Zapisnik 3. seje - 8.7.2011

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 8.7.2011
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


3. seje odbora, ki je bila dne 7.7.2011 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Marko Markelj, Stane Rozman, Igor Šubic, Srečko Pirih, Marko Podržaj, 
Opravičeno odsotni: Marina T.Ravnik, 
Odsotni: Janez Horvat, Zvonko Prezelj
Ostali prisotni: Ladislav Eržen, Staša Čelik Janša (OR), Simon Resman (OS)

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Seznanitev s problematiko in prioritetami investicij v KS – sestanek z Odborom za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Radovljica ( Simon Resman –predsednik in člani: Miro Pogačar, Tomislav Kržišnik, Bogomir Vnučec, mag. Primož Jeglič).
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Kunčič, Roblekova).
4.    Razglasitev grajenega javnega dobra v Predtrgu - mnenje.
5.    Ureditev asfaltne površine-Štrukljeva ulica 22-25.
6.    Predlog za zaprtje (prenovo) dela tržnice.
7.    Razno.

Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Zaradi prisotnosti predstavnikov Občine in OS se najprej obravnava tč. 2:

Ad. 2)
Seznanitev s problematiko in prioritetami investicij v KS – sestanek z Odborom za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Radovljica ( Simon Resman –predsednik in člani: Miro Pogačar, Tomislav Kržišnik, Bogomir Vnučec, mag. Primož Jeglič).
Andrej Golčman je najprej predstavil na prvi seji Odbora sprejet program dela Odbora za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve ter varstvo okolja pri KS Radovljica in pri tem posebej izpostavil naslednje zadeve:
      -     potrebo po  novelaciji prostorskih aktov zlasti ZN za centralno območje Radovljice 
-    problematika realizacije javno zasebnih partnerstev zlasti z vidika zagotavljanja javnih parkirnih mest – izgradnjo garažnih hiš (mesto-bivši Merkur, športni park, kare H ),
-    dinamika izgradnje  kareja H,
-    projekt »Prijazna soseska« Cankarjeve ulice,
-    pomebna razvojna območja kjer pričakujemo aktivno vključevanje KS pri oblikovanju programskih izhodišč -  območje SIC-Špar, za Voljčevim  hrib, terase pod Triglavsko ulico,
-    vprašanje umestitve železnice-drugi tir in s tem povezano problematiko parkiranja vozil,
-    problematiko parkiranja avtobusov in parkirišča nasploh.
-    problematiko kolesarskih poti v okolici Radovljice (GUP, ob bivši magistralki),
-    Grajski park-ureditev po projektu g. Vardjana, prestavitev spomenika in kostnice v celotni podobi (stališče ZVKD), opozorjeno ne nasprotovanje javnosti,
-    pričetek urejanja mestnega  jarka s projektom sprehajalne poti okoli starega mestnega jedra čez Lectarjev vrt (občinsko zemljišče),
-    interes Ks po sezananitvi z investicijami v teku : garažne hiše, trgovski objekt nasproti Špara, oskrbovana stanovanja, info točka, novogradnja vrtca, mestna oprema (projekt v teku), regijska bolnica,...
-    KS ima s strani Občine za letošnje leto odobrene 3 investicije (oporni zid Ljubljanska, pešpot pod Kunstljem in odvodnjavanje makadamske ceste Gorica-Dvorska vas).


Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi prisotni, izpostavljene pa so bile naslednje pobude vezane na urejanje prostora:
-    Občina naj se seznani z možnostjo ogrevanja na biomaso: Simon Resman je pojasnil, da je OS že sprejel energetski koncept (v teku), ki zajema izolacijo prostorov, fasad, podstrešij ter zamenjavo oken in vrat v javnih objektih kot tudi bodoče ogrevanje na lesno biomaso-peleti ali sekanci (centrala naj bi bila locirana ob ZD, ogrevalo bi se obe OŠ, ZD, vrtec, kare H,…). 
-    Projekt »Prijazna soseska«: g. Šubic pojasni, da je projekt nekoliko zastal, gre pa za celovito ureditev in izboljšanje življenjskih pogojev (ne le rešitev vprašanja parkiranja), povezave med ljudmi so, volja tudi. Soglasja župana za ta projekt še ni, Staša bo preverila kje se je proces ustavil.
-    Oporni zid na Ljubljanski (investicija KS) je poškodovan bolj kot je bilo pričakovano zaradi obračanja težkih vlačilcev, zato je bil naročen statični izračun zidu.
-    Problematika urejanja in vzdrževanja pešpoti (tudi Rupnikova linija), poti proti Šobcu, Obla gorica, Mlaka, Jelovška-Sv. Ana, ob Savi od Fuxove brvi proti Šobcu; kolesarskih poti v okolici Radovljice; vhod v Radovljico ni najlepše urejen (jumbo plakati, zastave, kozolček), kot tudi Gorenjska cesta, ki je glavna avenija mesta (table, panoji) v pripravi pa je nov odlok o oglaševanju,
-    Vrtec bo v kratkem potreben nov, pred dokončno odločitvijo o investiciji naj se presodi smotrnost koncentracije na eni lokaciji kar bo povzročil prizidek ali eventuelno novo lokacijo.
-    Glede drugega tira železnice- je g. Čelikova pojasnila , da trenutno ni aktivnosti,
-    Športni park Vrbnje: čaka se Prostorski red, zato še ni pogojev za dokončanje,
-    Zaželjena bi bila možnost sofinanciranja posameznih manjših projektov s strani KS,
-    Kapela na pokopališču: župnija jo je pripravljena urediti, težava je lastništvo, KS podpira rekonstrukcijo 
-    Cesta na pokopališče: C. svobode zastavljena preširoko, zato so sedaj težave z dokončanjem kot tudi z nadvozom nad železnico,
-    Kanalizacija (gravitacijska) od Šobca mimo klavnice do CČN bo verjetno izvedljiva šele ob pozidavi spodnjih Savskih teras,
-    Skupna raba: po odloku vso (zimsko in letno) opravlja Komunala ob aktivni koordinaciji KS, kar je za KS sprejemljivo,
-    Predstavniki Občine so  predlagali aktivnejšo vlogo KS pri pripravi manjših projektov npr, ureditev posameznih delov kolesarskih poti s tem, da sepriprravi dokumentacija do pridobitve predračunov 
-    
Ga. Staša Čelik Janša in g. Simon Resman zapustita sejo, nadaljuje se po DR:

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, ki je bil soglasno potrjen in sprejet.

Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Kunčič, Roblekova).
Po pregledu razpoložljive dokumentacije je bil sprejet SKLEP: KS soglaša z odkupom dela ali celote občinskega zemljišča izven območja lokalne ceste (enemu ali več interesentom, ki mejijo nanj), saj se zemljišče tudi v prihodnje ne bo uporabljalo za vgradnjo komunalnih in infrastrukturnih vodov ali navezavo na cestno omrežje.

Ad.4)
Razglasitev grajenega javnega dobra v Predtrgu - mnenje.
Za razglasitev je zakonska podlaga, zato mnenje za predmetno zadevo na ul. Stanka Lapuha s strani KS ni potrebno.


Ad. 5)
Ureditev asfaltne površine-Štrukljeva ulica 22-25.
Seznanitev z zadevo, ob ogledu je bilo ugotovljeno, da je temeljite sanacije ta odsek potreben, zato naj Komunala pripravi predračun  in zaprosi Občino za odobritev prenove.

Ad. 6)
Predlog za zaprtje (prenovo) dela tržnice.
Seznanitev s pobudo najemnika, da se omogoči delovanje tržnice tudi v zimskem času. Prisotni se s pobudo strinjajo. Andrej Golčman kontaktira Marka Smrekarja (avtorja projekta tržnice) glede možnosti in načina izdelave projekta za željeni poseg, v primeru, da nima časa ali interesa se za ponudbo za izvedbo projekta zaprosi Preprostor d.o.o.

Ad. 7)
Razno.
-    Za septembrsko sejo g. Srečo Pirih pripravi predstavitev predloga ureditve  Sprehajalne pot okoli starega mestnega jedra-,
-    V mestnem jarku (žabica) je trenutno deponija pohištva – na to se opozori redarsko službo, ki naj takoj ukrepa.Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman