6. redna seja Sveta - 26.6.2020

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 26.6.2020

Z A P I S N I K

6. redne seje sveta, ki je bila dne 23.6.2020 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Simon Resman,Stanislav Rozman, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Ciril Gogala, Ivana Varl, Avguštin Mencinger, Žiga Gačnik

Opravičeno odsotni: Jana Kolman, Barbara Debeljak Rus, Irena Resman, Simon Zore, Slavko

                                 Kunčič, Vesna Goričan,

Odsotni:

Odsotni vabljeni:

Prisotni vabljeni:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o aktivnostih v KS Radovljica.
  4. 4.Poročilo o izvajanju investicij v letu 2020.
  5. 5.Informacija o prometnih ureditvah Gradnikove in Žagarjeve ulice.
  6. 6.Razno.

 

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Pripombe članov sveta KS :

-          Komunali je potrebno naročiti zatravitev novega dela pokopališča.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Preveri se možnost postavitve klopi pri kapelici v Novi vasi in namestitev fizične ovire za zmanjšanje hitrosti vozil,

-          Na Gorici iz vseh treh smeri omejitev hitrosti na 30 km/h,

-          Pri parkirišču ob ŽP bi bil potreben koš za pasje iztrebke,

-          Preveriti je potrebno parkiranje ob Vurnikovem trgu – zagotoviti za OU proti plačilu?,

-          Preveriti je potrebno možnost obrezovanja drevja na Kranjski cesti (AP), od sodišča proti EŠ, razgledni točki na Kajuhovi,

-          Ureditev ŽP: začetek predviden v oktobru, dostop bo iz spodnje strani.

Ad.3)

Poročilo o aktivnostih v KS Radovljica.

Ob pomoči gasilcev je bilo opravljeno razdeljevanje zaščitnih mask in rokavic; opravljene so bile aktivnosti ob prazniku KS, podelitvi Vurnikove študentske nagrade, razstava v graščini in Šivčevi hiši, predstavitev makete Radovljice (manjša bo še na trgu pred cerkvijo), udeležba na delavnici ob predstavitvi participativnega proračuna OR (objavljeno bo na spletni strani OR).

Ad.4)

Poročilo o izvajanju investicij v letu 2020.

-          Otroško igrišče (ureditve), maketa Radovljice, za ureditev tržnice asfalt prispeva OR, za zaprtje tržnice še ni soglasja (obnova zidu, napeljave), enoten izgled ureja OR,

-          KS je financirala zamenjavo robnikov na Žagarjevi ulici,

-          V planu je še ureditev razgledne točke na Kajuhovi ulici, Trim steza Obla gorica, razsvetljava proti Vrbnjam (5.500,00€), ureditev otroškega igrišča v športnem parku.

Ad.5)

Informacija o prometnih ureditvah Gradnikove in Žagarjeve ulice.

Po novi ureditvi promet za celotno Gradnikovo ulico poteka iz križišča z Gorenjsko cesto (kjer naj bi bilo krožišče). Gre za 70 zasebnih hiš in 350 stanovanj, čas pa bo pokazal ali je bila takšna odločitev pravilna ali ne (ali bo promet mimo prve vrste blokov gostejši ali ne?).

Ob stavbi OR bo možno parkiranje z dovolilnicami.

Ad.6)

Razno.

Pod točko razno ni bilo pobud.

Seja je bila končana ob 19.15 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:                                                                                                             Andrej Golčman