Zapisnik 2. seje - 15.11.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                            datum: 15.11.2013 

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje


Z A P I S N I K                                           NEURADNA VERZIJA


2.    seje, ki je bila dne 14.11.2013 ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.


Prisotni: Marina T. Ravnik, Marko Podržaj, Stanko Rozman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,( predsednik sveta Krajevne skupnosti Radovljica)
Prisotni ostali: 


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
2.    Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
3.    Odbori in komisije Krajevne skupnosti Radovljica Radovljica.
4.    Kadrovske zadeve.
5.    Koncesijske pogodbe.
6.    Cenik storitev in najema prostorov.
7.    Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica 
8.    Razno.


Ad. 1) Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen; zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad. 2) Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
Krajevna skupnost Radovljica (KS) pri svojem delu uporablja Statut KS Radovljica od leta 1996( Uradni vestnik Gorenjske št. 43), Statut Občine Radovljica z dne 16.6.1999  in Poslovnik občinskega sveta z dne 14/7 1999.
Pri pregledu Zapisnika 10. seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013, Komisija ugotavlja, da seja ni bila sklepčna, saj na seji ni bilo navzočih večina članov sveta KS.( 1. odstavek 21. člena Statuta KS, 50 .člen Poslovnika Občinskega sveta, 21. člen Statuta Občine Radovljica, 2. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica  

Sklep št. 1:    Komisija predlaga svetu KS Radovljica , da se sklep v zapisniku seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013 pod točko Ad. 5) odpravi in vrne Svetu KS Radovljica v ponovno odločanje.

Predsednica komisije predsednika sveta KS Radovljica opomni, na premajhno število opravljenih sej Sveta KS Radovljica v letu 2012 ( tri seje) in 2013 (do 14.11.2013 ena seja) z ozirom na zakonska določila ( 4. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica in 5. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica).
Gospod Podržaj Marko pove, da k nesklepčnosti sej sveta, pripomore delno tudi neaktivnost nekaterih članov sveta, kot tudi število članov sveta, ki jih šteje skupaj 14 članov( en član od prvotnih 15 je odstopil)

Sklep št. 2:     Seje sveta KS naj se v bodoče sklicujejo po zakonskih določilih. 

Gospod Marko Berlogar, krajan KS Radovljica, je na zgoraj navedene nepravilnosti,( ki so se izkazale upravičene) opozarjal KS Radovljica in njenega predsednika, v članku v Deželnih novicah z dne 16.8.2013.
S strani predsednika Sveta KS Radovljica se g. Berlogarju pošlje pisno opravičilo;osnutek pripravi g. Podržaj, podpiše predsednik Sveta KS Radovljica.

Predsednica komisije pove, da je pridobila informacijo, da je bil dne 16.11.2013 na Občini Radovljica delovni posvetovalni pogovor s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.(KS niso bile vabljene, dogodka ni bilo objavljenega na občinski spletni strani)

Vsebina pogovora je obsegala med drugim teme: seznanitev z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov / Statuta občine, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega organa in morebitni opozorili z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov.

Komisija predlaga, da se Občino zaprosi za kopijo zapisnika z svetovalnega pogovora s Službo za lokalno samoupravo z  dne 16.11.2013

Predsednik Sveta KS Radovljica , g. Ladislav Eržen, je komisijo ustmeno seznanil z informacijo, ki jo je danes pridobil od občinske uprave, da je v pripravi predlog novega Statuta Občine Radovljica, ki bo usklajen u Zakonom o lokalni samoupravi, na podlagi tega pa bo izdelan predlog Statuta za vse KS v Občini Radovljica. Možno je tudi, da KS ne bodo imele v prihodnje svojih Statutov, temveč le Poslovnike o delu. Na to temo bo 26.11.2013 predavanje (Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve) o vlogi in položaju Krajevnih skupnosti v občinah. Na predavanje bodo, vabljeni tudi vsi člani Sveta Krajevnih skupnosti v Občini Radovljica, 

Ad. 3) Odbori in Komisije KS Radovljica.

Odbor za turizem:  poleg predsednika, – g. Podržaj Marko, je potrebno izbrati še 2 člana in pričeti z delom.
Komisija za Finance:  letna poročila naj se predstavijo na seji Sveta KS.

Ad. 4) Kadrovske zadeve.
V času ko je pisarna KS Radovljica zaprta ( dopust oz. odsotnost tajnika KS Radovljica v času uradnih ur), se na steklo vhodnih vrat KS Radovljica nalepi obvestilo. Telefonski klici se prevežejo na odzivnik.

Ad. 5) Koncesijske pogodbe, pogodbe
Pregledane so bile do sedaj sklenjene pogodbe in koncesije. 
Pogodba o ureditvi plakatiranja v KS Radovljica:  na podlagi neizpolnjevanja pogodbe iz strani izvajalca, se prouči možnost za ureditev tega stanja po predhodnem posvetovanju u občinsko pravnico. 

Pogodba o izvedbi zasaditve, vzdrževanja in nega Stare trte: pozove se skrbnika - Prvo gorenjsko vinogradniško društvo Šparon, da predloži dokazilo o strokovni usposobljenosti za vzdrževanje in nego Stare trte.
Na ostale pogodbe ni bilo pripomb. 


Ad. 6) Cenik storitev in najema prostorov.
Pregledane so bile cene storitev in najema prostorov, s katerimi upravlja KS Radovljica.
Za izobešanje transparentov se zaračunava 20.00 evrov, najem transparentnega mesta 11.00 evrov/dan, najem mize na tržnici 6.26 evrov/dan.
Ugotavljamo, da je višina cene za navedene storitve primerna. 

Ad. 7) Spletna stran KS Radovljica.
Pripomba glede objave zapisnikov na sedanji spletni strani KS Radovljica: objavljajo naj se tudi zapisniki Odbora za kulturo.

Zaradi časovne stiske članov komisije , se osnutek nove spletne strani KS Radovljica predstavi na naslednji seji Sveta KS Radovljica.

Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.


Seja je bila končana ob 18.10.uri.


                                    Predsednica Komisije:
                                    Marina T. Ravnik