2. seja - 08.01.2019

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 9.1.2019

Z A P I S N I K

2. redne seje sveta, ki je bila dne 8.1.2019 ob 18.00 uri v prostorih KS Radovljica, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Irena Resman, Simon Resman, Slavko Kunčič, Vesna Goričan, Stanislav Rozman, Jana Kolman, Avguštin Mencinger, Barbara Debeljak Rus, Jože Vurnik, Nevenka Kolman, Simon Zore, Ciril Gogala

Opravičeno odsotni:

Odsotni: Žiga Gačnik,

Odsotni vabljeni:

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Imenovanje predsednikov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.
  4. 4.Osnutek programa dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020 (za razpravo).
  5. 5.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Namestnik predstavnika v Odboru krajevnih skupnosti Občine Radovljica Resman Simona je soglasno Andrej Golčman, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti.

Ko zapisnik seje podpiše predsednik Sveta KS, se ga pošlje v objavo na spletni strani KS Radovljica in članom Sveta KS po e-pošti v vednost.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

Pobude Komunali Radovljica:

-          možnost namestitev kontejnerjev za biološke odpadke v ekoloških otokih, ki niso v bližini stanovanjskih stavb ,

-          namestitev kontejnerjev za papir in plastiko pri bivši trgovini Živila Predtrg,

-          ureditev bankin ob cesti skozi Novo vas (nevarnost padca pešcev !),

-          urediti stopnišče med starim in novim pokopališčem,

-          zamenjati leseno ograjo ob poti, ki povezuje Gradiško pot in Štrukljevo ulico,

-          pritrditi tram ograje na Kajuhovi ulici,

-          sanirati del cestišča na desni strani kjer se konča nadvoz nad železnico na Gradiški poti (že postavljen opozorilni znak!)

Pobude Občini Radovljica:

-          Vurnikov trg:

-          Na osnovi daljše razprave je bil sprejet sklep, da se Krajevna skupnost aktivno vključi v prizadevanja za oživitev Trga in zato predlaga Občini, da ji dodeli » patronat » - vlogo koordinartorja dogajanja na trgu.

-          Kot ena izmed možnosti se preveri možnost namestitve makete srednjeveške Radovljice-avtor Avgust Mencinger, namestitev panojev z zemljevidom Radovljice, predstavitvijo mesta,…,

-          Potrebno bi bilo dokončati fontano in urediti njeno okolico na Vurnikovem trgu,

-          Težišče dogajanja (veliki šotor) Festivala čokolade bi bilo potrebno prenesti na Vurnikov trg,

-          Novoletna okrasitev (lučke) naj bi bila zvezno od Linhartovega trga vsaj do stavbe Občine Radovljica, Pošte in Vurnikovega trga,

-          Potrebna je podrobna analiza javne razsvetljave celotnega mesta Radovljica, ker je po zamenjavi svetil na obstoječih drogovih brez dodanih nastalo veliko temnih prostorov, in s tem ni zagotovljen kriterij minimalne osvetlitve, na manj frekventnih lokacijah naj se preveri možnost senzorskega prižiga luči.

Druge pobude za Občino Radovljica:

-          poskrbeti za čistočo (in jo kontrolirati) vhodne stavbe na ŽP Radovljica, z možnostjo ureditve neuglednega stanja stavbe, ter razmisliti o drugem dostopu na ŽP,

-          vse že planirane obnove cest naj ostanejo v občinskem proračunu,

-          poskrbeti, da se sočasno s trgovskim objektom na Križišču Kranjske in Gradnikove ulice investitor objekta na Gradnikovi (nasproti Špara) uredi tudi cestišče s pločnikom do Filipiča, saj je bila prvotna obveza investitorja vložek 140 000 EUR kot donacije , po naši oceni pa znaša vrednost komunalnega prispevka cca 180 000 EUR.

-          iz programa urbane opreme po možnosti zagotoviti eno klop in koš za Vrbnje.

-          Druge pobude:

-          Zaradi boljše informiranosti Svet KS predlaga Odgovorni urednici Deželnih novic, da se o v novicah uvede rubrika » Aktualno iz KS » kjer objavljajo prispevke o dogajanju v posameznih KS vse krajevne skupnosti Občine (predlog izpostavi Simon Resman na OKS).

-          Za KS Radovljica skrbita za informiranje: v DN Avgust Mencinger, Vesna Goričan pa na FB,

-          Potrebno je dogovoriti termin uradnih ur KS z obvezno pristnostjo tajnika in razmisliti o spremembi sedeža KS (Prešernova/Gorenjska)

Ad.3)

Imenovanje predsednikov stalnih odborov in komisij KS Radovljica.

Svet KS je sprejel Sklep,   da za lažje delo na posameznih področjih imenuje Odbor za prostor , komunalo in infrastrukturo ter Komisijo za kulturo in turizem ter inventurno komisijo :

Odbor za prostor, komunalo in infrastrukturo: predsednik Simon Zore, člani: Nevenka Kolman, Simon Resman, Ciril Gogala, Branko Dolenc (zunanji član)

Komisija za kulturo in turizem: predsednik Avgust Mencinger, člani: Irena Resman in zunanji člani: Rok Andres, Peter Kolarič, Nataša Mikelj

Inventurna komisija: predsednica Ivana Varl, člana Stanko Rozman, Vesna Goričan

Vsa imenovanja so bila soglasna!

Ad.4)

Osnutek programa dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020 (za razpravo).

Okvirna Programa dela (priloga) za leti 2019 in 2050 sta bila predstavljena, pojasnjena ter sprejeta, dokončen program pa se bo pripravil in potrdil po sprejemu Proračuna .

Ad.5) Razno.

Pod točko razno ni bilo pobud oziroma so navedene že v 2. točki.

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:

                                                                                                               Andrej Golčman