Odbor za urbanizem

Zapisnik 3. seje - 12.9.2016

3. seje odbora, ki je bila dne 12.9.2016 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni:  Marko Markelj, Slavko Kunčič, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,

Opravičeno odsotni:

Odsotni: Marko Podržaj, Marina T. Ravnik, Boris Sodja,

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
 2. Predvidena prometna ureditev Cankarjeve ulice v Radovljici.
 3. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad. 2)

Predvidena prometna ureditev Cankarjeve ulice v Radovljici.

g. Šubic je predstavil izvedbeni načrt ureditve enosmernega prometa Cankarjeve ulice, ki je nastal na idejah dela in raziskav skupine  Prijazna soseska. S tem, da bi bila Cankarjeva ulica enosmerna bi se na relativno poceni način prišlo do 40 dodatnih parkirnih mest, Cankarjeva in Janševa ulica pa bi bili cona mešanega promet (10 km/h) brez prehodov za pešce (robniki pločnikov bi se zaenkrat ohranili), kolesarji bi ob dodatnih talnih oznakah lahko vozili dvosmerno, pred in za izvozi k hišam/blokom bi bili zeleni otoki, ki bi omogočali boljšo preglednost na cestišče.

Ob Občini bi promet potekal dvosmerno (s tem pa bi bilo izgubljenih 6 parkirnih mest – vključno za invalide). S strani Občine sta glede te ureditve naročena dva projekta.

Parkirna mesta bi bila na ta način enakomerno razpršena vzdolž vse ulice (cca 400m) in ne bi bilo gostitev (npr. če bi bilo parkirišče pri izvozu v Janševo ulico in na koncu Cankarjeve ulice), težava pa so izvozi na Gorenjsko cesto (zlasti pri Občini), kjer ni predvideno logično nadaljevanje Cankarjeve ulice, ki se zaključi v rondoju pred Alpdomom in pri Ekonomski šoli na koncu Kajuhove ulice.Kajuhova je sicer neprimerna za povečan dvosmerni promet.

Stališče je, da je tu zelo pomembno mnenje stanovalcev tega področja, potrebno bi bilo razmisliti tudi o poskusnem parkiranju, zelo pomembne so oznake za kolesarje, vsi priključkih objektom bi morali biti rešeni, ključen pa je priključek pri Občini (rondo?), zeleni otoki ob robu cestišča pa so tudi velika ovira za izvajanje zimske službe. Predlog tudi deloma ni usklajen s prostorskimi akti. S predlogom bi razbremenili predvsem parkirišča pred bloki, površina cone mešanega prometa pa bi tudi morala biti vizuelno označena. Priključek pri Tušu bi bil še dodatno obremenjen in je že sedaj problematičen zaradi semaforja pri Petrolu.

Ta ureditev bo predstavljena na javni razpravi strategije, verjetno pa je potreben občinski odlok za spremembo dvosmernega v enosmerni promet.

Člani odbora imajo pomisleke na predlagano ureditev in bi jo morali vključiti v celotno prometno ureditev mesta.

Ad. 3)

Razno.

g. Golčman je vse prisotne povabil naj se v čimvečjem številu udeležujejo vseh javnih razgrnitev, razprav (prometne strategije, ureditve prometa,.. ) in drugih javnih prireditev, ki jih organizira Občina Radovljica in v njih po možnosti tudi aktivno sodelujejo.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

                                                                                                          Predsednik odbora:

                                                                                                               Marko Markelj

Zapisnik 2. seje - 29.9.2015

Z A P I S N I K

 

2. seje odbora, ki je bila dne 29.9.2015 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni: Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman, Boris Sodja,

Opravičeno odsotni: Slavko Kunčič, Marko Podržaj

Odsotni:

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
 2. Informacija o poteku investicij KS Radovljica.
 3. Stališče KS do Sprememb in dopolnitev ZN za centralno območje Radovljice in do OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas-Zapuže.
 4. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad. 2)

Informacija o poteku investicij KS Radovljica.

Predsednik Odbora za urbanizem i predsednik Sveta KS sta obrazložila realizirane investicije KS Radovljica v letošnjem letu:

 • Pločnik Staneta Žagarja (Krašovec) 19.168,14 €
 • Del cestišča Staneta Žagarja (Komunala) 10.177,53 €
 • Izogibališče Mlaka (Komunala) 6.000,00 €
 • Nadstrešnica za kolesa (NIK 1) 7.155,75 €

Skupaj porabljeno: 42.501,42 €

Proračun 2015: 43.961,93€

Razlika - ostanek še: 1.460,51 €

Za preostanek IV sredstev se nabavi oglasna deska za Ulico Staneta Žagarja, kar bo zaključilo celovito obnovo tega dela ulice.

Organizira se ogled cestne vertikalne in horizontalne signalizacije v KS Radovljica v sestavi: SPV-Zupanc Roman, Odbor za urbanizem KS Radovljica, predstavnik Občine Radovljica, Komunala-Zalokar. Ogled se opravi v popoldanskem času.

Ekološki otok Vrbnje: glede možnosti ureditve-tlakovanja se Rozman dogovori s Komunalo – Zalokar.

Ad. 3)

Stališče KS do Sprememb in dopolnitev ZN za centralno območje Radovljice in do OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas-Zapuže

Pregledano je bilo vse razpoložljivo gradivo, po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči se je izoblikovalo naslednje stališče Odbora za urbanizem KS Radovljica:

ZN za centralno območje Radovljice:

 • Uvoz/izvoz za vozila na Kopališko cesto je neprimeren,
 • Za vozila naj bo le navezava na Gorenjsko cesto,
 • Zagotovljena mora biti povezava do športnega parka po tem zemljišču,
 • Izven območja obdelave je potrebno prikazati obstoječe in načrtovane objekte v skladu z veljavnim ZN.

OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas- Zapuže:

 • Avtobusno postajališče naj bo v coni mešane površine in ne na južni strani Nove vasi,
 • Odkupiti je potrebno zemljišče na katerem je objekt v profilu P57 in razširiti mešane površine v središču vasi,
 • V OPPN je potrebno opredeliti in obdelati tudi cesto iz Vrbenj proti Novi vasi, ki se z rekonstrukcijo ceste Radovljica-Nova vas ukinja.

Ad. 4)

Razno.

 • Ga. Ravnik je izpostavila problematiko odkupa zemljišča na parceli 56/11 ko Predtrg Vrtnarije Antolin, za katerega je KS Radovljica podala negativno mnenje, Občina pa ga je prodala. Na tem zemljišču poteka izgradnja večjega rastlinjaka, ki moti sosesko, gradnjo pa že preverja gradbena inšpekcija.
 • Slovesne trgatve stare trte v Mariboru se udeleži ga. Ravnik.
 • Občini se posreduje pobudo za namestitev svetilke nad vhod v prostore KS Radovljica.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Marko Markelj

Zapisnik 12. seje - 19.03.2014

KRAJEVNA SKUPNOST

R A D O V L J I C A datum : 20.3.2014

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K

 

 

12. seje odbora, ki je bila dne 19.3.2014 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

 

 

Prisotni: Andrej Golčman, Srečko Pirih, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,

Opravičeno odsotni: Marina T. Ravnik, Zvonko Prezelj, Marko Markelj Marko Podržaj,

Odsotni:

Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.

 2. Program dela 2014.

 3. Informacija o aktualnih projektih na področju prostora.

 4. Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.

 5. Razno.

Ad.1)

Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.

Dnevni red soglasno potrjen.

Pregledan je bil zapisnik zadnje seje.

Občini se napiše pobudo, da nadaljuje z aktivnostmi za ukinitev začasnega parkirišča v Grajskem parku in istočasno nadaljuje s celovito rešitvijo problema parkiranja pred vstopom v staro mestno jedro s katero naj bi bilo zagotovljeno dovolj parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce mesta.

Zapisnik je bil soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)

Program dela 2014.

Osnovna izhodišča za izvajanje nalog na področju investicijskega vzdrževanja objektov in naprav Komunalne infrastrukture za leto 2014 so :

Dokončanje del vezanih na ureditev območja pred vstopom v staro mestno jedro, investicije prenesene iz preteklih let, dopolnjevanje mestne urbane opreme, ureditve vezane na praznovanje praznika KS ter interventne ureditve :

Sredstva proračuna v 2014: 43 962,00 EUR

Dela z ocenjeno vrednostjo:

1. zasaditev dreves na parkirišču pred vstopom v staro mestno jedro (2 400,00 EUR)

2. obnova pločnikov od » Lipe » proti » gostilni Kunstelj » na strani Lipe

celovita obnova z zamenjavo robnikov z granitnimi in vgradnjo lamele ter novim asfaltom. Na strani objekta Kranjska c. 4 zamenjava robnikov (14 000,00 EUR)

3. ureditev odvodnjavanja – mulda Vrbnje-soglasja zagotovi Rozman (7 200,00 EUR)

4. ureditev prostora ob » Trti » - postavitev kamna

– kovinski podstavek ( 1 200,00 EUR)

5. obnova stopnišča Cesta Svobode – Linhartov trg (2.400,00 EUR)

6. ponikovalnice za odvodnjavanje cestne vode:

Avtobusno postajališče - Iso Span (2.500,00 EUR)

Križišče Staneta Žagarja – Gorenjska cesta ( 2.500,00 EUR)

7. Obnova ograje na železniškem viaduktu pri ŽP – varjenje, stabilizacija, montaža žičnih

vrvi, lakiranje (3 000,00 EUR)

Preostala sredstva se rezervirajo za potencialno izdelavo ovir ( ležečih policajev ) v Novi vasi in pripravi dokumentacije za poamezne mestne ureditve. O konkretnih predlogih bo Odbor odločal naknadno .

Lastna sredstva :

1. nabava in zamenjava dveh oglasnih tabel ( Pri Lipi in AP ) 2 400,00 EUR

2. Program praznika KS – 130 letnica rojstva arh. Vurnika 8 000,00 EUR

3. zaprtje dela tržnice 3 600,00 EUR

4. vzdrževanje otroškega igrišča 3.000,00 EUR

 

Program del 2014 je potrjen, lahko se še dopolnjuje z utemeljenimi predlogi.

Ad. 3)

Informacija o aktualnih projektih na področju prostora:

 • V mesecu aprilu bo javna razgrnitev o spremembah prostorskega reda,

 • Spremembe ureditvenega načrta za staro mestno jedro,

 • Urbanistične ureditve: v fazi izdelave so urbanistične zasnove za vzhodni in zahodni rob mesta Radovljice ter Gorenjske ceste (pri TVD Partizan),

 • Javna razgrnitev OPPN: Savska cesta Radovljica (širitev), Separacija (žaga, centralna kotlovnica, povezava z železnico,…)

Ad. 4)

Informacija o pripravah na praznik KS Radovljica.

Praznik KS Radovljica-Vurnikov dan (arhitekturni del) se ob letošnji 130 letnici rojstva Ivana Vurnika pripravi po programu Barbare Viki Šubic (na tej povezavi) v predvideni vrednosti 8.000 €. Kulturni del pripravi Komisija za Kulturo in se ga dogovori na seji Sveta KS.

Ad. 5)

Razno.

 • Občini se pošlje pobuda za dopolnitev javne razsvetljave na Štrukljevi ulici (proti Štendlerju – 1 luč),

 • Na seji SPV g. Eržen izpostavi vprašanje »količkov« na Kopališki cesti (šolska pot),

 • V kratkem bo za promet odprta cesta mimo Vrtca Radovljica,

 • Komunali se ponovno predlaga izvedba pasu za zavijanje levo proti ZD v križišču Gorenjska cesta - Kopališka cesta,

 • Komunalo se zaprosi za nasutje in utrditev bankine na Bevkovi (proti Petrolu).

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Andrej Golčman

Zapisnik 1. seje - 13.4.2015

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K

1. seje odbora, ki je bila dne 13.4.2015 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Prisotni: Marko Markelj, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Slavko Kunčič

Opravičeno odsotni:

Odsotni: Stane Rozman, Boris Sodja, Marko Podržaj

Prisotni vabljeni: Andrej Golčman

DNEVNI RED:

 1. Program dela KS Radovljica 2015.
 2. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta KS.
 3. Izhodišča za OPPN za cesto Radovljica-Nova vas – stališče KS.
 4. Razno.

Dnevni red je bil pregledan in soglasno potrjen.

Ad.1)

Program dela KS Radovljica 2015.

Uvodoma je predsednik predlagal, da je potrebno razmisliti o 4 letnem planu dela KS Radovljica in odbora. Potrebno je pregledati in se opredeliti do nerealiziranih planih iz prejšnjega mandata. Evidentno je, da odstopljena sredstva KS v preteklem mandatu za ureditev parkirišča pred Linhartovim trgom delom ne bodo vrnjena krajevni skupnosti.

V nadaljevanju je bil potrjen osnutek programa na področju delovanja odbora, ki ga je potrdil že Svet KS Radovljica in sicer:

 • Dve izogibališči na Cesti na Mlako (lokacije bodo določene glede na možnost pridobitve soglasja lastnikov zemljišč),
 • Asfaltiranje dveh priključnih cest v Novi vasi,
 • Ureditev obojestranskega pločnika križišče Gorenjska c. – Staneta Žagarja,
 • Dodatno vzdrževanje: pešpot Lancovo, Nova vas – Lesce, bankina Vrbnje, zasaditev pred pokopališčem
 • Mestna oprema: dve oglasni deski (Gorenjska 24, Staneta Žagarja-Živila,
 • Nadstrešnica za kolesa pri AP Radovljica.

Glede ceste na Mlako je bilo pojasnjeno, da dokler ni kategorizirana cesta odmerjena tudi v naravi in urejeno lastništvo ceste je preuranjeno planirati nadaljnje aktivnosti, KS pa lahko interventno uredi dve izogibališči. Lastniško mora biti zadeva urejena, da se lahko celostno pristopi k projektu kot investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na podlagi zakonodaje s področja cest.

Proučiti je potrebno tudi možnost vključitve »Prijazne soseske« (Cankarjeva, Prešernova) v program dela KS Radovljica ali Odbora KS, ki bi bil posvetovalni organ glede urejanja sosesk v mestu Radovljica. Ga. Marina T. Ravnik bo posredovala primer podobne prakse iz tujine.

Ad. 2)

Pregled in potrditev dnevnega reda, pregled zapisnika zadnje seje Sveta KS.

Pregledan je bil zapisnik zadnje seje Sveta KS, na katerega ni bilo pripomb.

Ad. 3)

Izhodišča za OPPN za cesto Radovljica-Nova vas – stališče KS.

Predložena je bila idejna zasnova katera naj bi bila podlaga za sprejem OPPN. Na idejno zasnovo, na katero so bile že pri predhodni predstavitvi na Občini dane pripombe, odbor ravno tako daje pripombe in ni primerna podlaga za OPPN.

Cona umirjenega prometa 10km/h v središču Nove vasi ni sprejemljiva. Edina prometna povezava skozi naselje ne more biti cona umirjenega prometa. Problem je tudi stara hiša v S ovinku na desni strani ceste iz smeri Radovljice, katero bi bilo potrebno porušiti in traso ustrezno prilagoditi. Lokacijsko sta problematični tudi obe AP v S ovinku saj ne izpolnjujeta osnovnim zahtevam iz pravilnika o avtobusnih postajališčih. Predvideti je potrebno tudi ureditev priključka za Vrbnje in povezavo s pločnikom iz smeri Radovljice, razmisliti tudi o avtobusnem postajališču za Vrbnje. Kolesarske poti je potrebno uskladiti z ostalimi izven območja idejne zasnove.

Glavna prometna povezava naj bi potekala iz Begunj proti Lescam in ne skozi Novo vas, tako da naj bi bila prometna obremenitev skozi Novo vas v bodoče nekaj manjša.

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi navzoči se je izoblikovalo naslednje mnenje odbora KS:

Cesta Radovljica – Nova vas naj bo širša, v prihodnje naj poteka po obstoječi trasi (manj težav z odkupi in menjavo zemljišč kot če se traso izravna), na obeh straneh cestišča naj bo kolesarski pas (v nivoju cestišča); pločnik za pešce na eni strani ceste; cona umirjenega prometa 10 km/h naj se izključi iz središča Nove vasi, predvidi naj se primernejša ureditev avtobusnih postajališč. Idejna zasnova naj se s strani projektanta ustrezno spremeni in ponovno predloži KS! Prouči naj se tudi možnost navezave kolesarske poti na obstoječe stare povezovalne poti proti Begunjam.

Predsednik KS se strinja, da je mnenje odbora lahko tudi mnenje Sveta KS.

Ad. 4)

Razno.

G. Kunčič je izpostavil vprašanje pitne vode (kloriranje) v Radovljici: pojasnjeno je bilo, da se vzorčevanje vode z analizami-monitoring na Komunali Radovljica opravljajo redno in da so rezultati oziroma poročilo dostopni. Radovljica se sicer »napaja« delno iz Radovne (Hraše) preko Lesc in Drage (Ledevnica). Preko vodovodnega sistema se voda meša odvisno od pritiska.

Izpostavljen je tudi problem gnojenja in smradu iz kmetijskih površin.

Odbor predlaga, da se »začasna parkirišča« v parku pred Linhartovim trgom ukinejo saj je zgrajeno novo parkirišče in ne sodijo v park. Ukinitev parkirišč je obveznost občine.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič

Predsednik odbora:

Marko Markelj

Zapisnik 11. seje - 23.10.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                                                           datum : 23.10.2013
Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Z A P I S N I K


11. seje odbora, ki je bila dne 22.10.2013 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni:  Andrej Golčman, Marina T. Ravnik, Janez Horvat, Igor Šubic, Stane Rozman,
Opravičeno odsotni: Marko Podržaj, Srečko Pirih 
Odsotni: Zvonko Prezelj, Marko Markelj
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen, 


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda,  zapisnika zadnje seje.
2.    Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
3.    Razno.

Ad.1)
Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
Dnevni red soglasno potrjen. 
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje. 
Predstavljeno je bilo tudi mnenje Zavoda za gozdove OE Bled glede stanja stare lipe (Hiršmanove) pred nekdanjo Almiro: lipa naj se obreže-odstranijo se suhe veje, rez mora biti poševen, da padavinska voda ne zastaja in ne zateka v deblo, skrajšano drevo z gnezdilnico naj se še nekaj let ohranja. Za strokoven obrez poskrbi Komunala v mesecu Novembru 2013. 
Zapisnik je bil pregledan in soglasno potrjen ter sprejet.

Ad. 2)
Oblikovanje stališča do Osnutka odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice.
Pregledan je bil Osnutek odloka, nakar so vsi navzoči sodelovali v razpravi. 
Načelno sprejeto stališče Odbora za urbanizem je, da je predlagani Osnutek primeren za nadalnjo obravnavo.
Na osnovi razprave pa je Odbor sprejel naslednje konkretne pripombe in predloge :
- parkirna  mesta je potrebno zagotoviti vsem stanovalcem ne glede na velikost stanovanja 
- za uporabo parkirišč se tudi stanovalcem zaračunava parkirnina po posebni tarifi, parkirnina naj bo za stanovalce starega mestnega jedra ugodnejša kot za ostale obiskovalce.
- Cenik, naj se predstavi istočasno s Predlogom Odloka,  k ceniku, katerega sprejme župan da soglasje Občinski svet       
- Stare dovolilnice in daljince naj bi upravičenci vrnili v 30 dneh (ne 3 mesecih). Trenutno je pri upravičencih nekaj čez 100 dovolilnic-daljincev (točno število ni znano!).

Osnutek Odloka  naj se predstavi krajanom . Javna razprava se organizira v četrtek 14.11.2013 ob 18 uri v veliki sejni dvorano Občine. O predlaganem terminu in o vseh podrobnostih se dogovori predsednik KS Radovljica z županom Občine Radovljica. 
Pisno se povabi  stanovalce starega mestnega jedra in člane Sveta KS Radovljica, ostale krajane pa obvesti z letaki in objavo na spletu KS.
Po opravljeni javni razpravi Svet KS sprejme svoja stališča k Odloku.  
  
Ad. 3)
Razno.
-    Prenova fasad v Radovljici (e-pošta Staša Čelik-Janša z dne 22.10): predstavljena je bila navedena problematika in bilo je ugotovljeno, da prostorski Red Občine sicer določa, pogoje za oblikovanje fasad s posebnim poudarkom na uporabi pastelnih barv in enotnosti oblikovanja vendar  akt za vzdrževalna dela (npr. pleskanje fasad) na objektih neposredno ne velja in na njegovi osnovi ni možno ukrepati v primeru drugačne odločitve lastnikov.
      Vendar pa bi v primeru kakršnega koli nadaljnjega poseganja na objektu ( npr,      rekonstrukcija, dozidava in podobno )  prišlo do ugotovitve o neskladnosti obstoječega     objekta s prostorskim redom in dovoljenja za tovrsten poseg ne bi bilo možno pridobiti .
    Občina naj upravnike večstanovanjskih sosesk opozori, da naj bodo zunanjosti objektov     enotno urejene, ter pripravi izhodišča za  izgled fasad soseske. Izgled soseske naj bi bil     usklajen s strokovnim mnenjem Občine.
     Občini predlagamo, da na podoben način, kot je bilo to izvedeno za višino živih mej     Občane v svojih glasilih informira o  veljavnih usmeritvah pri oblikovanju objektov z     namenom, da ne bi prišlo do eventuelnih kasnejših zapletov in bi hkrati prispevali svoj     delež pri ozaveščanju občanov pri oblikovanju svojega bivalnega okolja.

-    Enosmerni promet po Linhartovem trgu: Občini se napiše pobudo, da naj bi bil v času med 31.10. in 2.11. omogočen enosmerni promet motornih vozil po Linhartovem trgu.


-    Kolesarske steze v Radovljici: Občini se napiše pobudo, da se celovito obdela problematiko kolesarskih stez (vsi trije rangi kolesarskih stez: mestne, tranzitne in izletniške) v Radovljici in bližnji okolici.


Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                               Predsednik odbora:
                                                 Andrej Golčman