Zapisnik 11. seje - 23.10.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 23.10.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K


11. seje odbora, ki je bila dne 22.10.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,
Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Srečko Pirih 
Odsotni: Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen, 


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. 
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje. 
Predstavljeno je bilo tudi mnenje Zavoda za gozdove OE Bled glede stanja stare lipe (Hiršmanove) pred nekdanjo Almiro: lipa naj se obreže-odstranijo se suhe veje, rez mora biti poševen, da padavinska voda ne zastaja in ne zateka v deblo, skrajšano drevo z gnezdilnico naj se še nekaj let ohranja. Za strokoven obrez poskrbi Komunala v mesecu Novembru 2013. 
Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
Pregledan je bil Osnutek odloka, nakar so vsi navzoči sodelovali v razpravi. 
Načelno sprejeto stališče Odbora za urbanizem je, da je predlagani Osnutek primeren za nadalnjo obravnavo.
Na osnovi razprave pa je Odbor sprejel naslednje konkretne pripombe in predloge :
- parkirna  mesta je potrebno zagotoviti vsem stanovalcem ne glede na velikost stanovanja 
- za uporabo parkirišč se tudi stanovalcem zaračunava parkirnina po posebni tarifi, parkirnina naj bo za stanovalce starega mestnega jedra ugodnejša kot za ostale obiskovalce.
- Cenik, naj se predstavi istočasno s Predlogom Odloka,  k ceniku, katerega sprejme župan da soglasje Občinski svet       
- Stare dovolilnice in daljince naj bi upravičenci vrnili v 30 dneh (ne 3 mesecih). Trenutno je pri upravičencih nekaj čez 100 dovolilnic-daljincev (točno število ni znano!).

Osnutek Odloka  naj se predstavi krajanom . Javna razprava se organizira v četrtek 14.11.2013 ob 18 uri v veliki sejni dvorano Občine. O predlaganem terminu in o vseh podrobnostih se dogovori predsednik KS Radovljica z županom Občine Radovljica. 
Pisno se povabi  stanovalce starega mestnega jedra in člane Sveta KS Radovljica, ostale krajane pa obvesti z letaki in objavo na spletu KS.
Po opravljeni javni razpravi Svet KS sprejme svoja stališča k Odloku.  
  
Ad. 3)
Razno.
-    Prenova fasad v Radovljici (e-pošta Staša Čelik-Janša z dne 22.10): predstavljena je bila navedena problematika in bilo je ugotovljeno, da prostorski Red Občine sicer določa, pogoje za oblikovanje fasad s posebnim poudarkom na uporabi pastelnih barv in enotnosti oblikovanja vendar  akt za vzdrževalna dela (npr. pleskanje fasad) na objektih neposredno ne velja in na njegovi osnovi ni možno ukrepati v primeru drugačne odločitve lastnikov.
      Vendar pa bi v primeru kakršnega koli nadaljnjega poseganja na objektu ( npr,      rekonstrukcija, dozidava in podobno )  prišlo do ugotovitve o neskladnosti obstoječega     objekta s prostorskim redom in dovoljenja za tovrsten poseg ne bi bilo možno pridobiti .
    Občina naj upravnike večstanovanjskih sosesk opozori, da naj bodo zunanjosti objektov     enotno urejene, ter pripravi izhodišča za  izgled fasad soseske. Izgled soseske naj bi bil     usklajen s strokovnim mnenjem Občine.
     Občini predlagamo, da na podoben način, kot je bilo to izvedeno za višino živih mej     Občane v svojih glasilih informira o  veljavnih usmeritvah pri oblikovanju objektov z     namenom, da ne bi prišlo do eventuelnih kasnejših zapletov in bi hkrati prispevali svoj     delež pri ozaveščanju občanov pri oblikovanju svojega bivalnega okolja.

-    Enosmerni promet po Linhartovem trgu: Občini se napiše pobudo, da naj bi bil v času med 31.10. in 2.11. omogočen enosmerni promet motornih vozil po Linhartovem trgu.


-    Kolesarske steze v Radovljici: Občini se napiše pobudo, da se celovito obdela problematiko kolesarskih stez (vsi trije rangi kolesarskih stez: mestne, tranzitne in izletniške) v Radovljici in bližnji okolici.


Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman