Zapisnik 9. seje - 20.12.2016

Svet krajevne skupnosti                                                                     Radovljica, 21.12.2016

Z A P I S N I K

9. redne seje sveta, ki je bila dne 20.12.2016 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Marko Markelj, Stanislav Rozman, Vesna Goričan,  Romuald Jovan, Tatjana Marina Ravnik, Marko Podržaj, Jana Kolman,

Opravičeno odsotni: Irena Resman, Rok Andres, Slavko Kunčič,  Januša Avguštin,

Odsotni: Boris Sodja,

Prisotni vabljeni;

Prisotni ostali: Lotrič Miro

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o delu 2016.
  4. 4.Prometna ureditev v Novi vasi.
  5. 5.Informacija glede ureditev v Vrbnjah.
  6. 6.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen s pripombo, da se pazi na pogodbo o plakatiranju in se pred iztekom razišče trg oziroma izvede javno naročilo.

Obrazec za pobude in vprašanja, ki je bil že pred časom  posredovan s strani Marine T. Ravnik,  je objavljen  na spletni strani KS Radovljica pod Obvestila.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

KS Radovljica daje Občini Radovljica – Oddelku za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije naslednje pobude:

-          V okviru nujnih vzdrževalnih del naj se uredi staro košarkarsko igrišče v športnem parku Radovljica (trenutno tam ni košev, oznak…), saj le-to edino dimenzijsko ustreza normativom za igranje tekem,

-          Istočasno z ureditvijo pločnika Merkur-Dolina naj se uredi tudi povezovalna pot med Triglavsko ulico s prehodom za pešce proti Merkurju Lesce,

-          Celovita urbanistična ureditev Gradnikove ulice naj se predstavi tudi Svetu KS Radovljica,

-          Dokončno naj se razreši status parkirnega mesta na prvem parkirišču za gostilno Kunstelj, kjer je dostop v garažo Kunstelj brez ustreznih vertikalnih oznak (!?),

-          Skupaj z SPV naj se prouči upravičenost po fizičnih ovirah za umiritev prometa pred naseljem Vrbnje (iz smeri Dolenca proti vasi),

-          Križišče Šercerjeva-Ljubljanska-Langusova je zelo slabo osvetljeno – pri celostni ureditvi tega dela naj se to uredi.

-          Ponovno naj se razmisli o najemu in postavitvi WC-ja na otroškem igrišču, kljub sanitarijam v športnem parku

 

 

Ad.3)

Poročilo o delu za 2016.

Predsednik navzoče seznani, da je bilo iz IV sredstev v letošnjem letu narejeno:

-          Delna obnova otroškega igrišča,

-          Barvanje drogov za transparente,

-          Ograja na Sv. Ani,

-          Geodetski posnetek ceste na Mlaki

Projekt asfaltiranja ceste na Mlako (narejen je bil geodetski posnetek)  počaka na rekonstrukcijo mostu čez železnico, ki je v kritičnem stanju zaradi posedanja in bo morda potrebna celo nadomestna gradnja. Sredstva (29.328.-) se prenesejo v leto 2017 za ureditev ceste na Mlako. V dveh letih naj bi bila cesta dokončno urejena.

V januarju je potrebno pripraviti program dela za 2017!

Ad.4)

Prometna ureditev v Novi vasi.

g. Lotrič je predstavil rezultate beleženja hitrosti vozil iz smeri Radovljice – vidi se da vozila vozijo s povprečno hitrostjo 60km/h namesto s 40 km/h, pregledano je bilo tudi poročilo Policije iz katerega je razvidno, da že sama prisotnost Policije umiri promet

Za umiritev prometa Občina predlaga in financira dvignjen del cestišča pred Novo vasjo iz smeri Radovljice, ki bo kasneje služil kot prehod za pešce.

Grbine na strani Nove vasi iz smeri Zapuž pa bo še preučil Oddelek za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije in SPV. DARS se glede prepovedi prometa težkih tovornih vozil ni aktivno vključil.

Ad.5)

Informacija glede ureditev v Vrbnjah.

Predsednik pojasni, da je v teku asfaltiranje dela cestišča in del javne razsvetljave, medtem ko bo na razsvetljavo od podvoza mimo Dolenca proti Vrbnjam potrebno še počakati.

Ad.7)

Razno.

Pod to točko ni bilo pobud

Prisotni so prejeli knjigo Spomenica sokolskega doma v Radovljici.

Seja je bila končana ob 19.30 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman