3. seja - 16.02.2011

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 16.02.2011Z A P I S N I K


3. redne seje sveta, ki je bila dne 15. 2.2011 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Zvonko Prezelj, Ivana Varl, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Irena Resman, Peter Žula, Tatjana Marina Ravnik, Marko Podržaj, Simon Resman, Stane Rozman, Olga Lotrič, Januša Avguštin, Boris Ahac
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2.    Volitve predsednika sveta KS – drugi krog; imenovanje predsednikov in članov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.
3.    Poročilo o porabi investicijskih sredstev v letu 2010.
4.    Osnutek proračuna Občine Radovljica (poudarek na KS).
5.    Pregled dela Odbora Krajevnih skupnosti (OKS) Radovljica.
6.    Razno


Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Predlagani dnevni red se spremeni tako da se točki 2 in 5 zamenjata; z izvolitvijo predsednika Sveta KS se počaka na mnenje Statutarno-pravne komisije, ki ima sejo istočasno. Drugih pripomb ni bilo, ob pregledu zapisnika pa je pojasnjeno naslednje:
-    pri točki Razno: vprašanje spletnih strani KS Radovljica se obravnava po izvolitvi predsednika; vprašanje nedokončanega pločnika na Langusovi ulici – po informaciji Občine je zadeva v fazi dogovarjanja z g. Dežmanom, zadeva se spremlja naprej, g. Prezelj na jutrišnji seji OS postavi konkretno vprašanje glede realizacije; vprašanje parkiranja tovornjakov pri Akademiji – zemljišče je v zasebni lasti podjetij Hipo lizing, Kondor Real, Sportina,….
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.3)
Poročilo o porabi investicijskih sredstev v letu 2010.
g. Prezelj pojasni: investicijska sredstva so bila porabljena za dokončanje obnove pločnika in robnikov na Cankarjevi ulici, obnovo parka pri lipi in obnovo stopnic na Kranjski 13, ostalo je bilo predvideno za obnovo pločnika in robnikov na levi strani Žagarjeve ulice, ki pa zaradi
iztekajočega leta in slabih vremenskih pogojev ni bilo realizirano, sredstva pa naj bi dobili v koriščenje v letošnjem letu.
g. Golčman seznani z obravnavo Proračuna Občine Radovljica na OKS in višino sredstev za KS. KS Radovljica naj bi dobila 50.000€ za IV, sredstva za delovanje, za otroško igrišče in 242.000 za SR (Komunala) – od tega 20 % KS, preostalo pa koristi Komunala ob dogovoru s KS. Sredstva za pločnik Žagarjeva naj bi dobili po sprejetju proračuna.


Ad.4)
Osnutek proračuna Občine Radovljica (poudarek na KS).
g. Golčman obrazloži proračun in projekte iz tabele investicij v Občini in KS Radovljica; razvidno je, da ne bo zagona večjih investicij s strani Občine razen Kare H-Vurnikov trg. Občina bi morala poizkusiti najti rešitve izven proračuna npr. z izvajalci večjih del (bencinski servis,…).

Ad.5)
Pregled dela Odbora Krajevnih skupnosti (OKS) Radovljica.
Predstavljen je bil povzetek dela in težav s katerimi se sooča OKS (predsedovanje, proračunska sredstva za KS, prezaposlitve tajnikov)

Ad.2)
Volitve predsednika sveta KS – drugi krog; imenovanje predsednikov in članov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.

Za delovanje so bili soglasno potrjeni naslednji Odbori in Komisije z navedenimi predsedniki in člani (člani Sveta KS in zunanji):

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja
Golčman Andrej (predsednik), Ravnik T. Marina (podpredsednica), Prezelj Zvonko, Rozman Stane, Podržaj Marko, Markelj Marko, Horvat Janez, Šubic Igor, Pirih Srečko

Odbor za varstvo potrošnikov
Kandidati: Ahac Boris (predsednik)

Odbor za zdravstveno-socialno varstvo in invalide
Poženel Marija Ljudmila (predsednica), Majda Dežman, Uršič Cveto, Šubic Rezka, Župan Andrej

Komisija za finance
Žula Peter (predsednik), Varl Ivana, Resman Simon, Rozman Stane

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje
Ravnik T. Marina (predsednica), Rozman Stane, Podržaj Marko

Komisija za varstvo otrok, vzgojo in izobraževanje in kulturo
Avguštin Januša (predsednica), Boltar Barbara, Lotrič Olga, Resman Irena, Mencinger Avgust, Župan Andrej

Nadzorni odbor
Škrab Anton (predsednik)

Sejo je zaradi obveznosti predčasno zapustil Stane Rozman.


Volitve predsednika Sveta KS Radovljica – drugi krog:
Na izvolitev predsednika v prvem krogu je skupina članov Sveta KS podala utemeljeno pobudo za preverbo legitimnosti postopka. Pridobljena so bila mnenja republiške službe za lokalno samoupravo in Statutarno-pravne komisije Občine Radovljica. Upoštevano je bilo mnenje SPK: soglasno je bil razveljavljen sklep o izvolitvi predsednika Sveta KS Radovljica v prvem krogu volitev na konstituantni seji Sveta KS dne 29.11.2010, nakar je bila imenovana volilna komisija v sestavi Varl Ivana, Poženel Marija Ljudmila in Marko Podržaj. Člani sveta so na tajnem glasovanju izbirali med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov (g. Eržen 5, g. Prezelj 4). Komisija je preštela glasove in ugotovila, da je g. Eržen Prejel 9 glasov, g. Prezelj pa 5 glasov od skupno 14 navzočih članov Sveta KS.

Sklep: za predsednika Sveta KS Radovljica je izvoljen g. Ladislav Eržen, ki je že do sedaj opravljal funkcijo predsednika (izvolitev v 1. krogu).

Ad.6)
Razno.
-    Oglasna deska v Vrbnjah: KS poskrbi za dobavo panoja (pridobitev ponudb, nabava, montaža), krajani Vrbenj za dovoljenje-soglasje za postavitev.
-    Pobuda Občini za postavitev table Radovljica in omejitev hitrosti na 50 km/h pod mestom (pri Zupanu),
-    Seznanitev z delovanjem Skupine Za prijazno naselje iz Cankarjeve ulice: ukvarja se s problemom nadstrešnic, parkiranja, klopi, pasjih WC-jev; predlaga parkiranje vzdolž ulice in le enosmeren promet po Cankarjevi ulici, brez posegov na zelenice in pločnike; lastništvo Bunkerja in okolice še ni povsem jasno, zato tudi glede ureditve še ni pravi čas; skupina je zamisli že predstavila Občini,
-    Funkcionalna zemljišča okoli blokov še niso odmerjena, zato je ta  problem še vedno navzoč pri urejanju okolice blokov,
-    Sredstev za investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča ni, za tekoče vzdrževanje pa jih je premalo,
-    Odprta je tudi problematika pasjih iztrebkov v kraju (premalo WC-jev,
-    Problem ograje na klančku proti pokopališču pod Derničem – preveriti možnost montaže na betonski zid,
-    Slaba in zastrta razsvetljava na Gradnikovi ulici (pri Hrastniku) 1. in 3. luč,
-    Problematika previsokih smrek ob ograji Kamping-kopališča
-    Spletne strani KS: člani Sveta KS do naslednje seje razmislijo katere njihove osebne podatke se objavi na spletni strani.


Seja je bila končana ob 19.30 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                                        Ladislav Eržen