnih dogodkov na AP Voljčev hrib za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja. Ta prostor do sedaj ni bil izkoriščen, cena najema je 1€/dan za eno postajališče, račun se izstavi 2x letno.
-    Zavarovanje otroškega igrišča: pripravljena je pogodba z zav. Triglav, vendar se počaka, ker Občina ureja celovito zavarovanje vseh objektov (sklep Odbora KS).
-    Problematika separacije: župan se s Tehnikom urgentno pogovori, ker na separaciji ni možno dobiti peska oz. odlagati gradbenega materiala.
-    Rože na kozolčku ob vstopu v Radovljico: ge. Reševi se naroči rože, za urejanje in zalivanje poskrbijo sosedje (dogovori se g. Eržen).

Seja je bila končana ob 21.30 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                                        Ladislav Eržen