Zapisnik 5. seje - 4.4.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 4.4.2012
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K                                                          

5. seje odbora, ki je bila dne 3.4.2012 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Srečko Pirih
Odsotni: Zvonko Prezelj
Ostali prisotni: Staša Čelik Janša, Ladislav Eržen

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Ureditev otroškega igrišča – pregled realiziranih del.
3.    Plan investicij 2012: ograja na Ljubljanski cesti.
4.    Oglasne table KS (pregled ponudb za vzorčno tablo).
5.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Šmon – Gradnikova 27).
6.    Razno.

Na povabilo predsednika Odbora za urbanizem KS g. Golčmana je prisotnim ga. Staša Čelik Janša predstavila Izhodišča za spremembe in dopolnitve ZN za centralno območje Radovljice, ki bodo uradno objavljena v petek 6.4.2012, KS pa bo na vpogled dobila osnutek s strokovnimi podlagami. Omenjeno je bilo sledeče:
-    Prostorski red je sprejet in bo stopil v veljavo,
-    Bazen (kopališče): po ZN je predviden nov pokrit bazen, ki pa se nadomesti z zaprtjem obstoječega olimpijskega s pomično streho (poleti bo odprta), dogradi se parkirišča od ZD do Kopališke ceste: na parkirišču bo veliko zelenih elementov (dreves),
-    Obla gorica: umestitev podpor za streho in izdelava sončne ploščadi (širše območje bazena), predlog je usklajen z Zavodom za gozdove,
-    OŠ – vrtec: na tem področju se uredi zelen park s posameznimi drevesi,
-    Vrtec: v izdelavi so strokovne podlage za preureditev stavbe CSD v dodatne prostore vrtca,
-    Skupna kotlovnica na bio-maso: za osnovno šolo, srednjo gostinsko šolo, vrtec, lekarno, ZD; trenutno še ni dogovorjene ustrezne lokacije za to območje (premalo odjemnikov-le javne ustanove),
-    Atletski štadion: ob njem je še rezervat za športno-turistično dejavnost,
-    Stavbe: IBM, GB, Grajski dvor:  predlog, da se v zgornjem delu teh stavb uredijo luksuzna stanovanja zaenkrat zaradi pomanjkanja parkirišč in skupnih površin v tem delu Gorenjske ceste ni aktualen; Gorenjsko cesto naj bi se ohranilo kot poslovno središče,
-    Gradnikova cesta: nov poskus ureditve bo predlagan v kratkem,
-    Babičeva hiša: se podre in vzpostavi parkirišča za stari del mesta ter ukine parkirišča v Grajskem parku,
-    Dovoz Zaletel: se realizira iz Gorenjske ceste,
-    Žagarjeva – Goličič: dopušča se še ena samostojna hiša,
-    Kopališka: dopušča se gradnja še ene vile (poleg Boletove hiše), 
-    OPPN: obstoječi se ohrani,
-    ZN: se lahko spremeni z enim do tremi OPPN-ji.

Po predstavitvi je sledila razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči:
-    g. Golčman: izpostavi, da je verjetno potrebna priprava novega OPPN, potreben bo pogled KS na razvoj centra kraja; promet, parkiranje in vse ostalo je potrebno urejati CELOVITO in ne parcialno!
-    g. Šubic: vpraša kdo odloča o privat pobudah; odgovori ga. Čelik Janša: o tem odloča občinska uprava. G. Šubic meni, da stanovanja (ekskluzivna) v poslovnih stavbah (IBM, GB) če ni pretirano so sprejemljiva in takšne pobude ne gre apriori zavračati.
-    ga. Ravnik: predlaga temeljito in celovito prometno študijo centralnega območja,
-    g. Horvat: potrebno je nadaljevati koncept »vrtnega mesta« z vsemi elementi in vmes poslovni prostori, je proti stanovanjem v poslovnih stavbah ker bo v kratkem dovolj novih stanovanj, Gorenjska cesta naj ostane poslovna.
-    g. Podržaj: proti dodatnim stanovanjem na Gorenjski cesti, ohrani naj se poslovna dejavnost in turizem,
-    g. Markelj: potreben je nov OPPN, v ZN so nesmiselne Prešernova in Žagarjeva ulica, Gorenjsko cesto obdržati tako kot je, urediti je potrebno Kranjsko in Gradnikovo,
-    g. Golčman: izpostavi problematiko parcialnega urejanja Cankarjeve ulice, kjer se odmerja funkcionalno zemljišče; odgovori g. Horvat: Cankarjeva je del ZN, trenutno se pripravlja določitev (odmera) funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, zaenkrat je stališče OU enosmerna cesta v zgornjem delu (vila bloki) s parkiranjem na desni strani ceste. G. Golčman pove, da KS še vedno podpira celovit projekt g. Šubica - Za prijazno sosesko; g. Šubic pove, da se zavzemajo za celostne počasne rešitve v soglasju s stanovalci, občino in upravnikom (Alpdom) ter da imajo pri županu v četrtek sestanek na to temo. KS daje popolno podporo njihovemu projektu.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, pojasnjene so bile naslednje zadeve: 
g. Golčman pojasni, da je Občina drugače interpretirala sklep glede prodaje zemljišča na Gorici, upoštevali pa so mnenje KS glede nove knjižnice; g.Eržen  pove, da je bil opravljen ogled Pustega gradu in ugotovljeno, da bi bil posek dreves, ki bi omogočala opazovanje gradu iz Radovljice prevelik poseg v gozd (tudi visoki stroški) tako, da zadeva zaenkrat ni aktualna; pove tudi (kot mediator), da širitev ceste v Vrbnje (Bogataj-Mohorč) zavisi od financ ter, da so odmere v teku odkup pa vprašljiv; g. Rozmanu na vprašanje o širitvi ceste v Vrbnje mimo Dolenca odgovori g. Golčman, da je širitev v planu investicij KS in da se bo o prioriteti odločalo na razgovoru pri županu; na vprašanje g. Rozmana glede nadaljevanje 50m manjkajočega pločnika proti Vrbnjam (v smeri Nove vasi) se Občini pošlje pobuda za dokončanje; ga. Ravnik pove, da je glede dokončanja pločnika na Langusovi g. Dežman v sodnem postopku z Občino, je pa pripravljen prodati 209m2 zemljišča, nakar g. Golčman odgovori, da če se spor rešuje preko sodišča pločnika še nekaj časa ne bo, saj je sporna tudi cena ki jo g. Dežman želi. To potrdi tudi g. Markelj. Ga. Ravnik vpraša glede odgovora najemniku mize na tržnici, ki je dal pobudo za zaprtje prodajnega mesta, ki bi omogočal prodajo tudi pozimi; g. Golčman odgovori da arh. G. Smrekar pripravlja idejno rešitev, o tem se pošlje pisni odgovor najemniku: g. Golčman pojasni tudi, da je podjetje Remand pričelo z gradnjo oskrbovanih stanovanj, problematika Šlandrovega doma pa je bila obravnavana na zadnji seji OS Radovljica.
Ga. Ravnik poda še naslednje pripombe na zapisnik:
-    v zapisniku je potrebno navajati kdo je razpravljalec, njegovo stališče in kdo odgovori,
-    Letališče: lani je bilo opravljenih 900 vzletov letala PILATUS.
g. Golčman bo poskrbel, da bo na naši spletni strani objavljeno Okoljevarstveno soglasje letališča.
Z upoštevanimi pripombami je bil zapisnik soglasno potrjen in sprejet. 

Ad. 2)
Ureditev otroškega igrišča – pregled realiziranih del.
Izmed treh prispelih ponudb je bil izbran izvajalec Elan – Inventa, ki je glavnino del opravil do roka, montažo piramide in ureditev par manjših detajlov na igralih pa opravi ta teden; tudi dokončanje dveh objektov na igrišču (paviljon, vigvam), ki jih postavlja mizar g. Lukan Joško bo opravljeno ta teden. V prihodnosti se opravi skupen ogled igrišča.

Ad.3)
Plan investicij 2012: ograja na Ljubljanski cesti.
Na novem opornem zidu, ki ga je KS financirala lani je potrebno postaviti ograjo. Ga. Ravnik pred pregledom ponudbe pove, da je odločno proti ograji, ker je izdelana iz lesa macesna, predraga, nepotrebna in če si jo lastnik želi naj jo plača sam, KS pa si kupi bolj potrebne stvari. G. Golčman in g. Markelj pojasnita da je ograja potrebna in obvezna, cena pa ni visoka. Odločitev vseh ostalih članov odbora (razen ge. Ravnik) je, da se ponudba ograje (cena 2.208,47€) izvajalca Gradnje Krašovec sprejme in realizira.


Ad. 4)
Oglasne table KS (pregled ponudb za vzorčno tablo).
Oglasne table, ki so nameščene po KS so last KS, postavljene pa na občinskem zemljišču. Od plakatiranja ima KS določene prihodke, zato bi novo vzorčno tablo iz sklopa urbane opreme mesta in občine Radovljica pred UE Radovljica financirala KS, na ogled pa bi bila vsem. Ga. Ravnik pred pregledom ponudb pove, da je odločno proti takim tablam; Rodman naj naredi celovito predstavo mestne opreme Radovljice, namesto tabel potrebujemo koše za smeti pri vsaki klopi. Odločitev vseh ostalih članov odbora (razen ge. Ravnik) je, da se ponudba table (cena 1.250 €) izvajalca Proizvodnja Košir sprejme in realizira, staro pa se na željo g. Rozmana začasno postavi v Vrbnje.
G. Golčman predlaga, da vsi člani Odbora do naslednje seje premislijo in predlagajo kam bi se postavile nove klopi in koši za smeti ter se ta predlog pošlje županu.

Ad. 5)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Šmon – Gradnikova 27).
Po pregledu prejete dokumentacije je bil sprejet SKLEP: KS se NE strinja s prodajo zemljišča-javne površine, ki je del cestnega telesa in naj ostane v lasti Občine. Lastnik sosednjega zemljišča ga lahko še naprej ureja.

Ad. 6)
Razno.
-    Kolesarske poti: g. Golčman pojasni, da v Radovljici deluje skupina prostovoljcev, ki načrtuje označitev kolesarskih poti po mestu in okolici. Označiti jih je potrebno s predpisanimi znaki in talnimi oznakami. Podpira se delovanje skupine, skupno bi bilo potrebno pregledati zadeve, jih kategorizirati in tudi določiti upravljalce.
-    Smeti v Grajskem parku: g. Šubic pove, da za učenci in dijaki ostaja v parku precej smeti. Opozoriti je potrebno Komunalo in redarstvo naj pogosteje prverjajo to področje.
-    Parcela Božič (ob Šparu): g. Eržen pove, da je g. Božič v dogovoru z županom o ureditvi te parcele na vstopu v Radovljico.
-    Separacija: g. Eržen ponovno pove, da še vedno  ni možen nakup agregatov na separaciji; g. Markelj pojasni da je lastnik separacije Tehnik (Gorenjc) in, da so to njihove poslovne odločitve. G. Golčman predlaga, da se napiše pobuda Občini, da uredi to zadevo in bo ponovno možen nakup materiala (peska) in betona.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman