2. seja - 08.12.2010

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 08.12.2010


Z A P I S N I K


2. redne seje sveta, ki je bila dne 7.12.2010 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman, Ivana Varl, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Irena Resman, Peter Žula, Tatjana Marina Ravnik, Stane Rozman, Boris Ahac
Opravičeno odsotni: Olga Lotrič, Januša Avguštin
Odsotni: Marko Podržaj, Zvonko Prezelj, Simon Resman


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Imenovanje predsednikov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.
3.    Prednovoletne aktivnosti.
4.    Obisk doma dr. J. Benedika.
5.    Informacija o Zimski službi Komunale Radovljica.
6.    Razno


Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, k zapisniku pa se doda naslednje:
-    k točki Razno: vprašanje spletnih strani KS Radovljica.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad.2)
Imenovanje predsednikov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.
Predsedniki niso bili imenovani, odbori in komisije naj bi bili formirani na naslednji seji Sveta KS. Za delovanje pa so predvideni naslednji Odbori in Komisije z naslednjimi kandidati (člani Sveta KS in zunanji):

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja
Kandidati: Golčman Andrej, Prezelj Zvonko, Ravnik T. Marina, Rozman Stane, Podržaj Marko, Markelj Marko, Horvat Janez, Fonda Dijana, Pirih Srečko, Valant Franc

Odbor za varstvo potrošnikov
    Kandidati: Ahac Boris


Odbor za zdravstveno-socialno varstvo in invalide
    Poženel Marija Ljudmila, Ravnik T. Marina, Uršič Cveto, Šubic Rezka, Župan Andrej

Komisija za finance
    Žula Peter, Varl Ivana, Resman Simon, Rozman Stane

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje
    Ravnik T. Marina, Rozman Stane, Podržaj Marko

Komisija za varstvo otrok, vzgojo in izobraževanje in kulturo
    Avguštin Januša, Boltar Barbara, Lotrič Olga, Resman Irena, Mencinger Avgust, Župan Andrej

Nadzorni odbor
    Škrab Anton

Spletne strani KS:
    Odgovorni urednik: predsednik KS, urejanje spletne strani še ni dogovorjeno.
    Na spletni strani se na željo posameznika objavijo osebni podatki o članih Sveta KS.

Ad.3)
Prednovoletne aktivnosti.  
Dne 16.12.2010 ob 17 uri na Linhartovem trgu v Radovljici KS organizira obisk Božička. Božiček se pripelje z vozom na trg v spremstvu 4 mažoretk in obdaruje vse prisotne otroke, pred tem je krajši program Valdorfskega vrtca. Za organizacijo in darila poskrbi KS.
Pri OZ se namesti transparent z božično-novoletnim voščilom.

Ad.4)
Obisk doma dr. J. Benedika.
Vsakoletni obisk Doma dr. J. Benedika s programom (nagovor predsednika KS, RK, župana, citre, pevki, recital, zdravica, darila) za vse krajane KS v Domu bo 16.12.2010 ob 10.30 uri v večnamenskem prostoru doma. Za organizacijo in darila poskrbi KS.

Ad.5)
Informacija o zimski službi Komunale Radovljica.
Komunala je pripravila izčrpen program izvajanja zimske službe s prioritetami, izvajalci, podizvajalci, kontaktnimi številkami odgovornih, ki ga Svet KS potrjuje. Seveda se pojavlja problem izvajanja programa v praksi, glede na snežne razmere.
Komunali se pošlje pripombo stanovalcev Langusove ulice, ki niso bili zadovoljni z storitvami arogantnega voznika pluga. Predlagajo zamenjavo izvajalca.

Ad.6)
Razno.
-    problematika neodprte obvozne ceste: DRSC-ju se pošlje dopis, ki ga je pripravil Golčman; v vednost se ga pošlje Občini in KS Lesce,
-    o problematiki nezgrajenega pločnika na Langusovi je potrebno od Občine pridobiti informacijo  v kakšni fazi je trenutno,
-    razišče se problematika prometa tovornih vozil na Ljubljanski cesti (Akademija) in lastništvo makadamskega parkirišča,
-    poslati pobudo Občini za čimprejšnjo izvedbo horizontalnih in vertikalnih oznak (prehodov za pešce) v novem križišču pri OŠ.
-    Oglasna deska v Vrbnjah: KS poskrbi za dobavo panoja (pridobitev ponudb, nabava, montaža), krajani Vrbenj za dovoljenje-soglasje za postavitev.


Seja je bila končana ob 19.00 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                                           Ladislav Eržen