Zapisnik 3. seje - 12.02.2014

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A datum: 12.2.2014 
 
Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje
 
 
Z A P I S N I K                                                                   NEURADNA VERZIJA
 
 
3.seje, ki je bila dne 11.2.2014 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.
 
Prisotni: Marina T. Ravnik,  Stanko Rozman, Marko Podržaj (prisoten od 20 ure dalje)
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen 
Prisotni ostali: 
 
 
DNEVNI RED:
 
1.Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
2.Potrditev dnevnega reda.
3.Pobude in vprašanja.
4.Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
5.Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi službenega telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
6.Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica 
7.Razno.
 
 
Ad. 2) Potrditev dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen.
 
Ad. 1) Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje; statut in poslovnik OR sta še v delu, zato se počaka z nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju; opravičilo ( pisno) g. Berlogarju  s strani predsednika sveta KS, do danes ni poslano. Svet KS Radovljica je na seji dne 20.11.2013 sprejel sklep, da javno opravičilo g. Berlogarju ni potrebno. Zapisnik je bil soglasno sprejet.
 
Ad. 3) Pobude in vprašanja.
Ga. Ravnik je pripravila obrazca za pobude in vprašanja, ki bosta na voljo na spletni strani KS. Točka pobude in vprašanja naj se uvrsti na dnevni red sej vseh teles KS.
 
Ad. 4) Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
Oblikovane so bile naslednje pobude na Priporočila in predloge Nadzornega sveta:
-Pripravi naj se letni plan sklicevanja sej,
-V zapisnikih naj se zapiše kaj je kdo razpravljal, strani naj se številči,
-1x letno naj se na dnevni red uvrsti točka o realizaciji sklepov,
-Pri pogodbi o plakatiranju naj se nadaljujejo aktivnosti glede kontrole obračunanih plakatov, ter skuša doseči boljšo ceno najema,
-1x letno naj se preverja cena najema mize na tržnici,
-Službeni telefon KS: sprejme naj se pravilnik - do 100€ bruto mesečno,
-Pripravi naj se pravilnik za direktna naročila (do 500€),
-Ob odstopanju ponudbene in dejanske cene je potrebno napisati uradni zaznamek, ki ga podpiše predsednik sveta KS,
-Za javna naročila kjer je potrebna komisija se le-ta formira glede na področje dela (predsednik odbora/komisije, finančnik, pobudnik projekta),
-Pridobivati je potrebno realne ponudbe.
 
Ad. 5) Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi sl. telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
Prisotni so se seznanili s Pravilnikom o oddaji JN, glede službenega telefona je že zapisano v prejšnji točki; za pravno/strokovno pomoč je potrebno pisno zaprositi OR.
 
Ad. 6) Spletna stran KS Radovljica.
Vzpostavi naj se nova spletna stran KS, ki je že popolna, stara naj se istočasno ukine. Vse dodatne vsebine in objave mora, kot do sedaj, potrditi predsednik Sveta KS 
 
Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.
 
 
Seja je bila končana ob 21.10 uri.
 
 
Zapisal: Bojan Gregorčič
 
Predsednica Komisije:
Marina T. Ravnik