Zapisnik 10. seje - 22.03.2017

Svet krajevne skupnosti                                                                     Radovljica, 23.3.2017

Z A P I S N I K

10. redne seje sveta, ki je bila dne 22.3.2017 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Stanislav Rozman, Vesna Goričan,  Romuald Jovan, Jana Kolman, Irena Resman, Rok Andres, Slavko Kunčič, 

Opravičeno odsotni: Ivana Varl, Marko Markelj, Marko Podržaj,

Odsotni: Boris Sodja, Januša Avguštin, Tatjana Marina Ravnik,

Odsotni vabljeni; Peter Ravnihar - DUR

Prisotni ostali: Lotrič Miro

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poslovno poročilo za leto 2016.
  4. 4.Osnutek programa dela 2017.
  5. 5.Razno.

-          Vloga Župnije Radovljica

-          Sodelovanje pri projektih DU Radovljica

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

KS Radovljica daje Občini Radovljica – Oddelku za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije naslednje pobude:

-          Preveri naj se možnost namestitve luči javne razsvetljave na Gorici (klanec od prve hiše na levi strani do vrha klanca),

-          Občina Radovljica naj uredi premoženjsko pravne zadeve na Poljski poti Radovljica in namesti luči javne razsvetljave do hiše Poljska pot 1,

-          Dokončno naj se razreši status parkirnega mesta na prvem parkirišču za gostilno Kunstelj, kjer je dostop v garažo Kunstelj z nevsklajenimi oznakami na parkrišču in objektu

-          Pri letni obnovi talnih oznak parkirišč v Radovljici naj se preveri možnost širitev parkirnih mest na 2,5m za lažje parkiranje,

-          Preveri naj se možnost zmanjšanja hitrosti (iz 70 km/h na 50 km/h ) na cesti proti semaforiziranem križišču pri Šparu (bivša magistralka).

Pobuda Občini Radovljica – oddelku za družbene dejavnosti: skuša naj se urediti enoten ažuren  koledar vseh dogodkov v Radovljici, ki bo vedno dostopen vsem občanom.

Pobuda Občini Radovljica - Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo: pristopi naj se k ureditvi neustreznih živih mej tudi v Novi vasi, saj so nevarne za udeležence v prometu.

Pobude Komunali Radovljica:

-          v programu letne obnove  naj se uredi notranjost vseh mrliških vežic (osvetlitev, leseni deli, odstranitev šip steklene pregrade )

-          nasuje naj se del makadamske poti Nova vas – letališče Lesce.

 

 

Ad.3)

Poslovno poročilo za 2016.

Predsednik je navzoče seznanil s Poslovnim poročilom za leto 2016, ki je bilo soglasno sprejeto in potrjeno.

Ad.4)

Osnutek programa dela 2017.

Predstavljen je bil osnutek programa dela za leto 2017, v katerem je nekoliko več investicijskih sredstev kot v preteklih letih zaradi prenosa iz leta 2016 za obnovo ceste na Mlako.

Za Vurnikove dni – praznik KS Radovljica 2017 se nameni maksimalno 8.200.-€ bruto za celoten program vključno z vsemi dogodki in oglaševanjem; za avtobus v Maribor je obvezno sofinanciranje udeležencev. Program izvede Center arhitekture Slovenije – ga. Barbara Viki Šubic.

Osnutek programa je bil soglasno sprejet in potrjen.

Dodatnih predlogov ni bilo .

Ad.5)

Razno.

-          Pobuda DU Radovljica: KS Radovljica se bo vklučila v skupno organiazcijo dogodkov, s čemer bo vzpostavljeno večje sodelovanje v kraju .

-           KS neposredno ne bo sofinancirala programov DU Radovljica, sodeluje pa tako, da omogoči brezplačno oglaševanje njihovih dogodkov z njihovimi transparenti. Meritev krvnega sladkorja se ne financira, saj imajo upokojenci 4x letno brezplačno možnost meritev krvnega sladkorja, pritiska in holesterola ter pogovor z zdravnikom že ob testu hoje na 2km, ki jih redno izvaja ZD Radovljica.

-          Župnija Radovljica - pobuda za prispevek pri obnovi kora: do naslednje seje se prouči o možnosti prispevka k obnovi kora kot dela kulturnega spomenika . .

-          Povišanje nivoja cestišča pred Novo vasjo (g. Lotrič): glede tega vprašanja še ni natančnega odgovora. Predsednik pridobi odgovor glede termina realizacije s strani Občine . KS je za investicijo predvidela sredstva v osnutku Programa dela za leto 2017.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman