Zapisnik 4. seje - 1.2.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 1.2.2012
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K

4. seje odbora, ki je bila dne 31.1.2012 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Marko Markelj, Marina T.Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Srečko Pirih, 
Opravičeno odsotni: Zvonko Prezelj
Odsotni: Stane Rozman, Marko Podržaj
Ostali prisotni: Ladislav Eržen

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Ureditev otroškega igrišča – pregled ponudb.
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Alauf, Gorica).
4.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni potrjen. Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, ki je bil soglasno potrjen in sprejet.

Ad. 2)
Ureditev otroškega igrišča – pregled ponudb.
Pregledani sta bili ponudbi ponudnikov MITOS d.o.o. Ljutomer in NEROS d.o.o. Lesce. Obe ponudbi vsebujeta enake elemente: novi igrali sta dvojna gugalnica in igralo na vzmeti zamenjata se igrali Hiška na gričku in Indijanski vigvam, ostala igrala se delno obnovijo zaradi dotrajanosti lesenih delov, pri večini igral se namesti varovalna guma, ki preprečuje poškodbe ob padcih.
Ponudnika Neros je potrebno kontaktirati glede garancije na igrala.
Dodatno se za ponudbo v enakem obsegu zaprosi še Elan Invento.
Na podlagi treh ponudb se opravi izbor ponudnika.
Dodaten ogled igrišča in igral opravita še Simon Resman in Igor Šubic.
Dela morajo biti zaključena pred 1. aprilom ko se igrišče odpre za obiskovalce.

Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Alauf, Gorica).
Po pregledu razpoložljive dokumentacije je bil sprejet SKLEP: KS soglaša s prodajo občinske poti, oz. predlaga zamenjavo s tem, da se kot javno dobro uredi pot na južnem delu parcele (omogočen dostop do kmetijskih površin), ter da se enaka rešitev skuša zagotoviti tudi pri sosednjem zemljišču.
Občino obenem prosimo, da v bodoče pripravi podrobnejšo predstavitev (opisi) in ustreznejše podlage (načrti) za lažje odločanje o zemljiško-premoženjskih zadevah.

Ad. 4)
Razno.
KNJIŽNICA: vezano na e-pošto Občine glede prodaje stavbe v kateri je Knjižnica Radovljica in prodaje proste etaže novega objekta – knjižnice na Vurnikovem trgu je KS Radovljica zavzela naslednje stališče:
-    po možnosti naj se v stavbi sedanje Knjižnice zagotovi prostor za Medgeneracijski center (upokojenci) oz. naj se stavba nikakor ne proda pod navedeno ceno 1.069.533,46 €.
-    Prosta etaža v novem objektu na Vurnikovem trgu: dejavnost, ki bo v tem prostoru naj se obvezno navezuje na dejavnost knjižnice. S strani Občine pričakujemo podrobnejšo informacijo glede programske zasnove knjižnice.
Pusti grad: ideja, da se ruševine Pustega gradu vidijo iz Radovljice, za kar bi bila potrebna sečnja dreves se nadaljuje z informativnim ogledom dne 1.2.2012 ob 15h. Ogleda se bodo udeležili: Ladislav Eržen-predsednik sveta KS Radovljica, Gregor Remec-predsednik sveta KS Lancovo, g.Delavec (GG Bled), lastnik gozda.
Cesta v Vrbnje (širitev mimo Mohorča): predsednik KS  je že opravil razgovore z lastniki zemljišč in o tem seznanil Občino.
IV projekti 2012: temeljita obnova oz. zamenjava igral na otroškem igrišču, ograja na opornem zidu na Ljubljanski, asfaltiranje prve ceste levo v Novi vasi, obnova pločnika od lipe do gostilne Kunstelj (obojestransko), odvodnjavanje ceste Gorica-Otok (usedalnik s ponikovalnico), širitev ceste proti Vrbnjam (mimo Dolenca).
Šlandrov dom (SIC): na svetu KS predlagati dopis Sindikatom naj poskrbijo za izgled objekta in okolice.
Vprašanja Marine T. Ravnik:
-    pločnik Langusova in razsvetljava križišča Langusova/Ljubljanska/Šercerjeva. O tej problematiki je bil poslan dopis Občini. Osebno se gospa še pogovori z g. Dežmanom.
-    Hitra železnica: objava o začetku postopka je bila objavljena v Deželnih novicah, Občina je že dala smernice k državnemu prostorskemu načrtu. Hitrosti po Gorenjski bodo do 160 km/h, trasa mimo letališča Brnik nato po možnosti ob obstoječi AC, težko bo ohraniti obstoječo progo za lokalni promet, kar je želja Občine.
-    Letališče: gospa navzoče seznani, da je bilo lani opravljenih 900 vzletov letal, g. Golčman pojasni, da je dovoljenih 2000 vzletov letno.
-    Tržnica: glede možnosti nadgradnje (zaprtje) g. Golčman kontaktira g. Smrekarja.
-    Cankarjeva: projekt stanovalcem prijazna soseska je nekoliko zastal, se bo pa pri županu skušalo obnoviti zadevo.
-    Vrtec: zaenkrat novega ne bo, ker tudi večje kapacitete ne bodo potrebne (glede na projekcije rojstev).
-    Oskrbovana stanovanja: g. Golčman pojasni, da imata dva objekta veljavno gradbeno dovoljenje, a se zadeva zaradi slabih pogojev (krediti, cene) za investiranje ne prične.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman