Zapisnik 7. redne seje - 8.4.2016

Svet krajevne skupnosti                                                                     Radovljica, 08.4.2016

Z A P I S N I K

7. redne seje sveta, ki je bila dne 7.4.2016 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica

Prisotni: Andrej Golčman, Ivana Varl, Tatjana Marina Ravnik, Irena Resman, Stanislav Rozman, Jana Kolman, Vesna Goričan,  Slavko Kunčič,  Januša Avguštin, Marko Markelj,

Opravičeno odsotni: Marko Podržaj,

Odsotni: Rok Andres, Boris Sodja, Romuald Jovan,

Prisotni vabljeni;

Prisotni ostali: Alenčica Marjetica Bole Vrabec

DNEVNI RED:

  1. 1.Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. 2.Pobude in vprašanja.
  3. 3.Poročilo o investicijskih delih 2015.
  4. 4.Finančno poročilo 2015.
  5. 5.Plan investicijskih del 2016.
  6. 6.Priprava praznika KS Radovljica.
  7. 7.Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen. Zaradi prisotnosti gostje se najprej obravnava tč. 6, nato se nadaljuje po dnevnem redu.

Ad.6)

Priprava praznika KS Radovljica.

Podroben program praznika KS pripravijo, koordinirajo in realizirajo Januša Avguštin, Alenčica Marjetica Bole Vrabec (KUD Radovljica, Linhartov oder) in Barbara Viki Šubic.  Termini dogodkov na  1.6. in temu sledeči vikend naj bo usklajen s Turizmom Radovljica.G. Golčman se z Šubičevo dogovori za več oglaševanja dogodkov. Vzpostavi se FB profil za katerega poskrbi Vesna Goričan.

Ad.1)

Nadaljevanje:

Zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen s pripombami:

 ga. Marina Tatjana Ravnik:

 - obrazec za pobude in vprašanja naj se objavi na spletni strani,

- s Cifro naj se opravi razgovor in se jih povabi na naslednjo sejo,

 g. Marko Markelj:

- pobude glede javne razsvetljave iz prejšnje seje se posreduje Občini.

ga. Jana Kolman: Zapisnik naj se objavi na spletni strani KS šele ko je verificiran.

Ad.2)

Pobude in vprašanja.

Pod to točko ni bilo pobud in vprašanj.

Ad.3)

Poročilo o investicijskih delih 2015.

Predsednik je pojasnil katere planirane investicije je KS Radovljica v lanskem letu izpeljala:

-          Pločnik Staneta Žagarja (Krašovec)              19.168,14 €

-          Del cestišča Staneta Žagarja (Komunala)     10.177,53 €

-          Izogibališče Mlaka (Komunala)                      6.000,00 €

-          Nadstrešnica za kolesa (NIK 1)                      7.155,75 €

-          Potka pri EG  (Komunala)                             1.091,71 €

-          Koš za pasje iztrebke-Vrbnje (NKA)                             855,14 €

Skupaj porabljeno:                                         46.815,00 €

Proračun 2015: 43.961,93€

Razlika je bila poravnana iz lastnih sredstev.

Ad.4)

Finančno poročilo KS Radovljica.

Vsa proračunska sredstva so bila pravočasno porabljena, ostanek sredstev iz preteklih let mora biti porabljen do konca leta, ker prenos ne bo več možen. Porabljena bodo delno za obnovo otroškega igrišča, praznik KS, druge dogodke in obveznosti. Soglasno sprejeto.

Ad.5)

Plan investicijskih del 2016.

Predsednik Sveta KS je navzoče seznanil z osnutkom plana del:

-          Delna obnova otroškega igrišča (19.000.-€)

-          Asfaltiranje prvega dela ceste na Mlako-cca 250m dolžine, 3,5m širine (29.000.-)

-          Delna širitev ceste v Vrbnje (5.000.-).

Poleg tega naj bi javni delavci, ki lahko opravljajo enostavnejša dela, uredili pešpot proti Savi in na Sv. Ani.

 

Ad.7)

Razno.

Vloga DU Radovljica: po razgovoru v katerem so sodelovali vsi navzoči je bilo sprejeto stališče, da se DU Radovljica omogoči brezplačna namestitev transparenta ob 70 letnici delovanja in  eventuelno poravna račun v višini največ 300-500.-€

Pripravi naj se predlog postavitve klopi po bližnji okolici mesta Radovljica.

Seja je bila končana ob 21 uri.

 

 

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                                Andrej Golčman