Zapisnik 12. seje - 19.03.2014

KRAJEVNA SKUPNOST

R A D O V L J I C A datum : 20.3.2014

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K

 

 

12. seje odbora, ki je bila dne 19.3.2014 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

 

 

Prisotni: Andrej Golčman, Srečko Pirih, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,

Opravičeno odsotni: Marina T. Ravnik, Zvonko Prezelj, Marko Markelj Marko Podržaj,

Odsotni:

Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

 2. Program dela 2014.

 3. Informacija o aktualnih projektih na področju prostora.

 4. Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.

 5. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red soglasno potrjen.

Pregledan je bil zapisnik zadnje seje.

Občini se napiše pobudo, da nadaljuje z aktivnostmi za ukinitev začasnega parkirišča v Grajskem parku in istočasno nadaljuje s celovito rešitvijo problema parkiranja pred vstopom v staro mestno jedro s katero naj bi bilo zagotovljeno dovolj parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce mesta.

Zapisnik je bil soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)

Program dela 2014.

Osnovna izhodišča za izvajanje nalog na področju investicijskega vzdrževanja objektov in naprav Komunalne infrastrukture za leto 2014 so :

Dokončanje del vezanih na ureditev območja pred vstopom v staro mestno jedro, investicije prenesene iz preteklih let, dopolnjevanje mestne urbane opreme, ureditve vezane na praznovanje praznika KS ter interventne ureditve :

Sredstva proračuna v 2014: 43 962,00 EUR

Dela z ocenjeno vrednostjo:

1. zasaditev dreves na parkirišču pred vstopom v staro mestno jedro (2 400,00 EUR)

2. obnova pločnikov od » Lipe » proti » gostilni Kunstelj » na strani Lipe

celovita obnova z zamenjavo robnikov z granitnimi in vgradnjo lamele ter novim asfaltom. Na strani objekta Kranjska c. 4 zamenjava robnikov (14 000,00 EUR)

3. ureditev odvodnjavanja – mulda Vrbnje-soglasja zagotovi Rozman (7 200,00 EUR)

4. ureditev prostora ob » Trti » - postavitev kamna

– kovinski podstavek ( 1 200,00 EUR)

5. obnova stopnišča Cesta Svobode – Linhartov trg (2.400,00 EUR)

6. ponikovalnice za odvodnjavanje cestne vode:

Avtobusno postajališče - Iso Span (2.500,00 EUR)

Križišče Staneta Žagarja – Gorenjska cesta ( 2.500,00 EUR)

7. Obnova ograje na železniškem viaduktu pri ŽP – varjenje, stabilizacija, montaža žičnih

vrvi, lakiranje (3 000,00 EUR)

Preostala sredstva se rezervirajo za potencialno izdelavo ovir ( ležečih policajev ) v Novi vasi in pripravi dokumentacije za poamezne mestne ureditve. O konkretnih predlogih bo Odbor odločal naknadno .

Lastna sredstva :

1. nabava in zamenjava dveh oglasnih tabel ( Pri Lipi in AP ) 2 400,00 EUR

2. Program praznika KS – 130 letnica rojstva arh. Vurnika 8 000,00 EUR

3. zaprtje dela tržnice 3 600,00 EUR

4. vzdrževanje otroškega igrišča 3.000,00 EUR

 

Program del 2014 je potrjen, lahko se še dopolnjuje z utemeljenimi predlogi.

Ad. 3)

Informacija o aktualnih projektih na področju prostora:

 • V mesecu aprilu bo javna razgrnitev o spremembah prostorskega reda,

 • Spremembe ureditvenega načrta za staro mestno jedro,

 • Urbanistične ureditve: v fazi izdelave so urbanistične zasnove za vzhodni in zahodni rob mesta Radovljice ter Gorenjske ceste (pri TVD Partizan),

 • Javna razgrnitev OPPN: Savska cesta Radovljica (širitev), Separacija (žaga, centralna kotlovnica, povezava z železnico,…)

Ad. 4)

Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.

Praznik KS Radovljica-Vurnikov dan (arhitekturni del) se ob letošnji 130 letnici rojstva Ivana Vurnika pripravi po programu Barbare Viki Šubic (na tej povezavi) v predvideni vrednosti 8.000 €. Kulturni del pripravi Komisija za Kulturo in se ga dogovori na seji Sveta KS.

Ad. 5)

Razno.

 • Občini se pošlje pobuda za dopolnitev javne razsvetljave na Štrukljevi ulici (proti Štendlerju – 1 luč),

 • Na seji SPV g. Eržen izpostavi vprašanje »količkov« na Kopališki cesti (šolska pot),

 • V kratkem bo za promet odprta cesta mimo Vrtca Radovljica,

 • Komunali se ponovno predlaga izvedba pasu za zavijanje levo proti ZD v križišču Gorenjska cesta - Kopališka cesta,

 • Komunalo se zaprosi za nasutje in utrditev bankine na Bevkovi (proti Petrolu).

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Andrej Golčman