Zapisnik 9. seje - 17.04.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 17.04.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K                                                                          


9. seje odbora, ki je bila dne 16.04.2013 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Marko Podržaj, Marko Markelj
Opravičeno odsotni: Igor Šubic, Stane Rozman, Zvonko Prezelj, Srečko Pirih
Odsotni: 
Prisotni vabljeni: Božena Kolman Finžgar, Ladislav Eržen, 
Opravičeno odsotni vabljeni: Simon Resman, Matjaž Pangerc
Ostali prisotni: Miro Lotrič


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Problematika nove knjižnice v Radovljici.
3.    Predlog za ureditev prometne signalizacije na Cesti na jezerca - seznanitev.
4.    Predlog ureditve dostopa na ŽP Radovljica - seznanitev.
5.    Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 1724/0 k.o.2158 Mošnje - mnenje.
6.    Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v Radovljici – seznanitev.
7.    Oblikovanje plana investicij 2013 – pregled.
8.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Predsednik g. Golčman predlaga, da se najprej obravnava tč.2, nato pa nadaljuje tč. 1 in ostale po dnevnem redu. Predlog sprejet.

Ad. 2)
Problematika nove knjižnice v Radovljici.
g. Golčman je prisotne uvodoma seznanil s to temo, ki je bila prvič na dnevnem redu te sestave organov KS. Odločitve  o gradnji knjižnice so bile sprejete že v letu 2006. 
Ga. Ravnik je predstavila idejo g. Urbanca o odprodaji skeleta nove knjižnice na Vurnikovem trgu in idejo o rekonstrukciji dveh vil na Gorenjski cesti 25 ( Šarčeva ) in 27 ( Šmajdova) z vmesno transparentno povezavo z namenom pridobiti ustrezne prostore nove knjižnice.
Ga. Božena Kolman Finžgar – direktorica Knjižnice A.T. Linharta Radovljica je nato povzela bistvene informacije o obstoječi  knjižnici in zasnovi ter projektnih rešitvah nove knjižnice na Vurnikovem trgu: ideja o izgradnji nove knjižnice izvira iz leta 2006, prostori obstoječe knjižnice so premajhni, obe stavbi pa za predelavo neprimerni, spomeniško zaščiteni; knjižnica rabi velike površine brez vmesnih pregrad, veljajo standardi in normativi za knjižnice (police, gradivo/prebivalca,…). Težave s predelavo dveh starih objektov in povezavo se jasno kažejo v knjižnici na Bledu (več zaposlenih, porabe energije v dveh stavbah z mostom) zato mora biti knjižnica v eni stavbi z velikimi prostori, pomanjkanje prostora pa se pojavlja na cca. 20 let, tudi e-knjige potrebujejo prostor, prostor za druženje. Na vpogled je izpostavila tudi 20. usklajeno verzijo razporeditve prostorov in opreme. V novi knjižnici naj bi bili naslednji prostori: v kleti domoteka-arhiv; pritličje-kavarna, dnevna čitalnica, obvestilna stena za razne oglase in informacije; 1.nadstropje: otroški oddelki, del literature, pravljična soba-igralnica, multimedija; 2.nadstropje: strokovna literatura, čitalnica; mansarda: dvorana, sobe za individualno učenje, pisarne; terasa: poletno branje ob kavarni (neprofitni). Skupna površina omenjenih prostorov znaša cca.1.800 m2, del opreme za novo knjižnico že obstaja – odobrilo in delno sofinanciralo jo je Ministrstvo za kulturo. Direktorica je navzoče seznanila tudi, da je župan na Knjižničnem svetu navedel 4 možnosti za obstoječi novi objekt (skelet) na Vurnikovem trgu in sicer: prodaja objekta v celoti, v celoti knjižnica, knjižnica z banko v pritličju, objekt v najem. V stavbi obstoječe knjižnice pa naj bi bil medgeneracijski center.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali vsi navzoči,
g. Horvat je poudaril, da kare H – Vurnikov trg ni stanovanjska soseska, s prodajo pritličja bi pridobili cca. 10% sredstev, izgubili pa bi najpomembnejši del stavbe, če je ta lokacija sprejeta za knjižnico naj se ta tudi realizira.
g. Markelj meni, da naj se do konca zgradi nova knjižnica tudi počasi če ne gre drugače; s prodajo obstoječe pa naj se delno financira nova.
G. Golčman prav tako meni, da se investicijo zaključi v celoti, madgeneracijski center morda umesti v del pritličja ter  odproda stavbo obstoječe knjižnice. Ideja o združitvi objektov bi bila zanimiva pred novogradnjo, trenutno pa to ne bi bila poceni niti smotrna rešitev.
G. Podržaj podobno kot g. Golčman meni, da je pritličje najpomembnejši del stavbe, tudi rešitev z medgeneracijskim centrom se zdi v redu; čeprav počasi in postopoma je potrebno priti do namenu in času primerne knjižnice za mesto Radovljica.
Ga. Ravnik je zagovarjala predlog g. Urbanca o združitvi dveh stavb, izpostavila, da ima kare H enotno gradbeno dovoljenje in da bo uporabno dovoljenje za objekte možno pridobiti ko bodo dokončani vsi objekti; pojasnjeno ji je bilo, da je možno pridobiti parcialno uporabno dovoljenje za posamezne funkcionalne enote , ko je posamezni objekt končan in ima infrastrukturo in parkirišče, ter, da bi v primeru prodaje pritličja morali spremeniti namembnost objekta. Podana je bila tudi informacija, da je celotne vrednost knjižnice cca.  4.2 milijona €, Občina pa mora zgraditi 50% infrastrukture.

Ga. Ravnik je v glasovanje predlagala naslednje sklepe:
Sklep 1: Odbor podpira zamisel o idejni preveritvi prostora s povezovalnim objektom Šmajdove in Šarčeve vile. 
Sklep 2: Rešitev naj se preveri kot strokovna podlaga in idejna zasnova za slučaj, če bo OR uspela prodati skelet nove knjižnice. 
Sklep 3: Svet KS Radovljica na lastne stroške preveri prostorski potencial vrzeli med objektoma knjižnice in Šarčeve hiše v javne namene in možnost širitve knjižnice - upravnih prostorov ter arhivov - v Šarčevo hišo. 
Sklep 4: Sklepe se daje z ustrezno obrazložitvijo in gradivom svetu KS Radovljica.
Sklep 5: O rezultatih preveritve prostora in programa bo predsednik sveta seznanil občinske svetnike preko župana.
Glasovanje za vse sklepe: 1x ZA (ga.Ravnik), 4x PROTI. Sklepi niso bili sprejeti!

G Golčman je predlagal naslednje sklepe:
Sklep 1: Odbor za urbanizem KS se je seznanil z idejo g. Urbanca o povezavi objektov na Gorenjski cesti 25 in 27. in ureditvijo knjižnice v skupnem objektu, ki jo je posredovala ga. Ravnik,
Sklep 2: Odbor za urbanizem KS se je seznanil s projektom nove knjižnice na Vurnikovem trgu (kare H)
Sklep 3: Odbor za urbanizem KS podpira dokončanje nove knjižnice z javnim pritličjem, saj smatra, da je  pritličje pomemben element mestotvornosti objekta in zasnove trga.
Sklep 4: Odbor za urbanizem KS ne podpira umestitve banke v pritličje nove knjižnice, saj je pozitivni finančni efekt nesorazmeren z izgubo kvalitetnega javnega prostora.
Sklep 5: Odbor za urbanizem KS daje prednost odprodaji obstoječe knjižnice; Občina naj išče možnost prodaje obeh objektov na Gorenjski cesti (25 in 27) ter preveri potencialne možnosti povezave objektov , del programa medgeneracijskega centra pa vključi v objekt nove knjižnice .

Glasovanje za vsak sklep posebej: 1.sklep: 5xZA, 2.sklep: 5xZA, 3.sklep: 4xZA, 1x VZDRŽAN (Ravnik), 4.sklep: 4xZA, 1xPROTI (Ravnik), 5.sklep: 4xZA, 1xPROTI (Ravnik).
Odbor je z večino sprejel zgornje Sklepe 1-5, ki jih je predlagal g. Golčman.  

Ad.1) nadaljevanje: Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje; g.Horvat je pripravil gradivo (dopis+grafiko) k tč.1.2-varovalni pas ceste v Novo vas, ki se ga posreduje KGZ Sava Lesce z napotilom, da upoštevajo naše smernice v izogib morebitnim nepotrebnim sankcijam.
Zapisnik je bil soglasno potrjen in sprejet.

Ad.3)
Predlog za ureditev prometne signalizacije na Cesti na Jezerca-seznanitev.
Prisotni so se seznanili z Nalogom ureditve  prometne signalizacije Ministrstva za infrastrukturo in prostor DRSC-Prometnotehnični sektor z dne 15.3.2013 za Cesto na jezerca.
Ureditev umirja promet po Cesti na jezerca, kar je bil namen pobude KS; počaka se na realizacijo s strani izvajalca.

Ad. 4)
Predlog ureditve dostopa na ŽP Radovljica - seznanitev.
Predstavljena je bila pobuda g.Damirja Bakonića o dostopu na ŽP Radovljica. G.Golčman pojasni, da je zelo podoben predlog Občina že poslala na SŽ. KS ta predlog podpira, naklonjene pa so mu tudi SŽ, ki bi se tako rešile stavbe s stopniščem (drago vzdrževanje). Pobudnika se obvesti o tem, da je  občina že predlagala to rešitev. Občina naj nas informira o tej zadevi.
  
Ad. 5)
Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 1724/0 k.o. 2158 Mošnje - mnenje.
Pregledan je bil predlog za odkup g. Štiherl Anton-a in sprejet naslednji
Sklep: KS Radovljica podpira prodajo dela zemljišča -  parcele št. 1724/0 k.o. 2158 Mošnje vendar naj se ohrani širša bankina kot je predlagana – meja odkupa naj se prilagodi obstoječi ograji. 

Ad.6)
Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v Radovljici – seznanitev.
Seznanitev z elaboratom in pripombami, ki so bile Občini posredovane v roku; na TOS 13 se doda še Linhartova dvorana (pisno poslati Občini).

Ad. 7)
Oblikovanje plana investicij 2013 - predlogi članov Odbora.
Za pripravo plana  investicij v letu 2013 so bili do sedaj evidentirani  naslednji predlogi:
1.    Pločnik Žagarjeva ulica – obojestransko
2.    Pločnik Lipa – Kunstelj (obojestransko) – izvedba Občina Radovljica
3.    Asfaltiranje ceste Gorica – Dvorska vas – izvedba Občina Radovljica
4.    Cesta od Dolenca proti Vrbnjam – izdelava asfaltne mulde, podboj cestišča, usmeritev vode v obstoječ kanal, ureditev bankin
5.    Pokritje dela tržnice
6.    Nadaljevanje projekta Prijazna soseska (parkiranje, promet Cankarjeva ulica)
7.    Most čez železnico (pri ŽP Radovljica) – Občina naj rekonstrukcijo NUJNO uvrsti v plan za naslednje obdobje, saj obstoječi most predstavlja splošno nevarnost.
Doda se:
8.    Izdelava pločnika od Šercerjeve do Bevkove ulice cca.200m (letos se poizkusi pridobiti zemljišče, drugo leto ureditev pločnika).

Predsednik Odbora je pojasnil , da Občina ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, da bi v letu 2013 dokončala ureditev parkirišča pred starim mestnim jedrom ( bivši Merkur ) , glede na nastalo situacijo predlaga, da se vsa razpoložljiva sredstva za investicijsko vzdrževanje sekundarne komunalne opreme  v letu 2013, namenijo dokončanju ureditve parkrišča. 
V razpravi so prisotni opozorili na necelovit pristop Občine k investiciji ter hkrati opozorili na nujnost, realizacije predhodnega Sklepa , da se po izgradnji parkirišča na tej lokaciji opusti parkiranje v Grajskem parku.   

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji
Sklep : 
1.    Odbor opozarja , na problem parcialnega reševanja problematike parkirišča pred starim mestnim jedrom in tovrstnega pristopa ne podpira.  
2.    Ker se Odbor zaveda pomembnosti urejenega parkirišča pred starim mestnim jedrom , kljub uvodnim ugotovitvam vsa sredstva investicijskega vzdrževanja KS  za leto 2013  (43.961,93€)  namenja dokončanju parkirišča pred starim mestnim jedrom (bivši Merkur), istočasno se mora obvezno ukiniti parkirišče v grajskem parku. 

Muldo in ureditev meteorne vode na cesti v Vrbnje (ovinek nad Dolencem) in ponikovalnico na Triglavski ulici 34 naj ob cestišču naj  uredi Komunala iz sredstev vzdrževanja. 
Odbor KS za urbanizem smatra, da gre za nesprejemljiv pristop Občine k reševanju problematike Predlagane investicije za leto 2013 se prenese v naslednje leto in po potrebi lahko spremeni in dopolni. 
Zaprtje dela tržnice (po predlogu g.Smrekarja) se realizira v letošnjem letu iz lastnih sredstev KS (delovanje).
Za ureditev pločnika med Šercerjevo in Bevkovo ulico Odbor predlaga Občini, da prične postopek pridobivanja zemljišč, kar bo omogočilo realizacijo v naslednjem letu. 

Ad. 8)
Razno.
-    Komunala naj v plan rednega vzdrževanja uvrsti vzdrževanje makadamske ceste Nova vas-letališče 
-    Občini se pošlje pobudo za izvedbo nivojske ovire na cesti v Novi vasi
-    Na Komunali se pridobi informacijo glede sanacije prekopov cestišča s strani Petrola (plin)
-    Z namenom, da bi manj obremenjevali cesto skozi Novo vas , se predlaga Občini, da posreduje predlog Darsu , da označbe za Begunje iz AC in obratno v Zapužah za AC usmerja na priključek Brezje, saj so ceste na tem odseku najširše in manj obremenjene .
-    Prijazna soseska – informacijo o aktivnostih prihodnjič poda g. Šubic
-    Glede trgca na Kranjski 13 informacijo poda g. Golčman ko bodo pripravljene konkretne rešitve
-    Komunala naj pristopi k odpravi velike luže ob deževju na Ljubljanski cesti 4a
-    Ga. Ravnik ponovno opozarja, da mestna oprema ni kvalitetna, je nemogoča in že propada – primer klopi Vila Rustika v Mošnjah, vse klopi so črne, nefunkcionalne,…
-    
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman