Zapisnik 2. seje - 22.4.2011

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 22.4.2011
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


2. seje odbora, ki je bila dne 21.4.2011 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Ravnik T. Marina, Stane Rozman, Igor Šubic, Janez Horvat, Srečko Pirih, Marko Podržaj
Opravičeno odsotni: Marko Markelj, Zvonko Prezelj
Odsotni:, 

DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2.    Predlog za menjavo zemljišč ob stavbi GG (Šercarjeva ulica).
3.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Jovan, Gradnikova 44).
4.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Zorko, Gradnikova 48).
5.    Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Kaurin, Kranjska 10).
6.    Sprememba prometnega režima na Cankarjevi ulici.
7.    Razno.

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad.1)
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.

Pregledan je bil zapisnik zadnje seje, ki je bil soglasno potrjen s pripombo, da se v zadnji vrstici tč. 4 pripiše: ker so to v naravi že v večini primerov poti oz. kolovozi.
Sledil je pogovor o posameznih točkah iz zapisnika prejšnje seje, pregledan je bil skupni plan predvidenih investicij KS, Komunale in Občine Radovljica na področju KS, ki je že bil posredovan Občini. Pregledana je bila tudi zadnja tabela razdelitve sredstev iz proračuna Krajevnim skupnostim, iz katere je razvidno, da KS Radovljica dobi iz proračuna za delovanje 14.730 €, za investicije 47.920 € in za vzdrževanje igrišča 1.700 €, sredstev skupne rabe pa ne (dobi Komunala Radovljica). Investicije s strani Komunale se bodo izvajale z vednostjo KS. Dogovorjene so bile tudi prioritete investicij s strani KS s katerimi se seznani Svet KS na naslednji seji.

Ad. 2)
Predlog za menjavo zemljišč ob stavbi GG (Šercarjeva ulica).
Pregledana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija, nakar je bil sprejet SKLEP: Zamenjava zemljišč se izvede, ko bo realizirana prometna ureditev v skladu z veljavnim občinskim Lokacijskim načrtom.

Ad.3)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Jovan, Gradnikova 44).
Po pregledu razpoložljive dokumentacije je bil sprejet SKLEP: KS soglaša z najemom (ne pa odprodajo) občinskih zemljišč (v širini zasebne parcele) med zasebnimi zemljišči in protihrupnim nasipom povezovalne ceste; s tem je zagotovljena možnost eventuelne vgradnje komunalnih vodov.

Ad.4)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Zorko, Gradnikova 48).
Po pregledu razpoložljive dokumentacije je bil sprejet SKLEP: KS soglaša z najemom (ne pa odprodajo) občinskih zemljišč (v širini zasebne parcele) med zasebnimi zemljišči in protihrupnim nasipom povezovalne ceste; s tem je zagotovljena možnost eventuelne vgradnje komunalnih vodov.

Ad. 5)
Prodaja občinskih zemljišč-mnenje (Kaurin, Kranjska 10).
Po pregledu razpoložljive dokumentacije je bil sprejet SKLEP: v sklopu rekonstrukcije Kranjske ceste se zagotovi javna pešpot z možnostjo prestavitve na rob parcele 143/2.

Ad. 6)
Sprememba prometnega režima na Cankarjevi ulici.
Podpre se delovanje za spremembo prometnega režima, vendar je v predlogu potrebno obdelati vse vidike celostno (kolesarji, enosmerna cesta, oblikovno-visoke stavbe ozka cesta?, reakcije stanovalcev, parkiranje na zelenicah,…). Odbor še ne posreduje svoje odločitve, saj je vprašljiva tudi sprememba zazidalnega načrta o kateri še ni končnega odgovora.

Ad. 7)
Razno.
-    Izpostavljeno je bilo vprašanje vertikalne signalizacije-tabla z imenom kraja Radovljica na vstopu iz smeri Lancovo (pobudo smo že poslali Občini),
-    Ga. Ravnik je v razmislek izpostavila še naslednja vprašanja:
-    Zemljišče kopališča (vpogled v projekt),
-    Pot ob otroškem igrišču-prepoved za kolesarje,
-    Stojalo za kolesa pred TIC-om,
-    Problem ustavljanja in parkiranja pred Pošto-urgenca redarstvu!,
-    Kdaj bo v funkciji info točka-vprašanje Občini,
-    Zaprosilo Občini za vpogled v projekt mestne opreme,
-    Vprašanje spletne strani KS,
-    G. Podržaj je izpostavil vprašanje zemljiško-knjižne ureditve ceste skozi Novo vas, ki naj bi potekala po zasebnih zemljiščih.Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman