Poslovno poročilo za leto 2016

Datum: 27.02.2017

Št.: 04/17

ZADEVA:  POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 - POŠILJAMO

Zveza:

KS Radovljica v letu 2016 skladno s Pogodbo o financiranju letnih programov KS Radovljica za leti 2015 in 2016 (št. 41001-0013/2015 z dne 16.2.2015) ni porabila vseh proračunskih sredstev, ker je prišlo do zamika pri realizaciji glavne načrtovane investicije – asfaltiranje ceste na Mlako v dolžini 250 m. Ob analizi viadukta preko železniške proge je namreč prišlo do ugotovitev, da so potrebne podrobnejše geomehanske raziskave terena.

Sredstva namenjena redni dejavnosti so bila skoraj v celoti porabljena v skladu z veljavnim proračunom. V skladu s sprejetim amadmajem k Proračunu za leto 2017 so bila vsa neporabljena investicijska sredstva prenešena v leto 2017. 

Porabljena sredstva na področju investicijskega vzdrževanja so bila v letu 2016 v največji meri ( 19.033,46 EUR )  namenjena investicijskemu vzdrževanju otroškega igrišča . Izvedena je bila celovita obnova posameznih igral in pridobljeni ustrezni certifikati, kar zagotavlja varno in odgovorno obratovanje igrišča. Sredstva so bila porabljena v skladu  z Zakonom o javnem naročanju. 

Vse ostale dejavnosti  so se izvajale v skladu z načrtom. Lastni prihodki (transparenti, najemnine) so bili realizirani v višini 14.693,01 EUR. Porabljena finančna sredstva so bila v celoti porabljena v okviru načrtovanih finančnih okvirov. Največja ( 13.398,62 EUR  ) je bila poraba sredstev za organizacijo Vurnikovih dnevov ob prazniku KS Radovljica, na področju rednega vzdrževanja pa vzdrževanje otroškega igrišča ( 6.185,58 EUR )   

Primerjava leto 2016/2015 :                         

Leto 2016                               Leto 2015:                             Indeks:

Prihodki:        45.434,84                                69.547,63                              0,65

Odhodki:        49.419,01                                67.795,25                              0,72

V letu 2016 so bili prihodki manjši od tistih v letu 2015, poraba pa je bila zaradi prenosa investicije – asfaltiranje ceste na Mlako v leto 2017 bistveno  manjša od porabe v letu 2015 in manjša od predvidene s Proračunom.

Lepo pozdravljeni!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS

                                                                                                                Andrej Golčman

Poslano: 1x naslov

               1x računovodstvo OR

               1x arhiv, tu