Zapisnik 1. seje - 13. aprila 2011

1. seje komisije, ki je bila dne 19.03.2007 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar, Olga Lotrič, Irena Resman, Avgust Mencinger

Odsotni: Andrej Župan

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na Soboto 4.6.2011 z naslednjim programom:

  • ob 18 uri pri stari trti na dvorišču gostilne Kunstelj: pozdravni govor predsednika KS, župana Občine Radovljica; skeč Linhartovega odra (1/2 ure, potrebno enostavno ozvočenje!, BP),

  • ob 19 uri v baročni dvorani graščine: predavanje Damirja Globočnika o Ivanu Vurniku (3/4 ure, potrebno enostavno ozvočenje!, BP),

  • ob 20 uri na Linhartovem trgu ali avli graščine (v primeru slabega vremena): glasbeni nastop skupine BA – ROCK (1 uro, pevsko ozvočenje ?!, oder, 750.-€)

Potrebno: enostavno ozvočenje, pevsko ozvočenje, oder-praktikabli, stoli v avli.

Povezovanje prireditve: Linhartov oder (študentska napotnica?)

Petek 10.6. Šivčeva hiša: razstava del radovljiškega arhitekta Marka Smrekarja (sofinanciranje organizacije 500.-€)

Športnih iger se letos zaradi majhne odzivnosti ne organizira!

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Občasnik, Tedenski napovednik, DN, Glas, info kanal

g. Avgust Mencinger preveri možnost nastopa g. Rozmana (petek) in g. Lotriča (nedelja), ki bi jih kot dogodka tudi vključili v program praznovanja (za KS brezplačno) in tako zaokrožili vikend dogajanj.

Zgibanka: predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2300 kosov) Knjigoveznica Radovljica.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin