Zapisnik 6. seje - 7.9.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 7.9.2012
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K                                                                          

6. seje odbora, ki je bila dne 6.8.2012 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Igor Šubic, Srečko Pirih, Stane Rozman, 
Opravičeno odsotni: 
Odsotni: Zvonko Prezelj, Janez Horvat, Marko Podržaj
Ostali prisotni: Ladislav Eržen, Matjaž Pangerc

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Prodaja zemljišč v lasti Občine (Antolin).
3.    Dopis Penzion Kovač (v vednost).
4.    Vloga za ureditev odvodnjavanja (dopis Globočnik-Otok).
5.    Popis potreb po urbani opremi v KS Radovljica.
6.    Informacija glede parkirišča »bivši Merkur«.
7.    Razno.

Ad.7)
Informacija glede parkirišča »bivši Merkur«.
Na povabilo predsednika Odbora za urbanizem KS g. Golčmana je prisotnim g. Matjaž Pangerc predstavil situacijo parkirišča »bivši Merkur« zato je bila najprej na dnevnem redu točka 7, pojasnjeno je bilo sledeče:
-    obstoječe parkirišče ostane nespremenjeno,
-    v delu kjer je bila porušena Babičeva hiša bo cca. 15 novih parkirnih mest,
-    ob zidu proti Kunstlju in proti Savi bo gabrova živa meja, 
-    ob robu proti Gorenjski cesti bo kostanjev drevored,
-    proti Savi bo turistična razgledna točka,
-    na parkirišču bo nekaj novih svetilk,
-    na »rumenem zidu«(proti Komanu) bo stalna razstava-razvoj Radovljice,
-    potrebno je pridobiti soglasje Komanovih,
-    skupno bo cca. 60 parkirnih mest,
-    parkirišče bo začasna rešitev, to področje bo kasneje morda urbanizirano,
-    način parkiranja še ni dorečen,
-    v grajskem parku parkiranja ne bo več,
-    po dogovoru pri županu ureditev parkirišča financira KS Radovljica, Občina pa drugo leto ureditev pločnika od EŠ do Kunstlja (obojestransko), kar je bilo v planu IV KS.

Po predstavitvi je sledila razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči, pripombe so naslednje:
-    po ureditvi parkirišča naj se ukine »začasno« parkirišče v Grajskem parku,
-    parkirišče naj služi pretežno za parkiranje vozil stanovalcev starega dela mesta- ureditev s parkomatom (kartice za stanovalce, ostalo parkiranje plačljivo),
-    proučiti je potrebno možnost delnega tlakovanja parkirišča (namesto asfalta na parkirinih površinah, na prometnih ostane asfalt ),
-    objekt na koncu parkirišča (proti Savi) naj bi po možnosti ostal, da se ne poruši veduta mesta Radovljice,
-    Občino je potrebno opozoriti, da je bila napaka prodaja parcele št. 485, ki je bila prodana brez vednosti KS, ker je sedaj onemogočen potencialni dovoz proti ŽP,
-    Tudi trenutno zarisane modre cone za parkiranje so bile označene brez vednosti KS, Občina naj predstavi celostni predlog parkiranja v ožjem delu mesta.
Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, pojasnjene so bile naslednje zadeve: 
Oznake kolesarskih smeri: g. Golčman pojasni, da je bila Občina seznanjena, da je potrebno oznake uskladiti z enotnim državnim načinom označevanja kolesarskih smeri (na vrhu enotna oznaka, nižje pa smeri po izboru posameznih Občin), te pripombe v Radovljici niso bile upoštevane, za obravnavo predloga oznak KS ni bila pozvana, v Radovljici pa tako prave kolesarske steze ni; g. Pirih pojasni, da ta sistem oznak še ni dokončen in da ne posega v državne ceste, oznake so turistične in ne prometne, namenjene, da se kolesarje spelje na manj obremenjene prometne površine.
Kurilnica na bio-maso: g Golčman pojasni, da je trenutno zadeva zamujena, ker je v kareju H predvideno ogrevanje s plinom, drugače pa je za ta namen rezervirano zemljišče ob Šparu.
Z upoštevanimi pripombami je bil zapisnik soglasno potrjen in sprejet. 

Ad. 2)
Prodaja zemljišč v lasti Občine (Antolin).
Predsednik Odbora g. Golčman predstavi predmetno zadevo, nakar se po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči izoblikuje stališče: prodaja zemljišča parc. Št 56/11 k.o. 2157 Predtrg naj se NE realizira, uredi naj se najemni odnos in sicer do podrobnejše opredelitve uporabe zemljišča, prav tako naj se v pogodbi o najemu pravno opredeli uporaba fitofarmacevtskih pripravkov v urbanem okolju. Za prodajo takšnega zemljišča je namreč potrebna javna dražba (drugače je kršena veljavna zakonodaja), argument, da ta prodaja zaokroži parcelo ne vzdrži, prav tako bi bila s prodajo tega zemljišča omogočena raznovrstna raba zemljišča.  V neposredni bližini Vrtnarije Antolin je tudi eko kmetija, zaradi uporabe fitofermacevtskih pripravkov pa so bili  v preteklost že spori s sosedi, vrtnarija dolgoročno gledano v urbano okolje ne sodi. 

Ad.3)
Dopis Penzion Kovač (v vednost).
Glede gradnje manjkajočega dela pločnika na Langusovi ulici je bilo ugotovljeno:
Pločnik, ki ga gradi Občina (investitor) je v neskladju z ZN Langusova 2, zid je neposredno ob že tako ožjem pločniku (v ZN je pločnik širine 1,5m in bankina 0.5m), Občino je potrebno opozoriti na upoštevanje zakonsko določenih odmikov, saj bi morala biti zgled vsem prebivalcem.

Ad. 4)
Vloga za asfaltiranje (dopis Müller-Vrbnje).
Gre za asfaltiranje dela javne poti, ki v bistvu predstavlja dovoz do zasebne hiše, v nadaljevanju pa je pogojno prehodna ali prevozna s kolesom proti Novi vasi. Preveriti je potrebno kategorizacijo poti, nato pa uvrstiti v prioritetni seznam Vrbnje – Gorica in nato v program investicij KS Radovljica.

Ad. 5)
Vloga za ureditev odvodnjavanja (dopis Globočnik-Otok).
Glede na problematiko površinskih voda na področju Gorice bi z eventuelnim kanaliziranjem vode le-to speljali na sosednje zemljišče, težave pa nebi rešili celostno. Komunalo je potrebno opozoriti naj posvetijo več pozornosti aktivnemu čiščenju in vzdrževanju odvodnikov in peskolovov na makadamski cesti iz katere padavine spirajo pesek. S tem bo vsaj delno preprečen nanos peska na kmetijske površine.

Ad. 6)
Popis potreb po urbani opremi v KS Radovljica.
Glede namestitve nove urbane opreme KS Radovljica predlaga:
-    Enotno celostno ureditev Grajskega parka
Predlogi namestitve novih klopi:
-    Postopna zamenjava starih klopi na obstoječih lokacijah (19kosov), nove pa:
-    Pred Zdravstveni dom (2),
-    Med Gostilno Kozovc in Akademijo (1),
-    Pred Živila Predtrg (1),
-    Pri SKB banki-zelenica (1),
-    Pri spomeniku ATL (1),
-    Gubčeva (makadamsko parkirišče) (1)
-    Pred zelenico trafo postaje Langusova 2 (2)
-    Ob Bevkovi ulici proti Petrolu (3)
-    Med Policijsko postajo in tržnico (2),
-    Na Voljčev hrib (2),
-    Med OŠ AT Linharta in SIC (2),
-    Pred Knjižnico (3) za bralni kotiček,
-    Vrbnje (3) – 1x pred igrišče, 1x ovinek nad Dolencem, 1x zraven oglasne table
Informacijske table: postopna zamenjava obstoječih (17).
Koši za odpadke: pri vseh novih klopeh, razen kjer jih je več skupaj. Potrebno jih je kompletirati s pepelniki ! Kataster košev ima Komunala Radovljica.
Koši za pasje iztrebke:
-    Cankarjeva ulica (zelenica pri bunkerju),
-    Gradnikova (zelenica pred bivšo trgovino Merkator),
-    Gorenjska cesta 2x (zelenica pred TVD Partizan, pri športnem parku),
-    Okoli Oble gorice 4x,
-    Zelenica pri domu dr.J. Benedika,
-    Razgledna točka  »pri Lukanu« - Kajuhova,
-    Pred pričetek GUP – gozdne učne poti,
-    Travnik pod naseljem Sonca – Poljska pot,
-    Pred pokopališčem 2x,
-    Pri TP Langusova 2x,
-    Gubčeva Makadamsko parkirišče (1),
-    Pri spomeniku ATL (1),
Stojala za kolesa: potrebno jih je posodobiti-vpenjanje koles zgoraj !
-    Pred otroško igrišče, pred Zdravstveni dom, pred Kino, za kiosk Tobak (pri AP),pred Gorenjsko banko, pred pošto, pred knjižnico, pred pokopališče 2x, pred graščino, slaščičarno Vidic, cerkev.
Informacijski panoji: Linhartov trg 10x (za potrebe muzeja, JZ Turizem, KS, ostali,…)

Ad. 7)
Razno.
Pripraviti je potrebno izhodišča za plan investicij 2013.
Urgirati je potrebno lakiranje ograje na Ljubljanski cesti (Komunala).
»Prijazna soseska« (g. Šubic): odmera funkcionalnih zemljišč na Cankarjevi je zaenkrat ustavljena zaradi začetnih nesoglasij, predlagalali so celostno in ne parcialno obravnavo.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman