5. redna seja Sveta - 18.11.2019

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 18.11.2019

Z A P I S N I K

5. redne seje sveta, ki je bila dne 17.12.2019 ob 18.00 uri v prostorih Gostilne Avguštin, Linhartov trg 15, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Irena Resman, Simon Resman,Stanislav Rozman, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Simon Zore, Ciril Gogala, Ivana Varl, Slavko Kunčič, Vesna Goričan, Avguštin Mencinger,

Opravičeno odsotni: Jana Kolman, Barbara Debeljak Rus, Žiga Gačnik

Odsotni:

Odsotni vabljeni:

Prisotni vabljeni:

DNEVNI RED:

  1. 1.Ogled makete Radovljice (Urban Magušar).
  2. 2.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  3. 3.Pobude in vprašanja.
  4. 4.Poročilo o Vurnikovih dnevih 2019.
  5. 5.Razno.

 

Ad.1)

Ogled makete Radovljice (Urban Magušar).

Pri Urbanu Magušarju, ki po naročilu KS Radovljica izdeluje keramično maketo srednjeveške Radovljice, smo si ogledali osnutek-zasnovo makete. Zadeva izgleda zelo v redu. G Magušar bo maketo izdelal predvidoma do konca januarja 2020. Pred tem je potrebno poskrbeti še za podstavek, stekleno zaščito,…

Ad.2)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Pripombe članov sveta KS :

-          Preveriti je potrebno možnost odprtja otroškega igrišča med zimskimi počitnicami in pripraviti novo pogodbo za vzdrževanje otroških igrišč,

-          Komunali je potrebno naročiti zatravljenje novega dela pokopališča in odstranitev »navlake« pred starim pokopališčem,

-          Občina naj uredi Ljubljansko ulico (seveda tudi križišče pred Eltermom) skladno z OPPN,

-          V zapisnikih naj se zapišejo in poudarijo SKLEPI.

Ad.3)

Pobude in vprašanja.

Pobud in vprašanj ni bilo.

Ad.4)

Poročilo o Vurnikovih dnevih 2019.

Poročilo je bilo pregledano in sprejeto, čeprav so bili predvideni stroški preseženi.

Za leto 2020 se predvidi skupno 6.600.- (za praznik KS in študentsko nagrado).

Predsednik se o tem dogovori z Barbaro Viki Šubic.

Ad.5)

Razno.

-          Program Komunale za izvajanja zimske službe je bil pregledan in sprejet,

-          Pregledana je bila informacija glede porabe sredstev po posameznih KS,

-          Pregledan je bil elaborat ocene poškodovanosti cest v KS Radovljica.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:                                                                                                             Andrej Golčman