Zapisnik 7. seje - 13.12.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 13.12.2012
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K                                                                          

7. seje odbora, ki je bila dne 12.12.2012 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Igor Šubic, Stane Rozman, Janez Horvat, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Marko Markelj
Odsotni: Zvonko Prezelj, Srečko Pirih
Ostali prisotni: Ladislav Eržen, Lotrič Miro


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Prometna problematika v naselju Nova vas.
3.    Realizacija plana investicij 2012.
4.    Idejna zasnova ureditve »trgca« Kranjska 13.
5.    Javna razsvetljava na Poljski poti Radovljica.
6.    Predlog za označitev naselja Radovljica (Cesta na jezerca).
7.    Program zimske službe – seznanitev.
8.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, soglasno je bil potrjen in sprejet.

Ad. 2)
Prometna problematika v naselju Nova vas.
g. Podržaj uvodoma predstavi problematiko in pojasni, da so krajani v stikih z Občino (odd. Za infrastrukturo) glede ureditve prometa skozi naselje. Predlagali so več variant rešitve cestne problematike (dopis 25.10.). KS podpira 1. varianto – izdelava dveh nivojskih grbin trapezne oblike na obeh straneh pri vstopu v naselje – o tem se pisno obvesti Občino. Glede neprimernega oranja njive in sajenja visokih kultur ob cesti Nova vas-Radovljica in javni poti Nova vas-letališče so z dopisom opozorili KGZ Sava Lesce, s katero naj bi bil skupni sestanek in dogovor za ureditev predmetne zadeve. Termin sestanka pri županu še ni določen, občinsko redarstvo pa  že rešuje kršitve; na sestanku bo tudi predsednik oz. podpredsednik Sveta KS, ki naj opozori tudi na nujnost pločnika skozi Novo vas. DARS-u se pošlje pobudo za označitev izvoza za Begunje tudi na izvozu Brezje, kar bi sigurno delno zmanjšalo promet skozi naselje. Razmisliti pa je potrebno tudi o prometni signalizaciji v obratni smeri - iz lokalnih cest na AC. KS Radovljica še dodatno opozori redarstvo na nepravilnosti, dopis se pošlje v vednost KGZ Sava. Napiše se tudi pobudo Komunali za redno vzdrževanje javne poti Nova vas-letališče.
Gospa Marina T. Ravnik je predlagala, da se za to zadevo predlaga amandma na občinskem svetu, a ni bilo podpore ostalih članov Odbora.

Odbor je sprejel naslednje Sklepe :  
1.    Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja pri KS  Radovljica podpira izgradnjo nivojskih grbin na obeh vstopih  v naselje Nova vas . Izvedba naj se finalno vrednoti tako, da bo možna izvedba bodisi iz naslova vzdrževanja cest ali sredstev KS v naslednjem letu. 
2.    Odbor opozarja KGZ Savo Lesce na problematiko oranja in sajenja visokih kultur v varovalnem pasu Lokalne ceste  Radovljica – Nova vas in hkrati prosi redarsko službo in občinskega inšpektorja za ustrezno ukrepanje v primeru nadaljnjih kršitev predpisov vezanih na obdelavo kmetijskih površin v varovalnem pasu ceste . 
3.    Odbor opozarja na potrebo po ustreznem vzdrževanju javne poti Nova vas – Lesce na kar se opozori Komunalo Radovljica , opozori se KGZ Sava glede poseganja v varovalni pas ( rušenje bankine ) , v letu 2013 se organizira sestanek s KS Lesce glede nadaljnjega urejanja potencialnih peš in kolesarskih poti na meji obeh KS  


Ad.3)
Realizacija plana investicij 2012.
V letu 2012 je imela KS Radovljica na razpolago 47.920, 85 € proračunski sredstev, ki jih je v celoti porabila za naslednje investicije: delno obnovo otroškega igrišča, ograjo na Ljubljanski cesti, širitev ceste v Vrbnje, ureditev parkirišča »bivši Merkur«, ureditev meteorne kanalizacije na Lapuhovi cesti in odvodnjavanje s peskolovom na Gorici. Predsednik Odbora za urbanizem g. Golčman je vsem članom naročil, da do naslednje seje Odbora pripravijo predloge za investicije v letu 2013, nakar bo oblikovan prioritetni plan investicij KS Radovljica.
Odbor je sprejel naslednja Sklepa :  
1.    Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja pri KS  Radovljica se je seznanil z realizacijo programa investicijskega vzdrževanja v KS Radovljica v letu 2013.
2.    Člani do naslednje seje pripravijo predloge za pripravo Plana investicij za leti 2013 in 2014

Ad. 4)
Idejna zasnova ureditve »trgca« Kranjska 13.
G. Golčman predstavi idejo postopne celostne ureditve področja, ki jo podpira župan Občine. Gre za ureditev območja med Vurnikovim trgom (kare H), Grajskim dvorom, Gorenjsko banko, Avtobusno postajo in Pošto. Pri ureditvi se v same objekte ne posega, ureja se odprti prostor, vse ureditve so logično nadaljevanje ob dokončanju Vurnikovega trga.
Odbor podpira pobudo. Občina bo sklicala sestanek z lastniki oz. uporabniki (udeleženci) tega prostora, nakar bi projektanti, ki delujejo v tem prostoru (Pangerc, Šubic, Kučina, Smrekar ml.) pripravili idejne rešitve, ki se nato javno potrdijo in izberejo. Financiranje naj bi bilo v večji meri  vezano na lastnike-uporabnike (udeležence). Definirati bo potrebno pešpoti proti AP, prehode, stopnice, ureditev prostora med Merkatorjem in AP, ureditev kontejnerjev, korit z zelenjem. Skratka gre za parterno ureditev prostora med Pošto, tržnico, Cvetličarno Spans do Linhartovega spomenika, ob Gorenjski banki do morebitnega rondoja pred stavbo Občine.

Odbor je sprejel naslednja Sklepa : 
1. Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja se strinja, da se pristopi k pridobitvi strokovne podlage za širše območje Avtobusne postaje vključno s trgom za njo . V ta namen  Odbor daje pobudo  in hkrati prosi Župna, da povabi na razgovor vse uporabnike prostora, kar bo omogočilo KS, da pripravi Programska in projektna izhodišča. Z pridobitev variantnih rešitev se izvede vabljeni natečaj na katerega se povabi : Matjaža Pangerca – Arhe ,  Aleša Vodopivca in Marka Smrekarja ml. – biro Stvar,  Igor Šubic . Preprostor in Matej Kučina – Bruto 
    2. Na osnovi pridobljenih rešitev bo izoblikovan investicijski načrt za realizacijo projekta z 
        vključevanjem vseh uporabnikov obravnavanega  prostora 
Ad. 5)
Javna razsvetljava na Poljski poti Radovljica.
Ga. Vrhunec je poslala pobudo za postavitev dveh svetilk javne razsvetljave na Poljski poti. Odbor za Urbanizem predlaga, da Občina Radovljica najprej uredi zemljiškoknjižno stanje z lastnico zemljišča Novak Darjo (asfaltirano cestišče in robniki na Poljski poti potekajo po zemljišču, ki je v njeni zasebni lasti), nakar uvrsti predlog v plan ter izvede ustrezno javno razsvetljavo.  Dopis se odstopi Občini in o tem obvesti pobudnico.

Ad. 6)
Predlog za označitev naselja Radovljica (Cesta na jezerca).
Oddelek za infrastrukturo Občine (g. Bajec) je že v dogovorih z DRSC, da pripravijo predlog postavitve vertikalne prometne signalizacije (morda tudi predhodni ogled) za rešitve, ki bi upočasnile  hitrost prometa po tej cesti.
Odbor je sprejel naslednja Sklep :
Na državni cesti Lipnica – Lesce , naj se označi naselje Radovljica ob prehodu preko mostu čez Savo in na meji KS Radovljica . 
Obrazložitev : na navedenem odseku hitrost bodisi ni omejena oz. oje omejena na 70 km7h razen na odseku ob Zavodu Matevža Langusa . Ker gre za urbano območje ob cesti pa ni pločnika, je z ustreznimi označbami naselja potrebno voznike obvestiti , da se nahajajo na območju naselja sočasno pa bo zagotovljena tudi omejitev hitrosti, ki bo zagotavljala večjo varnost pešcem. 

Ad. 7)
Program zimske službe - seznanitev.
V programu izvajanja zimske službe ni posebnosti, prioritete so enake kot lani, zamenjali so se nekateri kooperanti Komunale (na ogledu so bili seznanjeni s posebnostmi v naselju), ki izvaja zimsko službo po KS Radovljica. Uporabljala se bo lažja mehanizacija za pluženje. Kontaktne številke za krajane se objavi na spletni strani KS.

Ad. 8)
Razno.
-    Vrbnje: g. Eržen pojasni, da so dogovori glede odkupa zemljišča za širitev ceste proti Bogataju v teku na Občini. G. Stane Rozman urgira zadevo pri Manci Tomažin (OR),
-    Vrbnje: za ureditev otroškega igrišča so brezplačno prejeli rabljena igrala, ki jih je potrebno postaviti, certificirati,… Športno društvo Vrbnje mora najprej urediti dokumentacijo (dovoljenja), nakar so možni nadaljnji dogovori glede financiranja postavitve.
-    ALC- Okoljevarstveno dovoljenje je priloga temu zapisniku (5. Seja Odbora za urbanizem KS Radovljica, 1.tč).
-    Urbana mestna oprema: predlagana je bila nabava novih oglasnih tabel (3-5 kosov) za ožje središče mesta. Ga. Marina T. Ravnik je pobudi odločno nasprotovala in tudi ponovno kritizirala vse elemente nove urbane opreme. Pobude se trenutno ne realizira, pridobi se ponudbo za nove oglasne table, ter ponudbo za obnovo (pleskanje) starih oglasnih tabel, ki jih je potrebno urediti,
-    Informacija javnega značaja: g. Mertelj je na Občino poslal zahtevek za informacijo javnega značaja, ki se nanaša na nabavo mestne urbane opreme in kolesarskih smeri. Občina je na vse KS in na Komunalo poslala zahtevek, da se g. Mertlju pošlje vso razpoložljivo dokumentacijo glede predmetne zadeve. KS Radovljica je nabavila 1 kos oglasne table in 8 kosov kolesarskih smeri-kopija dokumentov se pošlje g. Mertlju.


Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman