4. redna seja Sveta - 13.11.2019

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 13.11.2019

Z A P I S N I K

4. redne seje sveta, ki je bila dne 12.11.2019 ob 18.00 uri v prostorih KS Radovljica, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Irena Resman, Simon Resman,Stanislav Rozman, Jana Kolman, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Simon Zore, Ciril Gogala, Ivana Varl, Slavko Kunčič, Vesna Goričan,

Opravičeno odsotni: Barbara Debeljak Rus, Avguštin Mencinger,

Odsotni: Žiga Gačnik

Odsotni vabljeni:

Prisotni vabljeni: župan Ciril Globočnik

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica.
  4. 4.Poročilo o izvajanju investicij v letu 2019.
  5. 5.Pobuda za celoletno odprtost otroškega igrišča.
  6. 6.Prošnja za ureditve na Ljubljanski cesti.
  7. 7.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Nekaj pojasnil predsednika:

-          Občinsko redarstvo se ponovno obvesti o neurejenosti žive meje v Novi vasi (Kavčič)-pojasnjeno mi je bilo, da je živa meja urejena po ponovni letošnji odredbi občinskega inšpektorja, ki je na voljo za vsa dodatna pojasnila,

-          Zbere se pobude za postavitev urbane opreme in se jih posreduje Občini,

-          Parkirni boksi (150 prostih) v garaži pod Vurnikovim trgom še niso v prosti uporabi – do poletja naj bi bila glede parkiranja v Radovljici javna razprava in nato sprejet ustrezen odlok,

-          Kolman Jana je izpostavila vprašanje protihrupne zaščite ob obstoječi železnici: Glede protihrupnih ograj ob železnici in dotrajanega mostu pri ŽP Radovljica se naj pošlje pobuda ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za zdravje, ker je stanje že sedaj nevzdržno, če bo povečan železniški tovorni promet pa bo le še huje,

-          Pri trgovini Extremvital se urgira namestitev slovenskih napisov poleg obstoječih angleških,

-          Nevenka Kolman je pojasnila, da je bil panj pred Kranjsko 13 odstranjen, potrebna pa je še zatravitev terena – pobuda Komunali,

-          Semafor pri Šparu: preveriti je potrebno ali je možno istočasno delovanje semaforja na senzor in prikaz odštevanja v sekundah

-          Semafor pri športnem parku: preveriti je potrebno ali je smiselno, da deluje normalno tudi ob nedeljah.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Kolman N.: opozarja, da je na otroškem igrišču pri lipi še vedno nevarnost poškodovanja otrok na bregu; igrišče ostane brez ograje, nasajena je živa meja in lesena ograjica,

-          Glede parkirišča pred Fuxovo brvjo je župan pojasnil, da bo namenjeno vsem uporabnikom, ker je bilo odkupljeno,

-          Glede čiščenja AP Radovljica je bilo pojasnjeno, da je to že naročeno Arrivi,

-          Glede urejanja pokopališč (košnja, urejanje peska,…) se pošlje pobuda Komunali,

-          Gogala: v Novi vasi (pred odcepom k Finžgarju) bankine niso urejene, ker jih odnese vsak večji naliv; pobudo že poslal direktno oddelku infrastrukture Občine,

-          Merilnik hitrosti pred Novo vasjo je potrebno namestiti nazaj, urgira se pri dobavitelju

-          Resman S.: suha lipa pred cerkvijo je odstranjena razmisliti je potrebno o novi,

-          Vurnik: na vrhu Jelovške ulice ni več kontejnerja za steklo-odg.: bil je prestavljen v bližino.

-          Robniki na Kajuhovi ulici so dotrajani – uredi Komunala iz vzdrževanja, kot tudi odstranitev grmovij na razgledni točki nad Jelovško ulico

-          Zore: preveriti je potrebno zakaj po sredini grajskega parka ni več postavljenih klopi urbane opreme,

Ad.3)

Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Radovljica.

Poročilo je bilo pregledano in sprejeto. NO ugotavlja, da je bilo poslovanje KS Radovljica v letu 2019 urejeno in transparentno.

Ad.4)

Poročilo o izvajanju investicij v letu 2019.

Predsednik je pojasnil, da smo letos plačali del lani izvedenega dela asfalta v Vrbnjah (5.700,00), letos je del asfaltiranja v Vrbnjah trenutno v delu (3.757,00), prav tako dela na Kosovelovi ulici (8.817,00), precej sredstev je bilo porabljenih za otroško igrišče (popravila, nadomestitve igral, zasaditve,…), plačali smo del makete. Preostanek sredstev naj bi šel za zaprtje tržnice (8.500,00), kar je bilo tudi soglasno potrjeno. Javna razsvetljava ob cesti v Vrbnje se uvrsti v program za leto 2020 zaradi predhodno potrebne ureditve projektov in soglasij DARS .

Ad.5)

Pobuda za celoletno odprtost otroškega igrišča.

Zadeva je bila podrobno pregledana, nato je bil soglasno sprejet sklep: na otroškem igrišču ob športnem parku ostane enak režim kot že vsa leta do sedaj (igrišče je zaprto od 15.11. do 1.4.) s tem, da je ob lepem vremenu možno podaljšati sezono, ali pa ga predčasno odpreti, v vmesnem času pa se igrišče ne odpira. Razlogi: odprtje v zimskih meseci povzroča dodatne stroške, teren ob igralih mora pozimi počivati in se zarasti s travo, celo leto je odprto otroško igrišče pri lipi, v zimskem času je čas za zimske radosti (drsanje, sankanje,…).

Ad.6)

Prošnja za ureditve na Ljubljanski cesti.

1.Streha in delno stransko zaprtje ekološkega otoka pri Kozovcu: pošlje se pobuda Občini in Komunali,

2.Umiritev prometa na Ljubljanski: hitrost je že omejena na 30 km/h potrebne pa bi bile pogostejše kontrole hitrosti, fizične ovire pa niso zaželjene,

3.Ureditev meteornih voda iz bivše Almire: pobuda Občini naj celovito uredi cestni priključek iz Ljubljanske proti Sportini, ki je že tako prekomerno obremenjen s težjimi tovornimi vozili.

Ad.7) Razno.

-          Resman S.: problematika postavitve parkomatov v Radovljici; po splošni razpravi je bil potrjen že na prejšnji seji sprejeti SKLEP: KS Radovljica nasprotuje sprejemu osnutka odloka o postavitvi parkomatov, Občina naj poišče celovito rešitev mirujočega prometa na zunanjih parkiriščih na širši javni predstavitvi te problematike; vsekakor naj se aktivira garažna hiša pod Vurnikovim trgom. Razmisli se tudi o organizaciji okrogle mize glede plačljivega parkiranja v Radovljici.

Seja je bila končana ob 20.20 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:                                                                                                             Andrej Golčman