Zapisnik 2. seje - 25.04.2012

2. seje komisije, ki je bila dne 25.04.2012 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar, Irena Resman, Andrej Župan

Odsotni: Avgust Mencinger

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na petek 1.6. in soboto 2.6.2012 z naslednjim programom:

Petek 1.6.2012:

  • Ob 18h Šivčeva hiša: razstava bratov Jagr (sodobnika Ivana Vurnika),(1.000 €)

  • Ob 19h Linhartov trg: koncert pihalnega orkestra Glasbene šole,(bp)

Sobota 2.6.2012:

  • ob 19h pri stari trti na dvorišču gostilne Kunstelj (ali v kleti): pozdravni govor predsednika KS, župana Občine Radovljica; nastop zbora ATL Radovljica; manjša pogostitev,(stroški?)

  • ob 20h v atriju graščine: glasbeni nastop skupine BA – ROCK (1 uro, 1.200.-€)

Potrebno: stoli v avli (50-100), projektor+platno (Muzej-Barbara).

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Občasnik, Tedenski napovednik, DN,

Zgibanka: predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2300 kosov) Knjigoveznica Radovljica.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin