14. redna seja sveta - 25.9.2018

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 26.9.2018

Z A P I S N I K

14. redne seje sveta, ki je bila dne 25.9.2018 ob 18.00 uri v prostorih KS Radovljica, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Irena Resman, Rok Andres, Slavko Kunčič, Vesna Goričan, Stanislav Rozman, Jana Kolman,

Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Marko Markelj, Tatjana Marina Ravnik, Januša Avguštin,

Odsotni: Boris Sodja, Romuald Jovan,

Odsotni vabljeni:

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2. Pobude in vprašanja.
  3. 3. Poročilo o investicijah v letu 2018.
  4. 4. Finančno poročilo Oddelka za finance Občine Radovljica.
  5. 5. Poročilo o prazniku KS Radovljica 2018.
  6. 6. Lokalne volitve v Svet KS Radovljica.
  7. 7. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

- Plato pod Triglavsko ulico in železnico: prometni dostop na plato pod Triglavsko je potrebno načrtovati celovito , tako, da ne bo glavni dovoz preko Poljske poti Radovljica, hkrati se obvesti redarstvo o zanemerjenosti dela brežine

- Prometna ureditev Gradnikove ulice (načrtovane prometne ureditve, urejanje zelenic, in parkirišč ) naj se predstavi krajanom, ker je situacija za 1. vrsto blokov po uvedbi enosmernega prometa slabša kot je bila pred tem,

- KS Radovljica je podala pisno vlogo za prostore v Medgeneracijskem centru Radovljica.

Ad.3)

Poročilo o investicijah v letu 2018.

Poročilo (priloga) je bilo pregledano in potrjeno, preostanek sredstev se nameni za Vrbnje. G. Golčman in g. Rozman se dogovorita za sestanek pri županu.

Ad.4)

Finančno poročilo oddelka za finance Občine Radovljica..

Poročilo (priloga) je bilo sprejeto in potrjeno.

Ad.5)

Poročilo o Prazniku KS 2018.

Praznik je bil realiziran po programu Centra arhitekture, obisk krajanov je bil preskromen! V bodoče bo potrebno razmisliti o spremembah programa, ki bi povečale zanimanje krajanov.

Zelo pozitiven vtis pa je glede Vurnikove študentske nagrade.

Ad.6)

Lokalne volitve v Svet KS Radovljica.

Predlagatelj liste bo predsednik g. Golčman, po e-pošti bodo člani Sveta KS prejeli povezavo na občinsko spletno stran, iz katere si bodo lahko natisnili potrebne dokumente in si zagotovili ustrezno podporo volivcev.

Ad.8)

Razno.

Pod točko razno ni bilo pobud.

Seja je bila končana ob 19.15 uri.

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik Sveta KS:

Andrej Golčman