Zapisnik 10. seje - 11.09.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 11.09.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K


10. seje odbora, ki je bila dne 10.09.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Marko Podržaj, Marko Markelj, Igor Šubic, Srečko Pirih
Opravičeno odsotni: Stane Rozman, 
Odsotni: Zvonko Prezelj,
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen, 


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Prodaja in pridobitev zemljišč v lasti Občine Radovljica - mnenje.
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pod točko 2. se obravnavata tudi dve premoženjski zadevi, ki jih je KS prejela naknadno (posredovani članom Odbora po e-pošti). 
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje. Na sam zapisnik ni bilo pripomb, Ga. Ravnik je predlagala, da se v vabilo na seje doda tudi imena eventuelno vabljenih oseb (poleg članov KS) – predlog je bil sprejet. Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Prodaja in pridobitev zemljišč v lasti Občine Radovljica.
-    Pregledan je bil predlog Občine Radovljica za rešitev dolgoletnih sporov glede poteka poti in zemljišč v k.o. Nova vas. Gre v bistvu za urejanje stanja v naravi in usklajevanje z zemljiškoknjižnim stanjem; kar bo Občina pridobila z menjavami bo vzpostavljeno v javno dobro. Odbor za urbanizem KS Radovljica se strinja s predlaganim predlogom zamenjav Občine Radovljica in daje predlogu pozitivno mnenje.

-    Dodelitev funkcionalnega zemljišča večstanovanjskim stavbam na območju ZN Cankarjeva v Radovljici: Odbor za urbanizem KS Radovljica se je seznanil s predlogom dodelitve funkcionalnega zemljišča večstanovanjskim stavbam na območju ZN Cankarjeva v Radovljici. Ker gre za minimalen obseg funkcionalnega zemljišča se Odbor za urbanizem KS Radovljica s predlogom strinja in daje pozitivno mnenje, istočasno pa predlaga, da se področje Cankarjeve ulice obravnava celostno (da se uredi celotna soseska Cankarjeve ulice, ne le najnovejši del) in se k sodelovanju vključi tudi delovno skupino »Prijazna soseska«.


-    Predlog prodaje dela zemljišča ob meji parcel 114/1 in 111/2 k.o. Radovljica: Odbor za urbanizem KS Radovljica se je seznanil z vlogo g. Štiherle Antona za odkup dela zemljišča parc. Št. 114/1 (cca. 20 m2) v lasti Občine Radovljica, ki funkcionalno gravitira h kompleksu Gostilne Kunstelj. V Naravi gre za zemljišče, ki je na drugi strani protihrupnega zidu (mrtvo zemljišče) ob novozgrajenem parkirišču pred Linhartovim trgom. Odbor za urbanizem KS Radovljica daje pozitivno mnenje za prodajo/odkup dela zemljišča parcele št. 114/1.

  
Ad. 3)
Razno.
-    G. Eržen je izpostavil problematiko lipe (Hiršmanove) pred bivšo Almiro. Staro drevo (lipa) propada verjetno zaradi utesnjenosti (robniki, asfalt, pomanjkanje zemlje in vode,…). Za strokovno mnenje se zaprosi Zavod za gozdove in Komunalo Radovljica.
-    Skulptura »Avsenik« v krožišču v Lescah: postavljena naj bi bila delno s sponzorskimi (donatorskimi) sredstvi in delno s sredstvi iz proračuna Občine Radovljica. Mnenje Odbora za urbanizem KS Radovljica je, da to ni v redu, saj se je KS Radovljica odpovedala vsem letošnjim investicijskim sredstvom (cca. 43.000.- EUR) za potrebe ureditve parkirišča pred Linhartovim trgom, zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu OR.


Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman