Zapisnik 1. seje - 15.05.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                            datum: 15.05.2012 

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranjeZ A P I S N I K1.    seje, ki je bila dne 14.05.2012 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni: Marina T. Ravnik, Marko Podržaj, Stanko Rozman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Odsotni vabljeni: Ladislav Eržen
Prisotni ostali: zainteresirana javnost (ena oseba)DNEVNI RED:

1.    Posodobitev spletne strani KS Radovljica.
2.    Poslovnik dela KS Radovljica.
3.    Informiranje javnosti o delu KS Radovljica.
4.    Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.1) Posodobitev spletne strani KS Radovljica:
Predsednica komisije je pojasnila da je bil glede posodobitve spletne strani KS Radovljica na seji sveta že sprejet sklep, da spletna stan ustreza takšna kot je in da se jo le ažurira z vabili, zapisniki, dogodki, ki jih organizira KS, vseeno pa se svetu KS ponovno predlaga prenova spletne strani. V kolikor bo prenova sprejeta se pripravi nov koncept strani, ki ga kreatorka (Spletna vila) ovrednoti in potem s potrditvijo sveta KS naroči.
Predsednica komisije pripravi prezentacijo obstoječe spletne strani KS s predlogi za prenovo na naslednji seji sveta KS.

Ad.2) Poslovnik dela KS Radovljica:
Komisija predlaga svetu KS, da obravnava problematiko Statuta KS z ozirom na njegovo neskladnost z občinskim statutom in zakonom o lokalni samoupravi, ter predlaga naj Občinska pravna služba pripravi osnutek novega statuta za vse KS, saj imajo vse neskladne statute.
Poslovnik Občine, ki ga KS smiselno uporablja, naj se s privoljenjem Občine objavi na spletni strani KS.
Svet KS naj odloči ali vsi že formirani Odbori in Komisije KS ostanejo še naprej, ter se sestava tistih, ki ostanejo objavi na spletni strani. Komisija predlaga ukinitev Odbora za varstvo potrošnikov in Odbora za zdravstvo zaradi neaktualnosti, ter formiranje nove Komisije za turizem.

Ad.3) Informiranje javnosti o delu KS Radovljica:
Komisija predlaga, da se zapisniki sej Sveta, Odborov in Komisij KS objavijo na spletni strani KS takoj po podpisu predsednikov oz. najkasneje v 7 dneh po končani seji.

Predstavnik KS Radovljica v OKS: Komisija predlaga, da se napiše pooblastilo namestniku predstavnika OKS, ki ga imenuje svet KS za primer zadržanosti v času seje OKS.

Komisija predlaga tudi, da se določi oseba, ki bo skrbela za komuniciranje z javnostjo; postopek se še doreče.
Prispela pošta se verificira in odgovori pošiljatelju kdaj bo obravnavana; določi se osebo in postopek. 

Komisija tudi predlaga svetu KS, da opredeli konkretne naloge, ki jih bodo opravljali člani sveta KS glede na to, da KS nima več tajnika, ki bi se ukvarjal  le s problematiko KS.

AD.4) Razno:
Komisija predlaga svetu KS, da naj člani pred sejo sveta KS pisno predložijo predsedniku pobude, ki naj se obravnavajo pod točko Razno.
Komisija predlaga tudi, naj predsednik sveta KS aktivno nastopa v Deželnih novicah (trimesečni presek dela, plani investicij, realizacije del, ostala problematika,…).


Seja je bila končana ob 19.30.uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                        Predsednica Komisije:
                                              Marina T. Ravnik