8. redna seja - 28.06.2016

Svet krajevne skupnosti Radovljica, 29.6.2016

Z A P I S N I K

8. redne seje sveta, ki je bila dne 28.6.2016 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Irena Resman, Rok Andres, Stanislav Rozman, Vesna Goričan,  Slavko Kunčič,  Romuald Jovan,

Opravičeno odsotni: Marko Markelj,

Odsotni: Boris Sodja, Marko Podržaj, Tatjana Marina Ravnik, Jana Kolman, Januša Avguštin,

Prisotni vabljeni; Irena Pogačnik – Cifra d.o.o.

Prisotni ostali:

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Problematika plakatiranja.
  4. 4.Poročilo o Prazniku KS Radovljica.
  5. 5.Plan dela 2016.
  6. 6.Zamenjava zemljišča v Vrbnjah.
  7. 7.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zaradi prisotnosti gostje se najprej obravnava tč. 3, nato se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.3)

Problematika plakatiranja.

Ga. Irena Pogačnik je uvodoma predstavila problematiko plakatiranja z vidika podjetja Cifra d.o.o.:

-          Cene plakatiranja se od leta 1997 praktično niso spreminjale, kljub temu, da se je npr. cena goriva, ki igra tu pomembno vlogo, povišala za cca. 25%,

-          Cene plakatiranja Cifre d.o.o. so povsem primerljive s cenami drugih Občin gorenjske in drugih regij (kopije cenikov),

-          Od 2014 na KS Radovljica pošiljajo kopije naročil za plakatiranje po e-pošti, da je možen vpogled v zaračunavanje nameščenih plakatov,

-          Vsi mesečni obračuni se pošiljajo na KS Radovljica,

-          Dejavnost plakatiranja je na splošno v upadanju,

-          KS dobi 25% od realiziranega prometa,

-          Predložen je bil tudi seznam upravičencev do brezplačnega plakatiranja (društva iz Radovljice-brezplačne prireditve), ki na Cifri podpišejo izjavo, sami namestijo in odstranijo plakate. Tu nastopi problem, da se plakati ne odstranijo ter, da se lepijo z neustreznimi lepili in so zato table videti neurejene.

KS Radovljica je načelno zadovoljna s storitvijo plakatiranja Cifre d.o.o., opozori pa brezplačne plakaterje glede uporabe lepil in odstranjevanja plakatov, poizkusi z javnimi delavci temeljito očistiti oglasne table. Pred iztekom veljavnosti pogodbe je potrebno preveriti trg oz. izvesti javno naročilo.

Ad.1)

Nadaljevanje:

Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

- obrazec za pobude in vprašanja naj pripravi ga. Marina T. Ravnik, nakar se ga posreduje Iztoku Zalokarju, da ga objavi na spletni strani KS Radovljica.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

g. Andres se je v imenu Predtržanov zahvalil za cono omejitev 30 km/h, ter predlagal, da se na Langusovi ulici uredi skupna površina - kotiček za druženje (to možnost preveri g. Golčman).

g. Golčman je navzoče seznanil, da bo na eni naslednjih sej predstavljen predlog nove prometne ureditve Cankarjeve ulice, kot tudi parkirišča na Gradnikovi ulici, umiritev prometa na Gradnikovi, Gorenjski, ter izgradnja rondojev Gradnikova-Gorenjska in Staneta Žagarja-Gorenjska.

Ga. Varlova je ponovno izpostavila umiritev prometa na Gradnikovi – Občini se ponovno pošlje pobuda proučitev možnosti za umiritev prometa predvsem v prvi ulici blokov.

Ad.4)

Poročilo o Prazniku KS Radovljica.

Pregledano je bilo poročilo Centra za arhitekturo, ki je bil izvajalec programa Vurnikovih dni-praznika KS Radovljica. Dogodki: recital poezije Toneta Pavčka ob trti, razstava Vurnikova kolonija v Mariboru-Šivčeva hiša, Vurnikovi piškoti v Domu dr. J. Benedika, nastop učencev GŠ Radovljica, recital poezije Toneta Pavčka v atriju župnišča, delavnice igrive arhitekture, nastop komornih skupin GŠ Radovljica, koncert harmonikarskega orkestra GŠ Radovljica, Vurnikova pot Trst-Gorica, Vurnikov meni v Podvinu, koncert flavtistke. Obisk dogodkov je bil zadovoljiv, obiskovalci zadovoljni, tudi za naprej se predvidi program z več manjšimi dogodki. Poročilo se sprejme.

Ad.5)

Plan dela 2016.

Predsednik Sveta KS je navzoče seznanil z osnutkom plana del (izvedba KS):

-          Asfaltiranje prvega dela ceste na Mlako-cca 250m dolžine, 3,5m širine (KS samo asfalt, ostalo Občina),

-          Delna širitev ceste v Vrbnje,

Poleg tega naj bi javni delavci, ki lahko opravljajo enostavnejša dela, uredili pešpot proti Savi in na Sv. Ani ter zasaditev pred pokopališčem po končanju del na Vurnikovi hiši.

Komunala Radovljica naj bi letos predvidoma uredila naslednje zadeve:

-          Reševanje meteorne kanalizacije Gradnikova 137,

-          Sanacija Linhartovega trga,

-          Odvodnjavanje ceste Nova vas 12, 12a,

-          Elaborat Cesta svobode most preko SŽ,

-          Oporni zid Gubčeva (projekt),

-          Umirjanje prometa Gorenjska-Gradnikova (projekt),

-          Sanacija zidu Kranjska 21,

-          Ureditev obračališča Kosovelova,

-          ZD ureditev parkirišča,

-          Parkirišče na Gradnikovi,

-          Meteorna mreža Grajski dvor pred IBM,

-          Drevored asfaltiranje, sanacija granitnih kock,

-          Gredanje ceste GUP, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Mlaka,

-          Ureditev meteorne mreže Kosovelova,

-          Vzdrževanje Savske ceste,

-          Ureditev pešpoti Lancovo Radovljica,

-          Odkup zemljišča Mlaka, obračališče zg. Mlaka,

-          Vurnikov trg vzdrževanje,

-          Parkirišče pri policiji ureditev klančine za invalide,

-          Cesta svobode Vagner sanacija opornega zidu,

-          Ureditev signalizacije Vurnikov trg.

Predlog del se sprejme.

Ad.6)

Zamenjava zemljišča v Vrbnjah.

KS Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani zamenjavi zemljišča na območju k.o. Mošnje po predlogu g. Franca Paplerja Vrbnje 16a z dne 23.3.2016.

Ad.7)

Razno.

Pod to točko ni bilo pobud

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman