3. redna seja Sveta - 23.4.2019

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 24.4.2019

Z A P I S N I K

3. redne seje sveta, ki je bila dne 23.4.2019 ob 18.00 uri v prostorih KS Radovljica, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Irena Resman, Simon Resman,Stanislav Rozman, Jana Kolman, Avguštin Mencinger, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Simon Zore, Ciril Gogala

Opravičeno odsotni: Vesna Goričan, Žiga Gačnik, Barbara Debeljak Rus,

Odsotni: Ivana Varl, Slavko Kunčič,

Odsotni vabljeni:

Prisotni ostali: Barbara Viki Šubic

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Program dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020.
  4. 4.Praznik KS Radovljica – Vurnikovi dnevi 2019.
  5. 5.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Uvodoma je bilo posredovano nekaj informacij in pojasnil predsednika :

-          Na osnovi razgovora z županom je bila podana informacija, da bo izveden natečaj za izvedbo vodnega motiva na Vurnikovem trgu, ki naj bi bil kasneje izveden v obliki mozaika

-          Odgovor Komunale na zastavljena vprašanja je bil posredovan članom Sveta

-          Odgovor Občine še ni bil prejet

Na osnovi razprave je bil sprejet Sklep, da se na spletni strani KS objavi Kontaktna številka predsednika , uradne ure KS in telefonska številka tajnika KS . Na tabli KS se označi tudi pisarna KS .

V zapisnikih KS se o vsaki točki jasno oblikujejo Sklepi in navede podatek o sprejemu .  

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Kolman N.: opozarja, da otroško igrišče pri lipi z razgledno ploščadjo ni ograjeno in s tem ni izdelano po pravilniku.

       Predsednik pojasni, da je igrišče javno in je del urbane opreme mesta v njem tudi ni

       peskovnika in zato ni ograjen..

       Sklep: Pred naslednjo sejo se opravi ogled z namenom, da se preveri eventuelno potrebna in

       smotrna dodatna namestitev ograje na robu terase.

-          Gogala: v Novi vasi ni urejena živa meja pri Kavčiču kar je zaradi zmanjšane preglednosti ceste nevarno za pešce.

Sklep : o problematiki se opozori Medobčinski inšpektorat, hkrati pa opozori tudi Komunalo da je , potrebno je obnoviti cestne oznake, bankine pa so urejene,

-          Mencinger: pobuda za ureditev sprehajalne poti po Obli gorici in Voljčevem hribu (ostankih ledeniške morene) in okoli starega mestnega jedra z namenom zadržati turiste v Radovljici; ustrezno predstaviti pranger (slovenski opis v gotici), pohvaliti je potrebno lekarniški muzej,

Sklep : Predlogi in pobude se sprejmejo , predlogi za označbo prangereja se posredujejo Muzeju , ostali pa Občini

-          Kolman N.: vsem krajanom je potrebno omogočiti zakonit dostop do reke Save brez vsakega plačila vstopnine (Šobec!); urediti je potrebno ostanek drevesa (štor) podrte lipe pred Kranjsko 13 (Mala malca) in pri tem paziti na lepo vrtnico v bližini,

Sklep : Vprašanje glede dostopa do reke Save se posreduje inšpekciji za vode. Vpršanje glede urejanja zelenic pa Komunali Radovljica.

-          Resman S.: potrebno bi bilo odstraniti tudi suho lipo pred cerkvijo,

Sklep : Predlog se posreduje Komunali Radovljica .

-          Vurnik: na vrhu Jelovške ulice ni več kontejnerja za steklo.

     Odgovor Komunale: kontejner je bil odstranjen na pobudo župana in direktorja Komunale,

-          Kolman J.: po Radovljici bi bilo potrebno namestiti še več klopi za počitek sprehajalcev, urediti pot pod železnico (pod naseljem sonca),

Sklep : Predlog glede dodatne urbane opreme se posreduje Občini , glede ureditve poti pa bo obveznost izvedla KS v sodelovanju s Komunalo.  

-          Zore: problematika Grajskega parka? Pojasni predsednik, da je v pripravi projekt podzemnih garaž nad katerimi bo urejen baročni park. Zore pove, da je pod Vurnikovim trgom prostih še 200 parkirnih mest in še 100 od banke (skupno je 321 parkirišč), tako da ni potrebe po novih podzemnih parkiriščih.

Sklep : Občini se posreduje zahteva po čimprejšnjem aktiviranju garaž pod Vurnikovim trgom

KS podpira ureditev parkirišča pod grajskim parkom.

Ad.3)

Program dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020.

Program je bil ponovno predstavljen, pregledan .

Sklep : Sprejme se programa dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020.Sklep je bil sprejet soglasno .

Dodatno je bil sprejet Sklep : Na Komunalo se naslovi vprašanja glede :

- obnove strehe vežic na pokopališču

- obrezovanja drevja na Cankarjevi (delno zastrta javna razsvetljava),

- sanacijo poti iz Gradiške poti na Mlako (za železniškim nadvozom),

- ureditvijo dostopne stavbe na ŽP Radovljica ter zaprositi za poročilo o vzdrževanju novega dela pokopališča.

Ad.4)

Praznik KS Radovljica - Vurnikovi dnevi 2019.

-          Barbara Viki Šubic: podrobno je predstavila program praznika za leto 2019 in vseh dogodkov od leta 2014 do danes.

-          Mencinger: spregovoril o arhitekturnem razvoju Radovljice in o pomembnosti Vurnikov za Radovljico in širši prostor,

-          Golčman: pojasni da je na voljo le 7.200,00 €, v prihodnjem letu pa še manj,

-          Šubic: pove, da je za predvideni program, ki je že v teku ocenjen kot lani 6.300,00 € in dodatno Vurnikova študentska nagrada 3.600,00 €.

Po krajšem posvetu je bil sprejet SKLEP: za praznik KS se nameni 6.300,00 €, za Vurnikovo nagrado (po pogodbi) 3.600,00 € (delno se sredstva prerazporedi iz rezerve ), za razstavo mašnih plaščev naj pridobijo drugega sponzorja.

Ad.5) Razno.

Pobude za ureditev (dopolnitev) javne razsvetljave:

S strani članov Sveta so bili posredovani naslednji predlogi :

-          Postavitev javne razsvetljave na Bevkovi ulici (od Šercerjeve do Petrola),

-          Vrbnje: od odcepa Vrbnje do kmetije Dolenc,

-          Poljska pot: ob naselju sonca do »vahtnice« (od št. 13 do št. 5),

-          Pred stavbo Občine Radovljica.

Sklep : Predloge za ureditev javne razsvetljave se pošlje Štefelinu – upravljalcu JR

Drugo:

-          Mencinger : predstavi idejo o postavitvi Makete Radovljice: tri makete mesta Radovljice v različnih obdobjih naj bi iz keramike izdelal Radovljičan Urban Magušar (pošlje ponudbo – do cca. 10.000,00 €) v naslednjih dveh letih, projekt vodita Mencinger in Golčman,

-          Kolman J.: še vedno motijo angleški napisi na trgovini Extremvital brez ustreznih slovenskih,

-          Gogala: semaforizirano križišče pri Šparu – predlaga semafor s časovnim odštevanjem (kot npr. v Kranju), pri semaforju v križišču Gorenjska/Žagarjeva/Roblekova bi bilo potrebno ukiniti nedeljsko utripanje in vzpostaviti normalen režim delovanja,

-          Resman S.: Predstavljena je bila ideja o uvedbi plačevanje parkirnine opredeljena v osnutku Odloka o ureditvi prometa v Občini Radovljica , po razpravi je bil sprejet

Sklep : KS Radovljica nasprotuje sprejemu osnutka odloka o prometni ureditvi v delu , ko le ta uvaja plačevanje parkirnine na javnih parkiriščih

KS Občini predlaga , da   poišče celovito rešitev problematike mirujočega prometa tudi na zunanjih parkiriščih . Čimprej naj se aktivira garažna hiša pod Vurnikovim trgom. Svet KS daje pobudo Občini, da organizira celovito problematiko urejanja prometa v KS Radovljica .

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:

                                                                                                               Andrej Golčman