Zapisnik 12. seje - 13. decembra 2017

Svet krajevne skupnosti                                                                      Radovljica, 14.12.2017

Z A P I S N I K

12. redne seje sveta, ki je bila dne 13.12.2017 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Rok Andres, Marko Markelj, Romuald Jovan, Irena Resman, Vesna Goričan, Slavko Kunčič, Tatjana Marina Ravnik,

Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Stanislav Rozman, Jana Kolman,

Odsotni: Boris Sodja, Januša Avguštin,

Odsotni vabljeni;

Prisotni ostali: Zdenka Pogačar (Mlaka)

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Investicije v letu 2017.
  4. 4.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Gospa Zdenka Pogačar (Cesta na Mlako pri Radovljici) se je v imenu krajanov Mlake zahvalila za opravljeno delo na Cesti na Mlako in izrazila željo, da se z deli (odbojna ograja, nadaljevanje preplastitve, obračališče) nadaljuje v naslednjem letu, kar so prisotni tudi zagotovili.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

-          Ga. Varl: ureditev prometa na Gradnikovi ulici? Odgovor g. Golčman: Občina načrtuje enosmerni promet po Gradnikovi ulici (proti Žagarjevi bi bila zapora) kar bi bi povzročilo bistveno več prometa mimo stanovanjskih blokov v prvi vrsti proti Radovljici in bistveno podljšanje poti v smeri proti osnovni šoli in npr. Trgovini SPAR , stanovalcem Gradnikove bi se pot podaljšala tudi do 800m, načrtuje se krožišče Gorenjska cesta-Triglavska ulica-Gradnikova ulica. Projekt naj bi dobili v obravnavo.

-          Predsednik je navzoče tudi seznanil, da bo Cankarjeva ulica postala enosmerna, na enem pasu je predvideno bočno parkiranje, promet proti Kajuhovi ulici, cona umirjenega prometa, brez fizičnih sprememb infrastrukture.

-          Medobčinski inšpektorat in redarstvo je potrebno opozoriti, da dosledno dnevno sankcionirajo parkiranje vozil po pločnikih v Gradnikovi ulici.

-          Ga. Marina t. Ravnik: Občini posredovati pobude po ureditvi perečih zadev:

-urgirati odgovor glede parkiranja pred garažo na parkirišču ob gostilni Kunstelj,

-opozoriti na čiščenje ravne strehe na trgovini Merkator (ob Kranjski 13) kjer so poginuli golobi, nesnaga,…

-urgirati odgovor kdaj se načrtuje preureditev železniške postaje Radovljica (dostop za invalide, dvigalo,…)

-predlagati ureditev cone 30km/h na celotni Langusovi ulici,

-predlagati ukrep za umirjanje prometa (dvig križišča) Ljubljanska-Šercerjeva-Langusova ulica.

         - G. Andres: predlaga nabavo 3 klopi urbane opreme za območje Predtrga – krajani naj določijo primerne lokacije (javne površine ali zasebne s soglasjem), nato KS nabavi klopi

Ad.3)

Investicije v letu 2017.

Pregledano je bilo Poročilo o izvajanju investicij v KS Radovljica v letu 2017 (priloga), predsednik je podal še dodatne obrazložitve, na poročilo ni bilo pripomb.

Ad.4)

Razno.

-          Prisotni so prejeli knjigo o arhitektu Ivanu Vurniku Na brzicah življenja, nakar se je nadaljevalo druženje in pogovori o vsakdanji problematiki.

Seja je bila končana ob 19.10 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                           Predsednik Sveta KS:

                                                                                                               Andrej Golčman