Komisija za splošne zadeve

Zapisnik 3. seje - 12.02.2014

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A datum: 12.2.2014 
 
Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje
 
 
Z A P I S N I K                                                                   NEURADNA VERZIJA
 
 
3.seje, ki je bila dne 11.2.2014 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.
 
Prisotni: Marina T. Ravnik,  Stanko Rozman, Marko Podržaj (prisoten od 20 ure dalje)
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen 
Prisotni ostali: 
 
 
DNEVNI RED:
 
1.Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
2.Potrditev dnevnega reda.
3.Pobude in vprašanja.
4.Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
5.Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi službenega telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
6.Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica 
7.Razno.
 
 
Ad. 2) Potrditev dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen.
 
Ad. 1) Pregled zapisnika 2. Seje: sklepi, realizacija sklepov, potrditev zapisnika zadnje seje.
Pregledan je bil zapisnik zadnje seje; statut in poslovnik OR sta še v delu, zato se počaka z nadaljnjimi aktivnostmi na tem področju; opravičilo ( pisno) g. Berlogarju  s strani predsednika sveta KS, do danes ni poslano. Svet KS Radovljica je na seji dne 20.11.2013 sprejel sklep, da javno opravičilo g. Berlogarju ni potrebno. Zapisnik je bil soglasno sprejet.
 
Ad. 3) Pobude in vprašanja.
Ga. Ravnik je pripravila obrazca za pobude in vprašanja, ki bosta na voljo na spletni strani KS. Točka pobude in vprašanja naj se uvrsti na dnevni red sej vseh teles KS.
 
Ad. 4) Poročilo Nadzornega odbora OR o opravljenem nadzoru v KS Radovljica z dne 9.1.2014. Predlog za realizacijo priporočil in predlogov.
Oblikovane so bile naslednje pobude na Priporočila in predloge Nadzornega sveta:
-Pripravi naj se letni plan sklicevanja sej,
-V zapisnikih naj se zapiše kaj je kdo razpravljal, strani naj se številči,
-1x letno naj se na dnevni red uvrsti točka o realizaciji sklepov,
-Pri pogodbi o plakatiranju naj se nadaljujejo aktivnosti glede kontrole obračunanih plakatov, ter skuša doseči boljšo ceno najema,
-1x letno naj se preverja cena najema mize na tržnici,
-Službeni telefon KS: sprejme naj se pravilnik - do 100€ bruto mesečno,
-Pripravi naj se pravilnik za direktna naročila (do 500€),
-Ob odstopanju ponudbene in dejanske cene je potrebno napisati uradni zaznamek, ki ga podpiše predsednik sveta KS,
-Za javna naročila kjer je potrebna komisija se le-ta formira glede na področje dela (predsednik odbora/komisije, finančnik, pobudnik projekta),
-Pridobivati je potrebno realne ponudbe.
 
Ad. 5) Seznanitev s pravilnikom o oddaji javnih naročil, uporabi sl. telefona, pravne pomoči KS s strani OR.
Prisotni so se seznanili s Pravilnikom o oddaji JN, glede službenega telefona je že zapisano v prejšnji točki; za pravno/strokovno pomoč je potrebno pisno zaprositi OR.
 
Ad. 6) Spletna stran KS Radovljica.
Vzpostavi naj se nova spletna stran KS, ki je že popolna, stara naj se istočasno ukine. Vse dodatne vsebine in objave mora, kot do sedaj, potrditi predsednik Sveta KS 
 
Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.
 
 
Seja je bila končana ob 21.10 uri.
 
 
Zapisal: Bojan Gregorčič
 
Predsednica Komisije:
Marina T. Ravnik

Zapisnik 2. seje - 15.11.2013

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                            datum: 15.11.2013 

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje


Z A P I S N I K                                           NEURADNA VERZIJA


2.    seje, ki je bila dne 14.11.2013 ob 16. uri v prostorih Krajevne skupnosti, Prešernova 2b, Radovljica.


Prisotni: Marina T. Ravnik, Marko Podržaj, Stanko Rozman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Prisotni vabljeni: Ladislav Eržen,( predsednik sveta Krajevne skupnosti Radovljica)
Prisotni ostali: 


DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
2.    Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
3.    Odbori in komisije Krajevne skupnosti Radovljica Radovljica.
4.    Kadrovske zadeve.
5.    Koncesijske pogodbe.
6.    Cenik storitev in najema prostorov.
7.    Spletna stran Krajevne skupnosti Radovljica 
8.    Razno.


Ad. 1) Pregled in potrditev: dnevnega reda, zapisnika zadnje seje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet in potrjen; zapisnik je bil soglasno sprejet in potrjen.

Ad. 2) Statut in poslovnik Krajevne skupnosti Radovljica
Krajevna skupnost Radovljica (KS) pri svojem delu uporablja Statut KS Radovljica od leta 1996( Uradni vestnik Gorenjske št. 43), Statut Občine Radovljica z dne 16.6.1999  in Poslovnik občinskega sveta z dne 14/7 1999.
Pri pregledu Zapisnika 10. seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013, Komisija ugotavlja, da seja ni bila sklepčna, saj na seji ni bilo navzočih večina članov sveta KS.( 1. odstavek 21. člena Statuta KS, 50 .člen Poslovnika Občinskega sveta, 21. člen Statuta Občine Radovljica, 2. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica  

Sklep št. 1:    Komisija predlaga svetu KS Radovljica , da se sklep v zapisniku seje Sveta KS Radovljica z dne 24.6.2013 pod točko Ad. 5) odpravi in vrne Svetu KS Radovljica v ponovno odločanje.

Predsednica komisije predsednika sveta KS Radovljica opomni, na premajhno število opravljenih sej Sveta KS Radovljica v letu 2012 ( tri seje) in 2013 (do 14.11.2013 ena seja) z ozirom na zakonska določila ( 4. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica in 5. odstavek 64. člena Statuta Občine Radovljica).
Gospod Podržaj Marko pove, da k nesklepčnosti sej sveta, pripomore delno tudi neaktivnost nekaterih članov sveta, kot tudi število članov sveta, ki jih šteje skupaj 14 članov( en član od prvotnih 15 je odstopil)

Sklep št. 2:     Seje sveta KS naj se v bodoče sklicujejo po zakonskih določilih. 

Gospod Marko Berlogar, krajan KS Radovljica, je na zgoraj navedene nepravilnosti,( ki so se izkazale upravičene) opozarjal KS Radovljica in njenega predsednika, v članku v Deželnih novicah z dne 16.8.2013.
S strani predsednika Sveta KS Radovljica se g. Berlogarju pošlje pisno opravičilo;osnutek pripravi g. Podržaj, podpiše predsednik Sveta KS Radovljica.

Predsednica komisije pove, da je pridobila informacijo, da je bil dne 16.11.2013 na Občini Radovljica delovni posvetovalni pogovor s Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.(KS niso bile vabljene, dogodka ni bilo objavljenega na občinski spletni strani)

Vsebina pogovora je obsegala med drugim teme: seznanitev z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov / Statuta občine, poslovnika občinskega sveta in poslovnika nadzornega organa in morebitni opozorili z oceno zakonitosti pregledanih občinskih predpisov.

Komisija predlaga, da se Občino zaprosi za kopijo zapisnika z svetovalnega pogovora s Službo za lokalno samoupravo z  dne 16.11.2013

Predsednik Sveta KS Radovljica , g. Ladislav Eržen, je komisijo ustmeno seznanil z informacijo, ki jo je danes pridobil od občinske uprave, da je v pripravi predlog novega Statuta Občine Radovljica, ki bo usklajen u Zakonom o lokalni samoupravi, na podlagi tega pa bo izdelan predlog Statuta za vse KS v Občini Radovljica. Možno je tudi, da KS ne bodo imele v prihodnje svojih Statutov, temveč le Poslovnike o delu. Na to temo bo 26.11.2013 predavanje (Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve) o vlogi in položaju Krajevnih skupnosti v občinah. Na predavanje bodo, vabljeni tudi vsi člani Sveta Krajevnih skupnosti v Občini Radovljica, 

Ad. 3) Odbori in Komisije KS Radovljica.

Odbor za turizem:  poleg predsednika, – g. Podržaj Marko, je potrebno izbrati še 2 člana in pričeti z delom.
Komisija za Finance:  letna poročila naj se predstavijo na seji Sveta KS.

Ad. 4) Kadrovske zadeve.
V času ko je pisarna KS Radovljica zaprta ( dopust oz. odsotnost tajnika KS Radovljica v času uradnih ur), se na steklo vhodnih vrat KS Radovljica nalepi obvestilo. Telefonski klici se prevežejo na odzivnik.

Ad. 5) Koncesijske pogodbe, pogodbe
Pregledane so bile do sedaj sklenjene pogodbe in koncesije. 
Pogodba o ureditvi plakatiranja v KS Radovljica:  na podlagi neizpolnjevanja pogodbe iz strani izvajalca, se prouči možnost za ureditev tega stanja po predhodnem posvetovanju u občinsko pravnico. 

Pogodba o izvedbi zasaditve, vzdrževanja in nega Stare trte: pozove se skrbnika - Prvo gorenjsko vinogradniško društvo Šparon, da predloži dokazilo o strokovni usposobljenosti za vzdrževanje in nego Stare trte.
Na ostale pogodbe ni bilo pripomb. 


Ad. 6) Cenik storitev in najema prostorov.
Pregledane so bile cene storitev in najema prostorov, s katerimi upravlja KS Radovljica.
Za izobešanje transparentov se zaračunava 20.00 evrov, najem transparentnega mesta 11.00 evrov/dan, najem mize na tržnici 6.26 evrov/dan.
Ugotavljamo, da je višina cene za navedene storitve primerna. 

Ad. 7) Spletna stran KS Radovljica.
Pripomba glede objave zapisnikov na sedanji spletni strani KS Radovljica: objavljajo naj se tudi zapisniki Odbora za kulturo.

Zaradi časovne stiske članov komisije , se osnutek nove spletne strani KS Radovljica predstavi na naslednji seji Sveta KS Radovljica.

Ad. 8) Razno:
Pod točko Razno ni bilo pobud.


Seja je bila končana ob 18.10.uri.


                                    Predsednica Komisije:
                                    Marina T. Ravnik

Zapisnik 1. seje - 15.05.2012

KRAJEVNA SKUPNOST
R  A  D  O  V  L  J  I  C  A                            datum: 15.05.2012 

Komisija za splošne, kadrovske in statutarne zadeve, volitve in informiranje



Z A P I S N I K



1.    seje, ki je bila dne 14.05.2012 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.


Prisotni: Marina T. Ravnik, Marko Podržaj, Stanko Rozman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:
Odsotni vabljeni: Ladislav Eržen
Prisotni ostali: zainteresirana javnost (ena oseba)



DNEVNI RED:

1.    Posodobitev spletne strani KS Radovljica.
2.    Poslovnik dela KS Radovljica.
3.    Informiranje javnosti o delu KS Radovljica.
4.    Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.1) Posodobitev spletne strani KS Radovljica:
Predsednica komisije je pojasnila da je bil glede posodobitve spletne strani KS Radovljica na seji sveta že sprejet sklep, da spletna stan ustreza takšna kot je in da se jo le ažurira z vabili, zapisniki, dogodki, ki jih organizira KS, vseeno pa se svetu KS ponovno predlaga prenova spletne strani. V kolikor bo prenova sprejeta se pripravi nov koncept strani, ki ga kreatorka (Spletna vila) ovrednoti in potem s potrditvijo sveta KS naroči.
Predsednica komisije pripravi prezentacijo obstoječe spletne strani KS s predlogi za prenovo na naslednji seji sveta KS.

Ad.2) Poslovnik dela KS Radovljica:
Komisija predlaga svetu KS, da obravnava problematiko Statuta KS z ozirom na njegovo neskladnost z občinskim statutom in zakonom o lokalni samoupravi, ter predlaga naj Občinska pravna služba pripravi osnutek novega statuta za vse KS, saj imajo vse neskladne statute.
Poslovnik Občine, ki ga KS smiselno uporablja, naj se s privoljenjem Občine objavi na spletni strani KS.
Svet KS naj odloči ali vsi že formirani Odbori in Komisije KS ostanejo še naprej, ter se sestava tistih, ki ostanejo objavi na spletni strani. Komisija predlaga ukinitev Odbora za varstvo potrošnikov in Odbora za zdravstvo zaradi neaktualnosti, ter formiranje nove Komisije za turizem.

Ad.3) Informiranje javnosti o delu KS Radovljica:
Komisija predlaga, da se zapisniki sej Sveta, Odborov in Komisij KS objavijo na spletni strani KS takoj po podpisu predsednikov oz. najkasneje v 7 dneh po končani seji.

Predstavnik KS Radovljica v OKS: Komisija predlaga, da se napiše pooblastilo namestniku predstavnika OKS, ki ga imenuje svet KS za primer zadržanosti v času seje OKS.

Komisija predlaga tudi, da se določi oseba, ki bo skrbela za komuniciranje z javnostjo; postopek se še doreče.
Prispela pošta se verificira in odgovori pošiljatelju kdaj bo obravnavana; določi se osebo in postopek. 

Komisija tudi predlaga svetu KS, da opredeli konkretne naloge, ki jih bodo opravljali člani sveta KS glede na to, da KS nima več tajnika, ki bi se ukvarjal  le s problematiko KS.

AD.4) Razno:
Komisija predlaga svetu KS, da naj člani pred sejo sveta KS pisno predložijo predsedniku pobude, ki naj se obravnavajo pod točko Razno.
Komisija predlaga tudi, naj predsednik sveta KS aktivno nastopa v Deželnih novicah (trimesečni presek dela, plani investicij, realizacije del, ostala problematika,…).


Seja je bila končana ob 19.30.uri.


Zapisal: Bojan Gregorčič
                                        Predsednica Komisije:
                                              Marina T. Ravnik