7. redna seja Sveta - 13.10.2020

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 14.10.2020

Z A P I S N I K

7. redne seje sveta, ki je bila dne 13.10.2020 ob 18.00 uri v prostorih Občine Radovljica - mala sejna soba, Gorenjska cesta 19, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Stanislav Rozman, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Ciril Gogala, Ivana Varl, Jana Kolman, Barbara Debeljak Rus, Vesna Goričan, Simon Zore,

Opravičeno odsotni:Irena Resman, Simon Resman, Avguštin Mencinger,                                

                                   Slavko Kunčič,

Odsotni: Žiga Gačnik

Odsotni vabljeni:

Prisotni vabljeni:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o investicijah v letu 2020.
  4. 4.Okvirni finančni načrt KS za leti 2021 in 2022.
  5. 5.Problematika parkiranja v KS.
  6. 6.Problematika urejanja prometa na območju Gradnikove ulice.
  7. 7.Razno.
  8. Volčji hrib,
  9. Sotočje

 

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil pregledan in dopolnjen s točkama:

Obstoječa 7. točka postane 9. Razno

soglasno sprejet in potrjen.

 

Zapisnik je bil pregledan, soglasno sprejet in potrjen.

Pripombe članov sveta KS :

-          Komunali je potrebno naročiti obnovo zatravitve novega dela pokopališča.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          G. Vurnik: Potrebna je menjava dotrajanih robnikov na Kajuhovi ulici, oziroma urediti pločnik in označbo kolesarskega pasu v nivoju cestišča,

-          Ga. Nevenka Kolman: v vrtcu Radovljica so nevzdržne razmere še posebno v času kovid 19: neustrezna - ozka vhodna vrata, garderobe brez omaric-le obešalniki, v garderobah je za gibanje na distanci premalo prostora, prav tako je premalo prostora na varovanca v igralnicah,...

Sklep: Občini Radovljica se posreduje pobuda za prednostno zagotovitev sredstev za prenovo in dograditev vrtca .

Ad.3)

Poročilo o investicijah v KS Radovljica v letu 2020.

-          Izvedena je bila postavitev makete na Vurnikovem trgu, v novembru bo postavljena še maketa pod arkadami na cerkvenem trgu , izvedena je bila skupna prenova pločnika na cesti Staneta žagarja v sodelovanju z Občino, izvedena je obnova tlaka in komunalne ureditve na ploščadi na tržnici.  

-          Dne 14. bo opravljen razgovor z gospo Majo Avguštin iz ZVKDS glede zaprtja prvega dela tržnice in ponovne postavitve znamenja na Kajuhovi ulici,  

-          Projekt javne razsvetljave proti Vrbnjam je pripravljen, če bo pravočasno pridobljeno soglasje DARS bo realizacija letos, drugače v 2021.

Ad.4)

Okvirni finančni načrt KS za leti 2021 in 2022.

-          Predstavljena sta bila osnutka priloženih finančnih načrtov KS za leti 2021 in 2022 .

-          V predstavitvi je bilo posebej izpostavljeno :

     V 2021 se predvideva: večje ureditve na otroškem igrišču v športnem parku,  

     dopolnitve urbane opreme, trim steza Obla gorica, nadstrešnica za kolesa na parkirišču

    pred Linhartovim trgom,

-          V 2022 se predvideva: javna razsvetljava Bevkova, park z razgledna točka na Volčjem hribu, Vurnikova pot po Radovljici, ureditve poti iz Ceste Svobode proti mostu in pot nad Jelovško ulico proti Sv. Ani,

-          V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje sofinanciranja festivala rokodelstva, ter predlog, da se poveča nadstrešnica za kolesa pri avtobusni postaji v Radovljici.

Sklep :

1. Za naslednjo seje se pripravi predstavitev festivala rokodelstva in stroškov vezanih na otroško igrišče.

2. Na osnovi dodatno posredovanih predlogov se dopolni okvirni finančni načrt KS za leti 2021 ter 2022.

     3. Manjše prilagoditve bodo možne v letnih programih.  

d.5)

Problematika parkiranja v KS.

Pregledano je bilo priloženo gradivo, pri čemer so največje težave s parkirnimi mesti v stanovanjskih območjih na Gradnikovi in Cankarjevi ulici. Na Gradnikovi potekajo določitve funkcionalnih zemljišč k stavbam na kar bo pričakovano zelo težko doseči soglasja solastnikov za predvidene ureditve. V Cankarjevi ulici so potencialno dodatne površine na križišču z Janševo ulico.

Potrebna je dokončna ureditev makadamskega parkirišča pred Zdravstvenim domom, ob koncih tedna je uporabnike možno usmeriti na prosto parkirišče ob Gostinski šoli. V centru Radovljice je prednostno potrebno zagotoviti izrabo približno 140 prostih parkirnih mest (od skupno 310 parkirnih mest) pod Vurnikovim trgom, katerih lastnica je Gorenjska banka in bi bilo potrebno poiskati pravo pot za oddajo teh mest. Za nadaljnje reševanje problematike je prednostno potrebno izrabiti možnost izgradnje parkirne hiše Donica.

Ad.6)

Problematika urejanja prometa na območju Gradnikove ulice.

Na osnovi odločbe z dne 19. 05. 2020 je bila izvedena zapora Gradnikove ulice v smeri proti Ulici Staneta Žagarja. Na osnovi nasprotovanja Civilne iniciative s cca 380 podpisi, ki nasprotuje zapori je bila po sestanku z Županom izdana Odločba o odstranitvi zapore na katero se je pritožilo 7 podpisnikov, ki stanujejo na delu Gradnikove pod Volčjim hribom.

Sedanja zapora je bila postavljena na podlagi ene izmed usmeritev Prometne študije Občine Radovljica, brez konkretnega Projekta prometne ureditve, ki bi temeljil na prometnih podatkih. KS in Civilna iniciativa sta zahtevali, da se po odstranitvi zapore izvede ustrezno štetje prometa in nato na podlagi Projektne rešitve sprejme ustrezne ukrepe za ureditve prometa na območju Gradnikove ulice.

V dosedanjih postopkih se je izoblikoval tudi predlog za postavitev potopnih stebričkov na različnih lokacijah.

Stališče:  

Stališče KS Radovljica je, da se predhodno pred nadaljnjim ukrepanjem izvede ustrezna prometna študija pri čemer je potrebno upoštevati tudi potek lokalne ceste, ki je določena z občinskim odlokom.

V primeru rešitve s potopnimi stebrički je predlog KS Radovljica, da se fizično zapre cesta na koncu prve vrste blokov (npr. pri Gradnikovi 15) s čimer bi se preprečil tranzitni promet » mimo spalnic« stanovalcev Gradnikove 119-131, kar je bila tudi prvotna pobuda stanovalcev.

Ad.7)

Volčji hrib.

Ga. Jana Kolman izpostavi ogroženost območja on predlaga, da je nujno potrebno upoštevati območje naravnega spomenika (uredba iz l. 1994) in parkovno ureditev varovanega območja, brez vsakih posegov.

Stališče: KS Radovljica je v letu 2014 že sprejela Stališče glede navedene problematike, ki se pošlje v vednost vsem članom Sveta KS v ponovno potrditev.

Ad.8)

Sotočje.

Ga. Jana Kolman je predstavila problematiko načrtovanih posegov na območju sotočje Save Bohinjke in Dolinke, ki je naravna vrednota, zaščiteno območje državnega pomena, ki naj ostane nepozidano povsem naravno.

Odgovoril je g. Golčman, da je za posege med drugim pridobljeno Naravovarstveno soglasje ter Soglasje Zavoda za varstvo narave…..ter, da gre za povsem neagresivne posege v turistične namene.

Stališče:

Glede na dejstvo, da so načrtovani posegi že v fazi pred izdajo dovoljenja naj se morebitne sporne določbe rešuje preko pritožb in ustreznega inšpekcijskega nadzora .

Ad.9)

Razno.

Pod točko razno ni bilo pobud.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:                                                                                                             Andrej Golčman