Zapisnik 2. seje - 29.9.2015

Z A P I S N I K

 

2. seje odbora, ki je bila dne 29.9.2015 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni: Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman, Boris Sodja,

Opravičeno odsotni: Slavko Kunčič, Marko Podržaj

Odsotni:

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
 2. Informacija o poteku investicij KS Radovljica.
 3. Stališče KS do Sprememb in dopolnitev ZN za centralno območje Radovljice in do OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas-Zapuže.
 4. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad. 2)

Informacija o poteku investicij KS Radovljica.

Predsednik Odbora za urbanizem i predsednik Sveta KS sta obrazložila realizirane investicije KS Radovljica v letošnjem letu:

 • Pločnik Staneta Žagarja (Krašovec) 19.168,14 €
 • Del cestišča Staneta Žagarja (Komunala) 10.177,53 €
 • Izogibališče Mlaka (Komunala) 6.000,00 €
 • Nadstrešnica za kolesa (NIK 1) 7.155,75 €

Skupaj porabljeno: 42.501,42 €

Proračun 2015: 43.961,93€

Razlika - ostanek še: 1.460,51 €

Za preostanek IV sredstev se nabavi oglasna deska za Ulico Staneta Žagarja, kar bo zaključilo celovito obnovo tega dela ulice.

Organizira se ogled cestne vertikalne in horizontalne signalizacije v KS Radovljica v sestavi: SPV-Zupanc Roman, Odbor za urbanizem KS Radovljica, predstavnik Občine Radovljica, Komunala-Zalokar. Ogled se opravi v popoldanskem času.

Ekološki otok Vrbnje: glede možnosti ureditve-tlakovanja se Rozman dogovori s Komunalo – Zalokar.

Ad. 3)

Stališče KS do Sprememb in dopolnitev ZN za centralno območje Radovljice in do OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas-Zapuže

Pregledano je bilo vse razpoložljivo gradivo, po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči se je izoblikovalo naslednje stališče Odbora za urbanizem KS Radovljica:

ZN za centralno območje Radovljice:

 • Uvoz/izvoz za vozila na Kopališko cesto je neprimeren,
 • Za vozila naj bo le navezava na Gorenjsko cesto,
 • Zagotovljena mora biti povezava do športnega parka po tem zemljišču,
 • Izven območja obdelave je potrebno prikazati obstoječe in načrtovane objekte v skladu z veljavnim ZN.

OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas- Zapuže:

 • Avtobusno postajališče naj bo v coni mešane površine in ne na južni strani Nove vasi,
 • Odkupiti je potrebno zemljišče na katerem je objekt v profilu P57 in razširiti mešane površine v središču vasi,
 • V OPPN je potrebno opredeliti in obdelati tudi cesto iz Vrbenj proti Novi vasi, ki se z rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas ukinja.

Ad. 4)

Razno.

 • Ga. Ravnik je izpostavila problematiko odkupa zemljišča na parceli 56/11 ko Predtrg Vrtnarije Antolin, za katerega je KS Radovljica podala negativno mnenje, Občina pa ga je prodala. Na tem zemljišču poteka izgradnja večjega rastlinjaka, ki moti sosesko, gradnjo pa že preverja gradbena inšpekcija.
 • Slovesne trgatve stare trte v Mariboru se udeleži ga. Ravnik.
 • Občini se posreduje pobudo za namestitev svetilke nad vhod v prostore KS Radovljica.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Marko Markelj