Zapisnik 1. seje - 2.3.2011

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 2.3.2011
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja


Z A P I S N I K


1. seje odbora, ki je bila dne 1.3.2011 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Andrej Golčman, Stane Rozman, Marko Podržaj, Igor Šubic, Janez Horvat, Srečko Pirih
Opravičeno odsotni: Marko Markelj
Odsotni: Zvonko Prezelj, Ravnik T. Marina
Ostali prisotni: Ladislav Eržen

DNEVNI RED:

1.    Dogovor o načinu dela ter okvirni program dela Odbora za leto 2011.
2.    Priprava programa nalog na področju investicijskega vzdrževanja objektov skupne rabe za leto 2011 na območju KS Radovljica.
3.    Seznanitev z razvojnimo dokumenti Občine, ki opredeljujejo prostorski razvoj Občine in izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter urejanje in varstvo okolja na območju KS Radovljica.
4.    Obravnava vlog za mnenja in soglasja KS glede prodaje občinskega premoženja oz. posege v prostor.
5.    Razno.

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad.1)
Dogovor o načinu dela ter okvirni program dela Odbora za leto 2011.

Po uvodni predstavitvi Izhodišč za oblikovanje Programa dela Odbora so prisotni posredovali še dodatne predloge in pobude: 
1.    Janez Horvat predlaga, da se poleg že navedenih dokumentov na Odboru aktivno obravnava še Ureditveni načrt za staro mestno jedro, Odlok o prometni ureditvi in variantne rešitve umestitve drugega tira železniške proge v prostor. Poleg tega pa še da se med naloge na področju komunalne infrastrukture vključi : izgradnje pločnika v delu med podvozom pod AC in priključkom za Vrbnje . Med aktualnimi problemi pa predlaga da KS pozove Občino,  da ponovno vzpostavi občinsko inšpekcijsko službo, opozori na onesnaževanje cest ob gradnji kareja H in preveri možnost zagotovitve večjega št. parkirnih mest namenjenih javnim parkirnim mestom  v garažah  na območju kareja H . 
2.    Igor Šubic predlaga, da se KS aktivno vključi v Program celostne ureditve Cankarjevega naselja, ki poleg prometne ureditve predvideva tudi celostno ureditev stanovalcem in posebej otrokom prijazne soseske   
3.    Srečo Pirih predlaga, da se poleg drugih parkovnih ureditev v program vključi nadaljevanje ureditve poti po mestnem jarku v skladu s projektom Mateja Kučine , 
4.    Marko Podržaj predlaga, da se v program dela na področju prometne in komunalne infrastrukture vključita uredite dostopa do črpališča v Novi vasi in ceste oz peš ter kolesarske povezave proti letališču – navezava na pokopališče in faro ter idealna kolesarska pot. 
5.    Stane Rozman predlaga , da se v program vključi ureditev dostopne ceste v Vrbnje in obnova ceste Gorica – Zapuže .

Prisotni so potrdili Program dela Odbora s tem, da program ostaja odprt in ga je možno sproti dopolnjevati. 


Ad. 2)
Priprava programa nalog na področju investicijskega vzdrževanja objektov skupne rabe za leto 2011 na območju KS Radovljica.
Okvirno se predvidi naslednje projekte (čeprav sredstva iz proračuna še niso zagotovljena):
1.    investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča
2.    pločnik Žagarjeva – preveri se veljavnost in smiselnost pogodbe za obnovo
3.    Cankarjeva ulica: v pripravi je projekt za celostno ureditev s poudarkom na spremembi prometnega režima; financiranje še ni dorečeno

Predlogi se še zbirajo.

Ad.3)
Seznanitev z razvojnimo dokumenti Občine, ki opredeljujejo prostorski razvoj Občine in izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter urejanje in varstvo okolja na območju KS Radovljica.
V informacijo in seznanitev je bil pregledan Razvojni program Občine Radovljica do leta 2020 (izvedbeni del za KS Radovljica).

Ad.4)
Obravnava vlog za mnenja in soglasja KS glede prodaje občinskega premoženja oz. posege v prostor.
Na podlagi pregledanega gradiva Odbor za Urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja KS Radovljica daje naslednja mnenja za prodajo občinskega premoženja oz posege v prostor:

Vloga: Luznar Aleš, Koritenska 5, Bled
 pozitivno mnenje za pridobitev služnostne pravice na območju zelenice; zemljišče naj se ne odproda in naj ostane v lasti občine, saj je potrebno za obračanje intervencijskih in komunalnih vozil, kot tudi za deponijo snega zimske službe

Vloga: Koblar Alen s.p., Cesta svobode 2, Bled
 negativno mnenje za najem prostora pred trgovino Mercator na Kranjski c. 2 v Radovljici za potrebe lokala Old Havana Pub, ker bi montažna terasa moteče vplivala na prepletanje pešpoti.

Vloga: Tjaša Budič Kapus, Kopališka 1, Radovljica
 negativno mnenje za odkup dela parc. št. 178/15 k.o. Radovljica v izmeri 30 m2 za postavitev nadstrešnice za en osebni avto, ker je zemljišče sestavni del funkcionalnega zemljišča TVD Partizan in je tudi v drugem kareju ureditve.

Vloga: ELEKTRO Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj
 pozitivno mnenje za odkup dela zemljišča. Parc.št. 302/3 k.o. Radovljica TP Alpdom v Cankarjevem naselju cca. 30 m2 zemljišča z omogočeno služnostjo dostopa do trafo postaje.
Odbor za Urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja KS Radovljica daje pozitivno mnenje za odkup vseh nameravanih delov občinskih zemljišč na katerih že stojijo objekti (trafo postaje) Elektro Gorenjska.


Vloga: Boris Šetina in ostali, Triglavska 40, Radovljica
 negativno mnenje za odkup obcestnega zemljišča parc.št. 255/43 k.o. Radovljica po kateri poteka dovozna pot v Triglavski ulici v Radovljici. Obcestni pas mora ostati v lasti Občine za morebitno izgradnjo infrastrukture oz. potrebe zimske službe.

Vloga: Občina Radovljica, dopis z dne 2.12.2010 in 15.1.2011
 pozitivno mnenje k odločbi za razglasitev zemljišč (delov cest in poti, tudi poljskih in gozdnih) za grajeno javno dobro v lasti Občine, ker so to v naravi že poti oz. kolovozi.

Ad. 5)
Razno.
-    Seznanitev s projektom bencinskega servisa OMV na Predtrškem polju. Potrebno bi bilo poizkusiti doseči postavitev informacijske table za GUP Radovljica in izhod v smeri proti.Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman