Zapisnik 8. seje - 31.01.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 31.01.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K                                                                          


8. seje odbora, ki je bila dne 30.01.2013 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Igor Šubic, Stane Rozman, Janez Horvat, Marko Podržaj, Marko Markelj, Zvonko Prezelj, Srečko Pirih
Opravičeno odsotni: 
Odsotni: 
Ostali prisotni: Ladislav Eržen


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Prometna problematika v naselju Nova vas – seznanitev z dogovorom.
3.    Predlog za ureditev prometne signalizacije na Cesti na jezerca - seznanitev.
4.    Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 775/2 k.o. Predtrg - mnenje.
5.    Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 154/1 k.o. Radovljica - mnenje.
6.    Oblikovanje plana investicij 2013 – predlogi članov odbora.
7.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, soglasno je bil potrjen in sprejet, podana so bila naslednja pojasnila:
-    K tč. 2-prometna problematika Nova vas: predlaga se sajenje nižjih kultur v obcestnem pasu, g. Horvat skupaj z redarji preveri kako je s posegi v varovalni pas ceste (zakonske podlage),
-    K tč. 4-ureditev trgca Kranjska 13: organizacija natečaja je še v fazi dogovarjanja,
-    K tč. 8-oglasne table: nove table naj bi bile financirane iz EU sredstev pridobljenih s strani Občine-s konkretnimi predlogi nas seznani Občina; stare table, ki bodo še ostale se obnovi (informativna ponudba za prenovo 64.-€/ tablo).

Ad. 2)
Prometna problematika v naselju Nova vas-seznanitev z dogovorom.
g. Golčman je prisotne seznanil s temo pogovora na sestanku na KZG Sava Lesce 14.1.2013:
- pri makadamski cesti Nova vas – letališče bodo upoštevali zakonsko določene odmike (1m),
kot tudi pri cesti Radovljica-Nova vas (1m za vzporedno oranje, 4m za pravokotno oranje); pri obdelovalnem času bodo upoštevali bližino strnjenega naselja in po možnosti ne bodo orali v času namenjenem počitku. Predviden obdelovalni čas je sicer 5 dni. Tudi glede »kaotične« kmetije Zupančič v Novi vasi so zagotovili, da v prihodnje goved ne bo več na tej kmetiji temveč na farmi v Poljčah.
Odbor je sprejel naslednje Sklepe vezane na prometno problematiko:  
1.    Odbor predlaga Komunali, da se ob pomladanski obnovi talnih oznak na cestišču označi AP Nova vas 
2.    Odbor istočasno predlaga Komunali tudi, da se zarišejo talne oznake za zavijanje levo pred Gasilnim domom Radovljica v smeri proti ZD Radovljica. 
3.    Preveriti je potrebno kaj dopušča zakon glede dvignjenega cestišča (hitrostne ovire).  


Ad.3)
Predlog za ureditev prometne signalizacije na Cesti na Jezerca-seznanitev.
Prisotni so se seznanili s predlogom ureditve DRI.
Trenutno so finančna sredstva na DRI za novo signalizacijo močno omejena, zato bodo predlog lahko realizirali, ko bodo izbrani novi izvajalci oziroma zagotovljena sredstva in podpisane pogodbe. 

Ad. 4)
Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 775/2 k.o. Predtrg - mnenje.
Predstavljena je bila pobuda za prodajo zemljišča pri CČN Radovljica, v razgovoru so sodelovali vsi navzoči.

Odbor je sprejel naslednji Sklep: 
1.    KS Radovljica podpira prodajo in zamenjavo dela parcele št. 775/2 v izmeri 2759 m2; del zemljišča parcele št. 780/5 naj se še pridobi, da se omogoči javno parkiranje (cca. 10 parkirnih mest) in celostno uredi dostop do brvi po obstoječi makadamski cesti in s tem do sprehajalne poti.
  
Ad. 5)
Prodaja občinskega zemljišča: del parcele št. 154/1 k.o. Radovljica - mnenje.
g. Golčman je na začetku obravnave zadeve navzoče seznanil, da gre objekt Kranjska 13 v rekonstrukcijo, vsi solastniki so s tem seznanjeni in soglašajo, tloris objekta se nekoliko poveča (za stopnišče in dvigalo) lastnik zemljišča je Občina, ostali so le solastniki objekta. G. Horvat je pojasnil, da je to definirano z veljavnim ZN, prehod mimo objekta po površini ostane enak (po projektu širina 1,92m), tudi možnost dostave z vozili ostane kot do sedaj na začetku prehoda iz smeri Vurnikovega trga, na sredini prehoda bodo stebrički, ter ograja pri obstoječih stopnicah, obstoječa zelenica pa se zmanjša in obnovi oporni zid. V razgovoru so sodelovali vsi navzoči, ga. Ravnik je menila, da zgornje trditve niso povsem resnične in gre za zavajanje.

Odbor je večinsko sprejel naslednji Sklep: 
1.    KS Radovljica podpira prodajo dela zemljišča 154/1 v površini cca. 18-20 m2, ga. Ravnik ima ločeno mnenje in meni, da bi bilo predhodno potrebno zagotoviti celovito obravnavo in ureditev območja Kranjska 13 in ne parcialno kot se trenutno že dogaja.


Ad. 6)
Oblikovanje plana investicij 2013 - predlogi članov Odbora.
Za pripravo plana  investicij v letu 2013 se evidentirajo  naslednji predlogi:
1.    Pločnik Žagarjeva ulica – obojestransko
2.    Pločnik Lipa – Kunstelj (obojestransko) – izvedba Občina Radovljica
3.    Asfaltiranje ceste Gorica – Dvorska vas – izvedba Občina Radovljica
4.    Cesta od Dolenca proti Vrbnjam – izdelava asfaltne mulde, podboj cestišča, usmeritev vode v obstoječ kanal, ureditev bankin
5.    Pokritje dela tržnice
6.    Nadaljevanje projekta Prijazna soseska (parkiranje, promet Cankarjeva ulica)
7.    Most čez železnico (pri ŽP Radovljica) – Občina naj rekonstrukcijo NUJNO uvrsti v plan za naslednje obdobje, saj obstoječi most predstavlja splošno nevarnost.
Na osnovi navedenih in eventuelno dodatnih predlogov se bo za naslednjo sejo Odbora pripravil osnutek plana, ki se bo po sprejetju na Odboru posredoval Svetu KS. 

Ad. 7)
Razno.
g. Šubic se v ponedeljek 4.2.13 po premieri filma o Ivanu in Heleni Vurnik (Iskalca) skuša dogovoriti, da bi bila projekcija filma tudi 1.6.2013 na Vurnikov dan – praznik KS Radovljica.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman