1. seja - 30.11.2010

Svet krajevne skupnosti                        Radovljica, 30.11.2010Z A P I S N I K


1. redne - ustanovne seje sveta, ki je bila dne 29.11.2010 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica


Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Barbara Boltar, Marija Ljudmila Poženel, Zvonko Prezelj, Simon Resman, Olga Lotrič, Januša Avguštin, Irena Resman, Peter Žula, Tatjana Marina Ravnik, Ladislav Eržen, Stane Rozman
Predstavniki občine: župan Ciril Globočnik, Nana Jauk, Tanja Markelj
Opravičeno odsotni: Boris Ahac, Marko PodržajDNEVNI RED:

1.    Potrditev mandatov članov sveta KS Radovljica.
2.    Izvolitev predsednika Sveta KS Radovljica.
3.    Izvolitev podpredsednika ali namestnika predsednika KS Radovljica.
4.    Izvolitev predstavnika v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica.

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik pozdravi vse prisotne, jim čestita ob izvolitvi ter zaželi uspešno delovanje in sodelovanje, ter poudari večjo veljavo KS v prihodnje.
Dosedanji predsednik sveta KS pozdravi prisotne, jim čestita, predstavi dosedanje sodelovanje z Občino in preda predsedovanje najstarejšemu članu sveta KS Ladislavu Erženu, ki vse lepo pozdravi, čestita ob izvolitvi in poudari avtonomnost KS. V nadaljevanju ugotovi sklepčnost in predlaga dnevni red, ki je soglasno sprejet, ter dopolnjen s točko razno. Sejo nadaljuje po sprejetem dnevnem redu:

Ad.1)
Potrditev mandatov članov sveta KS Radovljica.
Mandati novoizvoljenih članov sveta KS so soglasno potrjeni z dvigom rok vseh prisotnih.

Ad.2)
Izvolitev predsednika Sveta KS Radovljica.
Člani sveta KS predlagajo štiri kandidate za predsednika KS:
1.    Ladislav Eržen
2.    Zvonko Prezelj
3.    Tatjana Marina Ravnik
4.    Andrej Golčman

Predsedujoči ugotovi, da so predlagani štirje kandidati, ki se strinjajo s kandidaturo; predlaga tajno glasovanje, predlog je soglasno sprejet.

Imenuje se komisija za glasovanje v sestavi: Varl, Poženel, Rozman.
Način glasovanja pojasni Nana Jauk. Člani sveta opravijo glasovanje, komisija po štetju glasov ugotovi, da je Ladislav Eržen dobil 5 glasov, Zvonko Prezelj 4 glasove,  Andrej Golčman 3 glasove in Tatjana Marina Ravnik 1 glas od prisotnih 13 novoizvoljenih članov sveta KS.
Sklep: za predsednika sveta KS je izvoljen Ladislav Eržen, ki prevzame-nadaljuje vodenje seje in poudari, da KS čaka veliko dela.

Ad.3)
Izvolitev podpredsednika ali namestnika predsednika sveta KS:  Ladislav Eržen za podpredsednika predlaga Zvonka Prezlja, ki se s predlogom ne strinja, zato je predlagan Andrej Golčman, ki soglaša s predlogom. Člani sveta z dvigom rok soglasno potrdijo predlog.
Sklep: izvoljeni podpredsednik sveta KS je Andrej Golčman.

Ad.4)
Izvolitev predstavnika v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica.
Ladislav Eržen pojasni dosedanjo prakso, da je bil predsednik sveta KS tudi predstavnik v Odboru Krajevnih skupnosti Občine Radovljica; s tem se prisotni ne strinjajo zato so predlagani trije kandidati: Andrej Golčman, Ladislav Eržen in Tatjana Marina Ravnik, ki se strinjajo s kandidaturo. Člani sveta opravijo tajno glasovanje, komisija po štetju glasov ugotovi, da je Andrej Golčman dobil 7 glasov, Ladislav Eržen 5 glasov  in Tatjana Marina Ravnik 1 glas od prisotnih 13 novoizvoljenih članov sveta KS.
Sklep: v Odbor Krajevnih skupnosti Občine Radovljica je izvoljen Andrej Golčman.

Ad.5)
Razno.
Nana Jauk pove nekaj informacij o delovanju občine in predloži izvod Razvojnega programa Občine ter predstavi sodelavko Tanjo Markelj, ki je na Občini prevzela dela infrastrukture od Klančnik Jureta. Predstavniki Občine se opravičijo in zapustijo sejo, ki se nadaljuje v prostem razgovoru glede:
-    termina bodočih sej, ki bodo ob torkih ob 17h (pozimi) oz. 19h (poleti),
-    problematike ograje pri Derniču (pokopališče),
-    do naslednje seje vsi prisotni razmislijo o kandidatih za predsednike in člane odborov oz komisij KS za: Prostor, kulturo in finance,
-    vsi na prihodnji seji prejmejo kopijo veljavnega Statuta KS in izvleček Razvojnega programa Občine,
-    problematike neodprte obvozne ceste,
-    problematike vrtca.
O teh temah bo več govora na naslednji seji, ki je predvidena za torek, 7.12.2010 ob 17h.


Seja je bila končana ob 18.30 uri.Zapisal: Bojan Gregorčič                        Predsednik Sveta KS:
                                                           Ladislav Eržen