Zapisnik 1. seje - 13.4.2015

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K

1. seje odbora, ki je bila dne 13.4.2015 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni: Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Slavko Kunčič

Opravičeno odsotni:

Odsotni: Stane Rozman, Boris Sodja, Marko Podržaj

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

  1. Program dela KS Radovljica 2015.
  2. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta KS.
  3. Izhodišča za OPPN za cesto Radovljica-Nova vas – stališče KS.
  4. Razno.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad.1)

Program dela KS Radovljica 2015.

Uvodoma je predsednik predlagal, da je potrebno razmisliti o 4 letnem planu dela KS Radovljica in odbora. Potrebno je pregledati in se opredeliti do nerealiziranih planih iz prejšnjega mandata. Evidentno je, da odstopljena sredstva KS v preteklem mandatu za ureditev parkirišča pred Linhartovim trgom delom ne bodo vrnjena krajevni skupnosti.

V nadaljevanju je bil potrjen osnutek programa na področju delovanja odbora, ki ga je potrdil že Svet KS Radovljica in sicer:

  • Dve izogibališči na Cesti na Mlako (lokacije bodo določene glede na možnost pridobitve soglasja lastnikov zemljišč),
  • Asfaltiranje dveh priključnih cest v Novi vasi,
  • Ureditev obojestranskega pločnika križišče Gorenjska c. – Staneta Žagarja,
  • Dodatno vzdrževanje: pešpot Lancovo, Nova vas – Lesce, bankina Vrbnje, zasaditev pred pokopališčem
  • Mestna oprema: dve oglasni deski (Gorenjska 24, Staneta Žagarja-Živila,
  • Nadstrešnica za kolesa pri AP Radovljica.

Glede ceste na Mlako je bilo pojasnjeno, da dokler ni kategorizirana cesta odmerjena tudi v naravi in urejeno lastništvo ceste je preuranjeno planirati nadaljnje aktivnosti, KS pa lahko interventno uredi dve izogibališči. Lastniško mora biti zadeva urejena, da se lahko celostno pristopi k projektu kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na podlagi zakonodaje s področja cest.

Proučiti je potrebno tudi možnost vključitve »Prijazne soseske« (Cankarjeva, Prešernova) v program dela KS Radovljica ali Odbora KS, ki bi bil posvetovalni organ glede urejanja sosesk v mestu Radovljica. Ga. Marina T. Ravnik bo posredovala primer podobne prakse iz tujine.

Ad. 2)

Pregled in potrditev dnevnega reda, pregled zapisnika zadnje seje Sveta KS.

Pregledan je bil zapisnik zadnje seje Sveta KS, na katerega ni bilo pripomb.

Ad. 3)

Izhodišča za OPPN za cesto Radovljica-Nova vas – stališče KS.

Predložena je bila idejna zasnova katera naj bi bila podlaga za sprejem OPPN. Na idejno zasnovo, na katero so bile že pri predhodni predstavitvi na Občini dane pripombe, odbor ravno tako daje pripombe in ni primerna podlaga za OPPN.

Cona umirjenega prometa 10km/h v središču Nove vasi ni sprejemljiva. Edina prometna povezava skozi naselje ne more biti cona umirjenega prometa. Problem je tudi stara hiša v S ovinku na desni strani ceste iz smeri Radovljice, katero bi bilo potrebno porušiti in traso ustrezno prilagoditi. Lokacijsko sta problematični tudi obe AP v S ovinku saj ne izpolnjujeta osnovnim zahtevam iz pravilnika o avtobusnih postajališčih. Predvideti je potrebno tudi ureditev priključka za Vrbnje in povezavo s pločnikom iz smeri Radovljice, razmisliti tudi o avtobusnem postajališču za Vrbnje. Kolesarske poti je potrebno uskladiti z ostalimi izven območja idejne zasnove.

Glavna prometna povezava naj bi potekala iz Begunj proti Lescam in ne skozi Novo vas, tako da naj bi bila prometna obremenitev skozi Novo vas v bodoče nekaj manjša.

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči se je izoblikovalo naslednje mnenje odbora KS:

Cesta Radovljica – Nova vas naj bo širša, v prihodnje naj poteka po obstoječi trasi (manj težav z odkupi in menjavo zemljišč kot če se traso izravna), na obeh straneh cestišča naj bo kolesarski pas (v nivoju cestišča); pločnik za pešce na eni strani ceste; cona umirjenega prometa 10 km/h naj se izključi iz središča Nove vasi, predvidi naj se primernejša ureditev avtobusnih postajališč. Idejna zasnova naj se s strani projektanta ustrezno spremeni in ponovno predloži KS! Prouči naj se tudi možnost navezave kolesarske poti na obstoječe stare povezovalne poti proti Begunjam.

Predsednik KS se strinja, da je mnenje odbora lahko tudi mnenje Sveta KS.

Ad. 4)

Razno.

G. Kunčič je izpostavil vprašanje pitne vode (kloriranje) v Radovljici: pojasnjeno je bilo, da se vzorčevanje vode z analizami-monitoring na Komunali Radovljica opravljajo redno in da so rezultati oziroma poročilo dostopni. Radovljica se sicer »napaja« delno iz Radovne (Hraše) preko Lesc in Drage (Ledevnica). Preko vodovodnega sistema se voda meša odvisno od pritiska.

Izpostavljen je tudi problem gnojenja in smradu iz kmetijskih površin.

Odbor predlaga, da se »začasna parkirišča« v parku pred Linhartovim trgom ukinejo saj je zgrajeno novo parkirišče in ne sodijo v park. Ukinitev parkirišč je obveznost občine.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Marko Markelj