13. redna seja Sveta - 26.4.2018

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 26.4.2018

Z A P I S N I K

13. redne seje sveta, ki je bila dne 25.4.2018 ob 19.00 uri v prostorih Alpdom, Cankarjeva 1, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Marko Markelj, Irena Resman, Vesna Goričan, Miro Lotrič (pooblastilo Podržaj), Stanislav Rozman, Jana Kolman,

Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Rok Andres, Slavko Kunčič, Tatjana Marina Ravnik, Januša Avguštin,

Odsotni: Boris Sodja, Romuald Jovan,

Odsotni vabljeni;

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o delu za leto 2017, vsebinsko in finančno.
  4. 4.Vurnikova nagrada.
  5. 5.Praznik KS Radovljica – Vurnikovi dnevi (program prireditve).
  6. 6.Program dela v letu 2018.
  7. 7.Načrtovane investicije Občine Radovljica v KS Rad. V letu 2018, informacija.
  8. 8.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Prometna ureditev Gradnikove ulice (zelenice, parkirišča, promet) naj se predstavi krajanom.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Vrbnje – Gorica: pobuda za širitev ceste od športnega parka Vrbnje do Gorice se pošlje Občini Radovljica, obenem naj se medobčinski inšpektorat opozori na odmik kolov (ograje) od cestišča - poseg v varovalni pas ceste na tem območju.

-          Nova vas: poslati pobudo Občini, da nadaljuje urejanje po elaboratu (zarisati cone za pešce in kolesarje) ter ureditev bankine Nova vas – Zapuže; na začetku Nove vasi ni ustrezne vertikalne prometne signalizacije (omejitev hitrosti pred oznako naselja); potreben bi bil koš za pasje iztrebke ob začetku makadamske poti, ki vodi proti letališču,

-          Gozdna učna pot: poslati pobudo Občini, da naroči Zavodu za gozdove ureditev poškodovanih oznak.

Ad.3)

Poročilo o delu za leto 2017, vsebinsko in finančno.

Poročilo (priloga) je bilo pregledano, na poročilo ni bilo pripomb razen te, da se vrtcema Montessori in Waldorf pošlje pobudo za morebitno pripravljenost sofinanciranja vzdrževanja novega otroškega igrišča pri lipi.

Ad.4)

Vurnikova nagrada.

Dogovor (priloga) o Vurnikovi študentski nagradi je bil pregledan. O predlogu sofinanciranja se je glasovalo: 6 x za, 2 x proti (Markelj, Rozman) in se ga potrdilo.

Ad.5)

Praznik KS Radovljica - Vurnikovi dnevi (program prireditve).

Program Centra arhitekture (priloga) je bil pregledan in potrjen, v dogodek pri stari trti (Kunstelj) se vključi MPZ ATL Radovljica (račun 200.-€) o čemer se dogovorijo z Barbaro Viki Šubic.

Ad.6)

Program dela v letu 2018.

Pregledan in potrjen je bil Program dela za leto 2018 (priloga).

Ad.7)

Načrtovane investicije Občine v KS Rad. V letu 2018, informacija.

Predvidene investicije Občine Radovljica na območju KS Radovljica so:

-          Obnovljene vežice na pokopališču v Radovljici

-          Obnovljen del Šercerjeve ulice

-          Obnovljen del Gradnikove ulice

-          Pričeta prva faza izgradnje pločnika ob Cesti na Jezerca

-          Razširjena in obnovljena javna razsvetljava na Linhratovem trgu

-          Razširjena javna razsvetljava v Vrbnjah

-          Obnovljena javna razsvetljava na tržnici v Radovljici  

Občini se pošlje pobude:

- pobudo (ponovno) za ureditev starih športnih igrišč v športnem parku, ki so postala sprehajališče in WC za pse,

- pobudo za ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Radovljica skladno z novim zakonom o pokopališki dejavnosti (2016) podobno kot npr. Blejska dobrava.

Ad.8)

Razno.

-          G. Lotrič je izrazil željo po pogostejših obiskih redarjev v Novi vasi.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:

                                                                                                               Andrej Golčman