11. seja - 31.5.2017

Svet krajevne skupnosti Radovljica, 31.5.2017

Z A P I S N I K

11. redne seje sveta, ki je bila dne 30.5.2017 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova

2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Stanislav Rozman, Marko Markelj, Januša Avguštin, Romuald
Jovan, Jana Kolman, Irena Resman, Slavko Kunčič,
Opravičeno odsotni: Rok Andres, Marko Podržaj,
Odsotni: Boris Sodja, Vesna Goričan, Tatjana Marina Ravnik,
Odsotni vabljeni;
Prisotni ostali:
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
2. Pobude in vprašanja.
3. Praznik KS Radovljica 2017.
4. Program dela 2017 - potrditev.
5. Razno.
- Vloga Župnije Radovljica-oblikovanje odgovora
- Koledar prireditev – seznanitev z odgovorom OR

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.
Ad.2)
Pobude in vprašanja.
1.) Osvetlitev prehoda za pešce med Občno Radovljica in UE Radovljica:
Sklep: Zaradi večje varnosti v cestnem prometu se Občini predlaga, da se ponovno vzpostavi
osvetlitev prehoda za pešce med Občno Radovljica in UE Radovljica.
2.) Ureditev poti ob železnici med Poljsko potjo Radovljica in Merkator Lesce:
Komunali se predlaga gredanje in nasutje omenjene poti do koder je to možno (zasebno
zemljišče!).
3.) Javni razpisi OR za Krajevne skupnosti: pri javnih razpisih naj Občina upošteva
možnost oddaje ponudb malih lokalnih ponudnikov.
4.) Staro košarkaško igrišče v športnem parku: Občina naj predvidi čimprejšnjo ponovno
postavitev košev, da bo igrišče uporabno. Ta pobuda je bila posredovana Občini že
21.12.16, vendar ni bilo odgovora.

Ad.3)
Praznik KS Radovljica 2017.
Aktivnosti se nadaljujejo po predvidenem programu. Vabljeni krajani v čimvečjem številu na vse
prireditve!

Ad.4)
Programa dela 2017- potrditev.
Predlog Programa dela za 2017 je bil potrjen soglasno.
Ugotovljeni presežek od lani 9.230,75 bo porabljen za sanitarni kontejner na otroškem
igrišču.
Ad.5)
Razno.
- Pobuda Župnije Radovljica za donacijo pri obnovi cerkve: KS Radovljica donacije ne
more dati, vsi navzoči pa se strinjajo, da KS pokrije en strošek pri obnovi kora v višini
do 500,00 €
- Koledar prireditev je že vzpostavljen s strani OR in se ažurno dopolnjuje z dogodki, ki
jih je le potrebno vpisati.

Seja je bila končana ob 20.10 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik Sveta KS:
Andrej Golčman