Zapisnik 3. seje - 12.9.2016

3. seje odbora, ki je bila dne 12.9.2016 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Marko Markelj, Slavko Kunčič, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,

Opravičeno odsotni:

Odsotni: Marko Podržaj, Marina T. Ravnik, Boris Sodja,

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

 

  1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
  2. Predvidena prometna ureditev Cankarjeve ulice v Radovljici.
  3. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad. 2)

Predvidena prometna ureditev Cankarjeve ulice v Radovljici.

g. Šubic je predstavil izvedbeni načrt ureditve enosmernega prometa Cankarjeve ulice, ki je nastal na idejah dela in raziskav skupine  Prijazna soseska. S tem, da bi bila Cankarjeva ulica enosmerna bi se na relativno poceni način prišlo do 40 dodatnih parkirnih mest, Cankarjeva in Janševa ulica pa bi bili cona mešanega promet (10 km/h) brez prehodov za pešce (robniki pločnikov bi se zaenkrat ohranili), kolesarji bi ob dodatnih talnih oznakah lahko vozili dvosmerno, pred in za izvozi k hišam/blokom bi bili zeleni otoki, ki bi omogočali boljšo preglednost na cestišče.

Ob Občini bi promet potekal dvosmerno (s tem pa bi bilo izgubljenih 6 parkirnih mest – vključno za invalide). S strani Občine sta glede te ureditve naročena dva projekta.

Parkirna mesta bi bila na ta način enakomerno razpršena vzdolž vse ulice (cca 400m) in ne bi bilo gostitev (npr. če bi bilo parkirišče pri izvozu v Janševo ulico in na koncu Cankarjeve ulice), težava pa so izvozi na Gorenjsko cesto (zlasti pri Občini), kjer ni predvideno logično nadaljevanje Cankarjeve ulice, ki se zaključi v rondoju pred Alpdomom in pri Ekonomski šoli na koncu Kajuhove ulice.Kajuhova je sicer neprimerna za povečan dvosmerni promet.

Stališče je, da je tu zelo pomembno mnenje stanovalcev tega področja, potrebno bi bilo razmisliti tudi o poskusnem parkiranju, zelo pomembne so oznake za kolesarje, vsi priključkih objektom bi morali biti rešeni, ključen pa je priključek pri Občini (rondo?), zeleni otoki ob robu cestišča pa so tudi velika ovira za izvajanje zimske službe. Predlog tudi deloma ni usklajen s prostorskimi akti. S predlogom bi razbremenili predvsem parkirišča pred bloki, površina cone mešanega prometa pa bi tudi morala biti vizuelno označena. Priključek pri Tušu bi bil še dodatno obremenjen in je že sedaj problematičen zaradi semaforja pri Petrolu.

Ta ureditev bo predstavljena na javni razpravi strategije, verjetno pa je potreben občinski odlok za spremembo dvosmernega v enosmerni promet.

Člani odbora imajo pomisleke na predlagano ureditev in bi jo morali vključiti v celotno prometno ureditev mesta.

Ad. 3)

Razno.

g. Golčman je vse prisotne povabil naj se v čimvečjem številu udeležujejo vseh javnih razgrnitev, razprav (prometne strategije, ureditve prometa,.. ) in drugih javnih prireditev, ki jih organizira Občina Radovljica in v njih po možnosti tudi aktivno sodelujejo.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik odbora:

                                                                                                               Marko Markelj